Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Apêl i Berchnogion Cŵn yn Eryri

Printio

15 Mehefin 2015

Yn dilyn sawl digwyddiad anffodus yn ddiweddar, gofynnir i berchnogion cŵn gymryd gofal ychwanegol wrth iddynt gerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Wrth i’r tywydd gynhesu a mwy o bobl yn manteisio ar gyfleoedd i gerdded yn yr awyr agored, ac yn dilyn derbyn sawl cwyn gan ffermwyr lleol, mae swyddogion y Parc Cenedlaethol yn gofyn i berchnogion cŵn i ymddwyn yn gyfrifol gyda’u hanifeiliaid wrth fynd â nhw am dro.

Ar ran Awdurdod y Parc, dywedodd Rhys Owen, Pennaeth y Gwasanaeth Cadwraeth ac Amaeth,

“Mae’r tywydd braf yr ydan ni wedi ei gael hyd yma wedi denu mwy o gerddwyr i Eryri, ond mae hyn yn ei dro yn achosi mwy o straen i’r anifeiliaid ffarm gan fod cŵn yn parhau i’w herlid. Gall hyn yn ei dro achosi niwed hir dymor difrifol i ddefaid ac ŵyn, ac mewn rhai achosion, eu marwolaeth. Gofynnwn felly i berchnogion i gadw’u cŵn o dan reolaeth agos er mwyn lleihau’r risg o aflonyddu ar anifeiliaid ffarm. Yn ôl y gyfraith, rhwng Mawrth 1af a  Gorffennaf 31ain, rhaid i chi gadw'ch ci ar dennyn byr pan fyddwch chi ar dir agored a thir comin yn ogystal â gwneud hynny hefyd gydol y flwyddyn pan fyddwch chi'n agos at anifeiliaid fferm. Goffynnwn yn garedig i berchnogion cŵn gofio hyn.”

 Ychwanegodd Meirion Jones o fferm Cwm Mynach Isaf, Bontddu,

“Rydan ni o hyd yn cael trafferth cyda chŵn yn rhydd ar ein tir, gyda rhai perchnogion, pan mae’n adeg wyna, yn gwrthod rhoi eu cŵn ar denyn pan fyddwn ni’n gofyn iddyn nhw wneud. Yn ddiweddar, rydan ni wedi dod o hyd i ddefaid sydd wedi eu lladd ac ŵyn sydd wedi eu hanafu, ond mae angen i ni wedyn dalu costau milfeddyg er mwyn trin yr anifeiliaid sydd wedi dioddef. Gellir osgoi’r costau hyn  - maen nhw’n gwbl ddiangen.”

Mae Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol yn barod iawn i roi cyngor i unrhyw un sy'n poeni am fynd i ardal lle mae anifieilaid ffarm i’w cael, ac mae’r Cod Cefn Gwlad hefyd yn rhoi cyngor ar sut i reoli cŵn yng nghefn gwlad. Y cyfan mae’r wardeinaid a’r ffermwyr yn ei ofyn yw i berchnogion cŵn barchu’r perchnogion tir a’u hanifeiliaid, yn ogystal â cherddwyr eraill.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Dim