Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Neges MynyddaDiogel at y Pasg

Printio

30 Mawrth 2015

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei lliwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

Mewn arolwg diweddar, canfyddwyd mai ond 43% o’r rhai a holwyd a wiriodd ragolygon y tywydd ar gyfer y mynyddoedd cyn mynd allan i gerdded. Felly, y Pasg hwn, mae MynyddaDiogel yn annog cerddwyr i wirio rhagolygon y tywydd sydd wedi eu hanelu’n bendodol at gerddwyr.

Yn amlach na pheidio, mae’r tywydd yn y mynyddoedd yn hollol wahanol i’r tywydd ar lawr gwlad. Ar gyfartaledd, mae tymheredd yn gostwng rhyw 1-3 ˚C am bob 300m sy’n cael ei ddringo, felly tra’i bod hi’n 7 ˚C yn Llanberis, mae’n gallu bod yn -3 ˚C ar gopa’r Wyddfa.

Dywedodd Helen Pye, Warden y Parc Cenedlaethol ar yr Wyddfa,
“Rydan ni am i bawb sy’n dod yma fwynhau’r profiad o gerdded ar fynyddoedd Eryri. Felly, mae’n hanfodol i edrych ar ragolygon tywydd sydd wedi eu hanelu’n benodol at gerddwyr, er mwyn penderfynu os yw’r tywydd yn addas ar gyfer cerdded yn y mynyddoedd ac er mwyn paratoi’r offer cywir ar gyfer yr amodau sy’n cael eu rhagweld. Yn benodol:
* Eira – yn aml iawn bydd eira’n parhau ar y mynyddoedd tan ddiwedd Ebrill, a phan fydd eira ar y llwybrau, bydd angen yr offer cywir i fynd i gerdded, gan gynnwys caib rhew a chramponnau.
* Cryfder Gwynt – bydd angen i chi wirio cyflymder y gwynt cyn dechrau gan fod cerdded mewn gwyntoedd cryf (neu wyntoedd sy’n hyrddio) yn anodd dros ben ac yn gallu blino cerddwyr yn hawdd iawn.
* Glaw - Hyd yn oed os yw’r tywydd yn edrych yn ffafriol, mae angen mynd â chot, trywsus glaw ac esgidiau cerdded da. Gall dillad gwlyb oeri rhywun yn gyflyn iawn a gall glaw wneud y llwybrau yn llithrig ofnadwy o dan draed.
* Haul – mae haul cryf yn arwain at losgi croen a dadhydradiad felly mae angen eli haul, het haul a digonnedd o ddwr.
Am ragolygon manwl o dywydd ar y mynyddoedd, gallwch ymweld â gwefan nau megis Rhagolygon Tywydd Mynyddoedd Eryri y Swyddfa Dywydd, (sy’n cynnwys yr amodau dan draed) www.metoffice.gov.uk/public/weather/mountain-forecasts/snowdonia#?tab=mountainWarnings neu wefan Gwasanaeth Gwybodaeth Tywydd Mynydd, www.mwis.org.uk/english-welsh-forecast/SD/..”

Ychwanegodd Phil Benbow, Cadeirydd Partneriaeth Mynydda Diogel,
“Er mwyn lliniaru ychydig ar ein gwaith, gofynnwn i bawb ystyried a chofio:
* dydy Hafod Eryri ddim yn mynd i fod ar agor dros wyliau’r Pasg, felly fydd dim cysgod na bwyd a diod i’w gael ar y copa.
* Mae cerdded mewn tywydd gwael yn gallu bod yn waith blinedig iawn, felly gwnewch yn siwr fod pawb yn y grwp yn ddigon ffit ar gyfer y daith
* Dydyn ni ddim .eryri-npa.gov.uk/authority/news-and-media/latest-news/Latest-News/2015/easter-message-from-mountainsafe/www.metoffice.gov.uk/public/weather/mountain-forecasts/snowdonia#?tabyn gofyn i bobl beidio mentro allan mewn tywydd gwael, dim ond gofyn i bobl wirio’r rhagolygon tywydd mynydd ac ystyried mentro ar daith gerdded llai heriol yn Eryri os nad yw’r tywydd yn addas i’r mynyddoedd.”

Am gyngor manylach ar ddiogelwch yn y mynyddoedd, ewch i wefan MynyddaDiogel, sef www.mountainsafe.co.uk..

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

1. Manylion y lluniau: Llwybr y Mul ar yr Wyddfa a dynnwyd ddoe (Mawrth 29) a Bwlch Glas ar yr Wyddfa ddoe mewn gwyntoedd 70mya.
2. Mae MynyddaDiogel yn bartneriaeth rhwng Heddlu Gogledd Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru, Cyngor Mynydda Prydain, Hyfforddiant Mynydd Cymru, Tîm Achub Mynydd Llanberis, Y Swyddfa Tywydd, Awyrlu Brenhinol Sgwadron 22, Canolfan Mynydd Cenedlaethol Plas Y Brenin ac Eryri Bywiol.
3. Ystyrir mai gwynt cryf yw gwynt sy’n chwythu’n gryfach na 35 mya
4. Am gyngor ardderchog ar baratoi ar gyfer diwrnod yn y mynyddoedd, ewch i wefan Tîm Achub Mynydd Llanberis, www.llanberismountainrescue.co.uk/safety.