Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Penderfynu ar arbedion o £423,000

Printio

10 Chwefror 2016

Yng nghyfarfod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch heddiw, rhoddodd yr Aelodau eu sêl bendith ar y camau i’w cymryd er mwyn ymateb i ostyngiad o 5% yng ngrant Llywodraeth Cymru.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, dioddefodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri doriad o 14%, sef £872,000 yn ei wasanaethau. Ond yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, sef 2016, mae angen i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddioddef toriad pellach o £423,000 (cyfuniad o doriad grant a chostau eraill megis newidiadau incwm) a phosibilrwydd o doriadau pellach yn 2017.

 Dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,

“Mae cael rhybudd o gynnwys cyllideb mor hwyr yn y dydd yn gwneud y gwaith o gyflawni gorchwyl amhleserus yn anos o lawer. Mae’r gyllideb ddrafft yr ydym wedi ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru yn nodi 5% o doriad ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, ac fel Awdurdod bychan sy’n denu grant craidd o £5 miliwn, mae’r toriadau hyn yn anodd iawn i’w cyflawni.

Rydym eisoes wedi gorfod edrych ar bob maes o’n gwaith a gwneud nifer o benderfyniadau anodd iawn, gan gynnwys cynyddu incwm, newid amodau staff, peidio llenwi swyddi, derbyn ymddiswyddiadau gwirfoddol yn ogystal â diswyddo. Bellach fodd bynnag, rhaid i ni ystyried lleihau lefel ein gwasanaeth sydd yn ei dro, yn anorfod yn golygu y bydd angen diswyddo mwy o staff.”

Ymhlith y newidiadau y penderfynodd yr Aelodau arnyn nhw heddiw mae:

  • Codi incwm o ffioedd ar gyngor cyn gwneud ceisiadau cynllunio
  • Cynyddu incwm Plas Tan y Bwlch, gwasanaethau sy’n darparu gwybodaeth a’r meysydd parcio
  • Lleihau gwariant ar brosiectau archeoleg, adeiladau rhestredig, bioamrywiaeth, coedlannau, amaethyddiaeth, mynediad a grantiau CAE
  • Dileu swyddi gwag
  • Derbyn ymddeoliadau cynnar a diswyddiadau gwirfoddol
  • Diswyddiadau gorfodol
  • Peidio ag ail agor Canolfan Groeso Dolgellau

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyllideb derfynol ar gyfer 2016 ar Fawrth 1af.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. O roi hyn yn ei gyd-destun, mae cyllideb APCE dros y 10 mlynedd diwethaf, drwy doriadau a chwyddiant, yn golygu for yr Awdurdod wedi colli 40% o’i werth mewn arian.
  2. Yn wahanol i’r sefyllfa yng Nghymru, mae’r Parciau Cenedlaethol yn Lloegr wedi derbyn setliad sy’n gynnydd o 1.72%, ac mae eu cyllidebau wedi eu gwarchod am y pedair blynedd nesaf. Bydd hyn eu galluogi i gynllunio ar gyfer y tymor canol a’r tymor hir, Nid oes modd gwneud hyn yng Nghymru.
  3. Yn ystod y cyfarfod heddiw, yn dilyn y penderfyniad i beidio ag agor Canolfan Groeso Dolgellau, penderfynwyd cynnal trafodaethau â darpar bartneriaid posib i ystyried darpariaeth amgen ar gyfer ymwelwyr i Ddolgellau.