Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Neges MynyddaDiogel at y Pasg

Printio

27 Mawrth 2018

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei liwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

Yn amlach na pheidio, mae’r tywydd yn y mynyddoedd yn hollol wahanol i’r tywydd ar lawr gwlad. Ar gyfartaledd, mae tymheredd yn gostwng rhyw 1-3 ˚C am bob 300m sy’n cael ei  ddringo, felly tra’i bod hi’n  7 ˚C yn Llanberis, mae’n gallu bod yn -3 ˚C ar gopa’r Wyddfa. Felly, y Pasg hwn, mae MynyddaDiogel yn annog cerddwyr i wirio rhagolygon y tywydd sydd wedi eu hanelu’n bendodol at gerddwyr.

Dywedodd Carwyn ap Myrddin, Warden y Parc Cenedlaethol ar yr Wyddfa,

“Rydan ni am i bawb sy’n dod yma fwynhau’r profiad o gerdded ar fynyddoedd Eryri. Felly, mae’n hanfodol i edrych ar ragolygon tywydd sydd wedi eu hanelu’n benodol at gerddwyr, er mwyn penderfynu os yw’r tywydd yn addas ar gyfer cerdded yn y mynyddoedd ac er mwyn paratoi’r offer cywir ar gyfer yr amodau sy’n cael eu rhagweld. Yn benodol:

  • Eira – yn aml iawn bydd eira’n parhau ar y mynyddoedd tan ddiwedd Ebrill, a phan fydd eira ar y llwybrau, bydd angen yr offer cywir i fynd i gerdded, gan gynnwys caib rhew a chramponnau.
  • Cryfder Gwynt – bydd angen i chi wirio cyflymder y gwynt cyn dechrau gan fod cerdded mewn gwyntoedd cryf (neu wyntoedd sy’n hyrddio) yn anodd dros ben ac yn gallu blino cerddwyr yn hawdd iawn.
  • Glaw - Hyd yn oed os yw’r tywydd yn edrych yn ffafriol, mae angen mynd â chot, trywsus glaw ac esgidiau cerdded da. Gall dillad gwlyb oeri rhywun yn gyflym iawn a gall glaw wneud y llwybrau yn llithrig ofnadwy o dan draed.
  • Haul – mae haul cryf yn arwain at losgi croen a dadhydradiad felly mae angen eli haul, het haul a digonnedd o ddwr.

Am ragolygon manwl o dywydd ar y mynyddoedd, gallwch ymweld â gwefannau megis Rhagolygon Tywydd Mynyddoedd Eryri y Swyddfa Dywydd, (sy’n cynnwys yr amodau dan draed) www.metoffice.gov.uk/public/weather/mountain-forecasts/snowdonia#?tab=mountainWarningsneu wefan Gwasanaeth Gwybodaeth Tywydd Mynydd, www.mwis.org.uk/english-welsh-forecast/SD/.”

Ychwanegodd Phil Benbow, Cadeirydd Partneriaeth Mynydda Diogel,

“Er mwyn ceisio lleihau’r nifer o alwadau a dderbynnir gan Dimau Achub Mynydd Gogledd Cymru dros wyliau’r Pasg, mi hoffwn i annog pobl wneud eu diwrnod yn y mynyddoedd yn well drwy ddilyn cyngor MynyddaDiogel a Mentro’nGall, fel bod pawb fydd yn mentro i’r mynyddoedd yn Eryri yn ystod y gwyliau yn cofio’u diwrnod am y rhesymau cywir.”

Am gyngor manylach ar ddiogelwch yn y mynyddoedd, ewch i wefan MynyddaDiogel, sef www.mountainsafe.co.uk.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae MynyddaDiogel yn bartneriaeth rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, Cyngor Mynydda Prydain, Hyfforddiant Mynydd Cymru, Tîm Achub Mynydd Llanberis, Y Swyddfa Tywydd, Awyrlu Brenhinol Sgwadron 22, Canolfan Mynydd Cenedlaethol Plas Y Brenin ac Eryri Bywiol.
  2. Lansiwyd Mentra’n Gall Cymru yr wythnos diwethaf. Mae'n brosiect 2 flynedd, wedi'i ariannu trwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru. Mae'n annog cydweithio agosach o fewn twristiaeth, i ddatblygu a gwella'r profiad twristiaeth i ymwelwyr er budd y sector twristiaeth a chymunedau lleol yng Nghymru ac i gynorthwyo i dyfu economi twristiaeth mewn ffordd gynaliadwy.
  3. Ystyrir mai gwynt cryf yw gwynt sy’n chwythu’n gryfach na 35 mya.
  4. Am gyngor ardderchog ar baratoi ar gyfer diwrnod yn y mynyddoedd, ewch i wefan Tîm Achub Mynydd Llanberis, www.llanberismountainrescue.co.uk/safety