Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newidiadau i Wasanaethau Ymwelwyr

Printio

23 Gorffennaf 2015

Bydd patrwm agor tair o Ganolfannau Croeso Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn newid y gaeaf hwn.

Mae gan Awdurdod y Parc bedair Canolfan Groeso – Betws y Coed, Beddgelert, Dolgellau ac Aberdyfi. Gyda’i gilydd, yn 2014, fe ddarparodd y Canolfannau wasanaeth uniongyrchol i 266,406 o drigolion ac ymwelwyr.   

Yn dilyn toriadau o 13.7% dros ddwy flynedd yn ei gyllideb 2014 – 2016, gorfu i’r Awdurdod ddod o hyd i arbedion o £872,000.  Edrychwyd ar draws holl feysydd gwaith yr Awdurdod fel rhan o’r broses o ganfod arbedion, gan gynnwys edrych ar wasanaeth y Canolfannau Croeso.  Casglwyd a dadansoddwyd ffigyrau’n ymwneud â nifer ymwelwyr, incwm gwerthiannau a llety, cyd-destun daearyddol, cost cynnal a chadw adeiladau, cyflogau  ac ymgynghorwyd yn fanwl â staff a defnyddwyr.

Bellach, mae Rheolwr Masnachol ar gyfer y canolfannau wedi ei phenodi, ac yn dilyn cyfarfod Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau’r Awdurdod ddydd Mercher, 15 Gorffennaf, bydd patrymau agor y Canolfannau yn newid y gaeaf hwn.

Dywed Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol,

“Nid ar chwarae bach y mae ateb her ariannol fel hon. Rydym wedi sicrhau y bydd Canolfan Groeso Betws y Coed yn parhau i ddarparu gwybodaeth werthfawr i digolion ac ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys gwasanaeth archebu llety ac awgrymiadau ar lefydd i ymweld â nhw, a bydd gwefan yr Awdurdod yn parhau i ddarparu gwybodaeth gyfoes a chynhwysfawr am yr ardal. Bydd Canolfannau Groeso Dolgellau a Beddgelert yn ganolfannau tymhorol, ac felly hefyd Ganolfan Groeso Aberdyfi.

Er gweld cynnydd mewn nifer yr ymwelwyr rhyngwladol i Gymru, mae angen i ni flaenoriaethu’n hadnoddau. Mae’r hyn mae’r Canolfannau Croeso yn eu cynnig yn galluogi’r Awdurdod i wireddu ail bwrpas y Parc Cenedlaethol ac mae potensial aruthrol i gyd-weithio’n agos â chymunedau lleol er mwyn eu datblygu. Felly, drwy leihau’n gwasanaeth eleni, ein bwriad yn y pen draw yw creu gwasanaeth sy’n fwy cynaliadwy ar gyfer trigolion ac ymwelwyr yn ystod y blynyddoedd nesaf.”

Yn y cyfarfod, penderfynodd yr Aelodau:

  • barhau â gweithredu patrwm tymhorol yng Nghanolfan Groeso Aberdyfi
  • addasu oriau agor Canolfan Groeso Betws y Coed dros y gaeaf, o 9.30-4.30pm i 10-4pm.I
  •  agor Canolfannau Croeso Beddgelert a Dolgellau yn dymhorol yn unig, sef  agor rhwng y Pasg a phenwythnos olaf hanner tymor yr hydref.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Dim