Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Google ar Lwybrau Eryri

Printio

11 Rhagfyr 2015

A hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Mynydd heddiw, gellir cyhoeddi fod modd i bobl o bob cwr o’r byd weld rhai o lwybrau prysuraf a mwyaf gogoneddus mynyddoedd Eryri o glydwch eu cartrefi, diolch i Google Street View.

Ers lansio “Street View” yn 2007, bu Google yn teithio ar hyd ac ar led y byd yn tynnu lluniau panoramig 360◦ o strydoedd y byd. Ond yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae’r cwmni wedi mentro i lefydd sy’n anhygyrch i gerbydau ac yn gynharach eleni, mewn cydweithrediad ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, cofnodwyd rhai o lwybrau prysuraf Eryri, gan gynnwys llwybrau’r Wyddfa, Cwm Idwal, Llwybr Mawddach, Lôn Gwyrfai, Foel Ispri, a Llwybr Panorama.

Gyda Google Trekker, sef pecyn 22kg ar eu cefnau a theclyn yn cynnwys 15 camera uwch eu pennau, bu rhai o staff a wardeiniaid gwirfoddol Awdurdod y Parc wrthi’n cofnodi golygfeydd o Eryri ar gyfer Google Street View.

Liz Jenkins, Swyddog Systemau GwybodaethDdaearyddol (SGDd) yr Awdurdod sydd yng ngofal y cynllun yn Eryri ac yn esbonio ymhellach.
“Rydym yn hynod o falch o gael cydweithio gyda Google er mwyn sicrhau fod rhinweddau arbennig Eryri ar gael i’w gweld i bawb yn y byd. Wedi i’r delweddau gael eu prosesu, byddwn yn eu defnyddio ar ein gwefan er mwyn i bawb gael eu mwynhau, gan obeithio yn y pen draw y bydd y golygfeydd yn eu hysbrydoli i ymweld ag Eryri a gweld yr ardal ryfeddol hon drostynt eu hunain.”

Yn ogysytal â rhai o lwybrau Eryri, gellir hefyd gweld copaon Skafell Pike a Ben Nevis yn yr un modd. Ychwanegodd Laurian Clemence o Google UK,
“Rydym wrth ein boddau cael dod â chopaon uchaf Prydain at sylw’r byd drwy Street View. Gall yr ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol hyn yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gael eu gweld gan unrhyw un sy’n cynllunio ymweliad penodol, neu i’r rhai hynny sydd â diddordeb i ddysgu mwy am bob copa, o’r dirwedd a’r tirlun, i’r llysdyfiant a’r golygfeydd.”

I gyd-fynd â’r cyhoeddiad, cynhyrchwyd fideo gan Awdurdod y Parc sy’n dilyn gwaith cofnodi Google Trekker yn Eryri. Gellir ei weld yma.

Gellir canfod mwy o wybodaeth am daith y Trekker ynghyd a lluniau panorama anhygoel gan Google yn adran Cerdded ein gwefan.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

1. Manylion y llun: Y Warden Rhys Wheldon Roberts yn defnyddio’r Trekker.
2. Y llwybrau a gofnodwyd ar Google Trekker: Ar yr Wyddfa, Llwybr PYG, Llwybr y Mwynwyr, Llwybr Watkin, Llwybr Llanberis , Llwybr Rhyd Ddu, Llwybr Cwellyn, ac ar Gadair Idris Llwybr Pilin Pwn, Llwybr Minffordd, Mynydd Moel a Llwybr Llanfihangel y Pennant.
3. Dechreuwyd nodi Diwrnod Rhyngwladol y Mynydd yn 2003 er mwyn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd mynyddoedd i fywyd, i amlygu’r cyfleon a’r rhwystrau yn natblygiad mynyddoedd ac i feithrin cynghreiriau all ddod â newidiadau cadarnhaol i bobl ac amgylcheddoedd mynyddoedd o gwmpas y byd.
4. Mae mynyddoedd yn gorchuddio tua 22% o arwynebedd tir y ddaear, yn darparu cynhaliaeth a lles i 615 miliwn o bobl o gwmpas y byd, ond hefyd yn darparu dwr glân, ynni a bwyd, sef adnoddau sy’n debygol o brinhau yn ystod y degawdau nesaf.
5. Am fwy o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Llinos Angharad, Swyddog Cyfryngau a Digwyddiadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 01766 772237 neu 07766 255509.