Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Dirwy o fwy na £2,000 i gwmni am ddefnyddio ffenestri plastig.

Printio

24 Ebrill 2018

Mewn achos llys yng Nghaernarfon yr wythnos ddiwethaf dyfarnodd yr ynadon ddirwy a chostau o £2,171.60 yn erbyn cwmni Bluestar Estates (Birmingham) Ltd. Roedd y cwmni wedi methu cydymffurfio â rhybudd gorfodaeth yn ymwneud ag amod caniatâd cynllunio ar Gapel Tabernacl, Stryd Fawr, Harlech.

Mae Harlech yn un o 14 Ardal Gadwraeth o fewn Parc Cenedlaethol Eryri a hynny oherwydd ei bwysigrwydd hanesyddol ac am resymau pensaernïol. Adeiladwyd y Tabernacl, cyn gapel y Bedyddwyr ym 1897 ac mae’r adeilad ar restr yr Awdurdod o adeiladau traddodiadol sy’n cyfrannu at gymeriad a thraddodiadau pensaernïol lleol yr ardal.

Ers y 1980’au, defnyddiwyd y capel fel garej ond ers nifer o flynyddoedd bu’r capel  yn wag.  Ym mis Gorffennaf 2014, rhoddwyd caniatad i drawsnewid yr adeilad yn ddwy uned fasnachol ynghyd â phump o fflatiau, gydag amod fod angen i unrhyw ffram ffenest fod o bren traddodiadol. Bwriad yr amod hwn oedd sicrhau nad oedd cymeriad yr ardal yn cael ei niwedio, ei ddinistrio na’i danseilio gan newidiadau oedd yn amhriodol i’r ardal.

Yn ôl Aled Lloyd, Pennaeth Rhgeolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth,

“Yn sail i unrhyw ganiatad cynllunio mewn Ardal Gadwraeth mae angen penderfynu os yw newid adeilad yn gwarchod a gwella cymeriad yr adeilad a’r ardal. Rydw i’n hynod falch felly i’r llys gytuno â’n barn yn yr achos hwn. Gydag adeilad mor amlwg â’r Tabernacl yng nghanol Harlech, mae defnyddio ffenestri plastig yn gwbwl amhriodol. Cafodd y perchennog dros dair blynedd i sicrhau amodau’r caniatad cynllunio sef “… fod pob ffenestr a drws allanol yn yr adeilad hwn fod o batrwm a siâp traddodiadol, o bren ac wedi eu paentio’n wyn.” Ond penderfynodd ei anwybyddu Os na fydd yn cydymffurfio y tro hwn, ni fydd gennym ddewis ond dychwelyd i’r llys unwaith eto. Mae Harlech yn dref arbennig ac mae gwarchod naws a chymeriad pensaerniaeth y dref yn bwysig iawn.”

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Y ddeddf gynllunio yn yr achos hwn yw Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990.
  2. Mae’r lluniau ynghlwm yn luniau a dynnwyd cyn i’r gwaith ddechrau, ar ôl cwblhau’r gwaith diawdurdod a’r adeilad o fewn ei gyd-destun daearyddol ar y Stryd Fawr yn Harlech.