Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Golau Gwyrdd I Ardd Hen Flwch Signal

Printio

12 Mehefin 2015

Mae cyfraniad ariannol o £2,500 gan gynllun Grow Wild yn golygu gall gwirfoddolwyr fwrw mlaen i greu gardd o flodau gwyllt cynhenid yn Llyn Penmaen.

Bydd ymwelwyr ar Lwybr y Fawddach, sy’n dilyn hen lein reilffordd, yn cael profi gwledd i’w llygaid wrth weld y blodau gwyllt cynhenid yng ngardd Blwch Signal Llyn Penmaen sy’n cael ei ailwampio ar hyn o bryd. Yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gwirfoddolwyr lleol sy’n helpu ei redeg ac mae’n arsyllfa ddelfrydol ar gyfer gwerthfawrogi cyfoeth naturiol yr ardal, sy’n cynnwys morfa heli, gwastadeddau llaid a thywod, hen goedwigoedd derw, ffriddoedd a mynyddoedd.

Bellach, yn sgil cyfraniad hael o £2,500 gan Grow Wild, gall Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â Phrosiect Garddio Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, a disgyblion ysgol o ardal Dolgellau, roi cymorth i adnewyddu hen ardd y Blwch Signal. Mae gwirfoddolwyr eisoes wedi dechrau ar y gwaith o glirio’r tyfiant presennol oddi ar y safle, a bydd disgyblion ysgol o ardal Dolgellau yn dod i adfer y pwll dŵr, ychwanegu llwybr newydd i’r ardd a phlannu planhigion cynhenid yno maes o law.

Rhys Gwynn, Warden Ardal Dolgellau sy’n gyfrifol am gyd-lynu’r gwaith. Dywedodd,

“Mae’r safle hwn yn hynod o boblogaidd i ymwelwyr a’n gobaith ni yw troi’r safle yn fwy atyniadol, nid yn unig i ymwelwyr ond i fyd natur yn ogystal. Drwy blannu planhigion megis y blodyn neidr a’i flodau pinc llachar, serenllys mawr a’i flodau gwyn, rhedyn, pig garan y weirglodd a’i flodau glas, a blodau melyn briallu gwyllt er enghraifft, ein gobaith yw y bydd yr ardd liwgar yn denu gloÿnnod a phryfaid i beillio.  Mae’r creaduriaid bychain hyn hanfodol i gynnal ein hamgylchedd.”

Ychwanegodd Gethin Davies, Swyddog Ecosystemau a Newid Hinsawdd yr Awdurdod,

“Wyth mlynedd yn ôl, roedd peillio yn werth £430 miliwn i farchnad gnydau’r DU, ac er nad oes modd mesur ei werth yng Nghymru, gwyddom fod pryfed peillio’n hollbwysig i lystyfiant ar draws holl gynefinoedd y Parc. Mae llu o fanteision wrth i ni gefnogi ein pryfed peillio: drwy ddarparu a gwella cynefinoedd iddyn nhw, bydd ein hecosystemau yn fwy iach, fydd yn eu tro yn cefnogi cynhyrchu bwyd ar ffurf mêl a chnydau, twristiaeth, a’r economi leol. Mae’n ddyletswydd arnom felly i warchod y pryfaid peillio a’u cefnogi drwy gynlluniau megis yr un yma yn Llyn Penmaen.”

Caiff y cynllun ym Mhenmaenpŵl ei gefnogi gan Gronfa’r Loteri Fawr a’i arwain gan Erddi Botaneg Brenhinol Kew. Mae’n un o naw cynllun sydd wedi derbyn rhwng £1,000 a £4,000 o gyfraniadau ariannol gan Grow Wild er mwyn helpu dod â phobl at ei gilydd i drawsnewid gofod cymunedol drwy hau a thyfu blodau gwyllt cynhenid.

Mae Maria Golightly, Rheolwr Partneriaeth Go Wild yn edrych ymlaen at gael gweld yr ardd ar ei gwedd newydd,

“Mae’r Blwch Signal ym Mhenmaenpŵl yn eiconig oherwydd ei leoliad ac mae’r cynllun hwn yn adeiladu ar ei statws a’i leoliad atyniadol. Mae’r gwaith yn cwmpasu gymaint o elfennau cadarnhaol megis gwirfoddoli cymunedol, hybu twristiaeth, cefnogi’r economi leol ac ar yr un pryd yn cyfoethogi’n gwybodaeth a’n gwerthfawrogiad o gynefin a thirwedd naturiol.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Llyn Penmaen neu raglen ehangach Grow Wild, ewch i www.growwilduk.com.

Bydd y gwaith adfer yn parhau tan ddiwedd Awst.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Manylion y lluniau: Disgyblion o Ysgol Bontddu yn gweithio’n ddiwyd gyda swyddogion y Parc a Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.
  2. Adeiladwyd y blwch signal yn wreiddiol i ddarparu gwasanaeth i’r lein drên a arferai redeg o Abermaw i Riwabon ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Bellach, mae rhan o’r hen lein honno yn ffurfio Llwybr Mawddach, sef llwybr i gerddwyr a beicwyr, 9 milltir o hyd rhwng Abermaw a Dolgellau.
  3. Oherwydd yr ystod o gynefinoedd sydd i’w cael yno, dynodwyd yr ardal yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn Ardal Gawraeth Arbennig a’r Afon Fawddach wedi ei henwi fel un o Ryfeddodau Eryri.
  4. Cefnogir Grow Wild gan Gronfa’r Loteri Fawr ac mae’n cael ei arwain gan Erddi Botaneg Brenhinol Kew: Mae Grow Wild yn ysbrydoli cymunedau, cyfeillion, cymdogion ac unigolion ar draws y DU i ddod at ei gilydd i drawsnewid gwagleoedd cyhoeddus drwy hau, tyfu a mwynhau blodau gwyllt cynhenid. 
  5. Mae Cronfa’r Loteri Fawr yn cefnogi dyheadau pobl sydd am wneud bywyd yn well i’w cymunedau ar draws y DU. Maent yn gyfrifol am ddyrannu 40% o’r arian a godwyd gan y Loteri Genedlaethol ac yn buddsoddi dros £650miliwn y flwyddyn mewn prosiectau iechyd, addysg, amgylcheddol, pwrpasau elusennol, bach a mawr. Ers 2004, maent wedi dyfarnu dros £6.5biliwn i brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau mewn angen, o ymyrraeth blynyddoedd Cynnar i ariannu teithio i goffau hen filwyr o’r Ail Ryfel Byd. Ers dechrau’r Loteri Genedlaethol, ym 1994, codwyd dros £33 biliwn a dyrannwyd mwy na 450,000 o grantiau.