Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Dymchwel Gwesty Dewi Sant Harlech

Printio

14 Rhagfyr 2015

Ar yr Ail o Ragfyr eleni, cyflwynodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri rybudd i gwmni Aitchison Associates Limited i ddymchwel eu heiddo, sef Gwesty Dewi Sant Harlech yn llwyr ac i glirio’r safle’n gyfan gwbl.

Adeiladwyd y gwesty yn wreiddiol yn 1910 ac yna’i ail adeiladu yn 1922 yn dilyn tân mawr. Am ddegawdau, bu’r gwesty o 60 ystafell wely yn denu cannoedd o olffwyr ac ymwelwyr eraill i aros a mwynhau’r cyfleusterau yno. Ond, yn 2008, caeodd y gwesty ei ddrysau am y tro olaf ac ers hynny, mae wedi sefyll yn wag, a’i gyflwr yn dirywio’n gyflym.

Yn 2009, rhoddodd Awdurdod y Parc ganiatâd cynllunio amodol i ddymchwel y gwesty a neuadd breswyl y coleg ac i adeiladu gwesty newydd gyda 130 o ystafelloedd gwely, 76 o fflatiau gwyliau ynghyd â ffurfio ffordd newydd, gwaith tirlunio a gwaith peirianyddol cysylltiol. Yn anffodus, er gwaethaf derbyn caniatad cynllunio, ni wnaeth y datblygwr fwrw ‘mlaen â’r cynllun.

Yn 2014, gwnaed cais cynllunio arall. Caniatawyd y cais ac er i’r Awdurdod dderbyn sicrwydd gan y datblygwr y byddai’r gwaith yn dechrau ar y datblygiad newydd, does dim byd sylweddol wedi digwydd, arwahan i adeiladu’n rhannol ran o adeilad i ystlumod.

Jane Jones yw Uwch Swyddog Cynllunio (Cydymffurfio) yr Awdurdod. Dywedodd,

“Mae cyflwr adeilad y gwesty wedi dirywio i’r fath raddau fel nad yw’n bosib nac yn ymarferol i gyflawni unrhyw waith atgyweirio bellach: mae fframiau ffenestri wedi pydru, ffenestri dormer wedi syrthio, rhannau o’r to wedi syrthio, ynghyd â nifer o ddiffygion strwythurol eraill, ac mae tu mewn yr adeilad wedi ei ddifrodi’n llwyr. Mae’r Awdurdod wedi derbyn llu o gwynion gan drigolion ac ymwelwyr i Harlech am gyflwr gwael y gwesty a sut mae ei olwg hyll yn amharu ar yr ardal gyfagos ac yn rhwystr i ddatblygiad economaidd Harlech. Saif y gwesty mewn man amlwg o fewn Harlech, ar safle uchel, wrth ymyl priffordd yr A496. Yn ogystal, mae’n agos i Ardal Gadwraeth Harlech ac yn agos i gastell Harlech sy’n Safle Treftadaeth y Byd.

Er i’r Awdurdod geisio’n ddyfal i negydu canlyniad boddhaol gyda pherchennog/datblygwr y tir, Aitchison Associates Limited, methu wnaeth y trafodaethau hyn. Mae’r ffaith fod y cwmni â’i swyddfa yn Gibratlar, hefyd wedi arafu’r gwaith.  Bu hi’n broses heriol ac anodd ond rydym yn awyddus iawn i symud ymlaen gyda’r mater hwn fel rhan o Ddeddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990, a dechrau achos ffurfiol drwy gyflwyno’r Rhybudd Gorfodaeth hwn.”

Os na wneir apêl yn erbyn y Rhybudd i’r Llys Ynadon, bydd yn weithredol o’r 18fed o Ionawr 2016. Oherwydd cyfrifoldebau statudol i warchod ystlumod, ni fydd hi’n bosib cyflawni unrhyw waith rhwng misoedd Ebrill a Medi ac felly rhoddwyd cyfnod o 15 mis i’r perchennog gydymffurfio â’r rhybudd.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae Adran 215 (s215) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn rhoi hawl i Awdurdod, mewn rhai amgylchiadau, i gymryd camau i sicrhau fod tir yn cael ei glirio pan fo’i gyflwr yn effeithio ar amwynder yr ardal.
  2. Oherwydd presenoldeb ystlumod, bydd rhaid cael Trwydded Rhywogaeth Warchodedig Ewrop gan Gyfoeth Naturiol Cymru cyn i unrhyw waith ddechrau ar yr adeilad.
  3. Nid yw’r Rhybudd 215 yn cynnwys cyn neuadd breswyl y coleg.