Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Gwella Gerddi Llanegryn

Printio

14 Rhagfyr 2016

Bydd trigolion stad o dai yn Llanegryn yn gweld cryn dipyn o newid o flaen eu tai yn ystod y misoedd nesaf, diolch i waith Cartrefi Cymunedol Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Codwyd stad Maesegryn yn Llanegryn yn y 1940au ac mae’r tai ar y stad yn gartref i 24 o denantiaid Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn ogystal â nifer o breswylwyr preifat. Am y tro cyntaf, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chartrefi Cymunedol Gwynedd wedi dod at ei gilydd mewn cynllun peilot i edrych ar ffyrdd gwahanol o reoli tir a hynny er budd pawb.

Prif nod y cynllun arloesol yma yw dod â buddion gweledol yn ôl i gymuned a thrigolion stad Maesegryn. Bydd hen bolion concrit a glaswellt yn cael eu tynnu a’u disodli gan weirdir blodeuog, gwrychoedd a choed newydd. Bydd y gwaith yn cynnwys plannu 266 medr o wrychoedd a 25 coeden yn ystod y mis hwn, ac mae 0.376814 hectar (3768m2) o wair blodeuog hefyd yn cael eu plannu yn y gwanwyn. Bydd y coed a blennir yn cynnwys coed derw, cyll, masarn a cheirios, a bydd y gwrychoedd yn cynnwys cymysgedd deniadol o goed ysgawen, afalau surion a drain gwynion.

Dywedodd Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth yr Awdurdod,

“Cynllun peilot yw hwn i edrych ar ffyrdd gwahanol o reoli tir fydd yn y pen draw yn dod â buddiannau i bawb yn yr ardal. O ddarparu gwasanaeth fel hyn, nid yn unig y bydd pobl Maesegryn yn elwa, ond mi fydd byd natur yn elwa hefyd, a chynefinoedd newydd yn cael eu creu.”

Ychwanegodd Rhys Evans Swyddog Cefnogi Tir a Stadau, Cartrefi Cymunedol Gwynedd,

“Dyma’r tro cyntaf i ni fod yn rhan o brosiect o’r math yma. Mae’n grêt gallu cael y cyfle i fod yn rhan o rywbeth sy’n mynd i ddod â lles i fyd natur, ac i wella edrychiad ardal Llanegryn yn yr hir dymor.  Rydym yn gobeithio bydd trigolion yr ardal yn cael blynyddoedd o fwynhad wedi i’r gwaith cael ei gwblhau.  

Hoffwn ddiolch yn fawr i dîm Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am ei help gyda’r prosiect - mae’n enghraifft wych o beth allwn ei gyflawni drwy gyd-weithio. Ar ôl cael trafferthion i ddod o hyd i gontractwyr i wneud y gwaith, mae cyngor a help y tîm wedi bod yn amhrisiadwy.”

Swyddogion Cadwraeth a Wardeiniaid yr Awdurdod fydd yn gweithredu’r cynllun ynghyd â chymorth disgyblion o Ysgol Craig y Deryn.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Llun: Rhys Evans (CCG), John Foster a Gethin Corps o APCE gyda’r Cynghorydd Louise Hughes a disgyblion o Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn.