Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Apêl am Wirfoddolwyr

Printio

5 Mehefin 2015

A hithau’n ddiwedd wythnos gwirfoddolwyr yr wythnos hon, mae’n gyfle gwych i ddathlu cyfraniad anhygoel mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i waith y Parc Cenedlaethol ... ac i apelio am fwy!

Gwelir Llysiau’r Dial fel arfer ar lannau afonydd, ymylon ffyrdd ac ar hyd ymylon rheilffyrdd. Caiff ei ystyried yn blanhigyn ymledol sy’n fygythiad i fioamrywiaeth a gall achosi difrod helaeth i ffyrdd, tai ac isadeileddau eraill. Ar hyn o bryd, does dim modd mesur maint y broblem yn y Parc ac er mwyn ei reoli mae angen gwybod faint ohono sydd yn y Parc - lle mae i’w gael ynghyd â’i ddwyster. Un o’r cynlluniau diweddaraf mae staff yr Awdurdod yn gweithio arno yw datblygu ap ffôn clyfar fydd yn caniatau gwirfoddolwyr i gwblhau arolygon ar Lysiau’r Dial.

Carwyn ap Myrddin, Swyddog Cadwraeth Fferm yr Awdurdod sy’n esbonio ymhellach. 

“Mae prosiect Ewropeaidd  COBWEB (www.cobwebproject.eu) eisoes wedi dechrau ar y gwaith o ddatblygu’r  ap ond bellach rydan ni wedi cyrraedd y pwynt lle mae angen ei dreialu. Felly, rydan ni wedi trefnu  dau ddigwyddiad fydd yn ein helpu i weld os yw’n gweithio! Ar Orffennaf y 7fed a’r 8fed mi fyddwn ni’n ei dreialu o amgylch basn Afon Conwy gan ddechrau ym Metws y Coed ac yna ar y 25 a’r 26ain o Awst, dechrau o amgylch basn y Fawddach yn ardal Dolgellau.

Yn ogystal â’r ap, mae’n fwriad i ddatblygu tudalen ar wefan yr Awdurdod lle bydd modd rhoi gwybodaeth ynglŷn â lleoliad rhywogaethau ymledol a’r gobaith yw y bydd yn barod erbyn mis Awst. Yn y cyfamser fodd bynnag, rydan ni angen cyflawni’r gwaith o dreialu’r ap. Mae COBWEB yn darparu oddeutu 15 o ffonau symudol a thabledi i’w defnyddio ar gyfer y gwaith arbrofol hwn, felly byddai’n dda gallu cael gwirfoddolwyr i’w defnyddio!”  

Oni bai am wirfoddolwyr, mae’n siwr na fyddai llawer o waith y Parc Cenedlaethol yn cael ei gyflawni.

  • Yng nghoedlan Hafod y Bryn yn Llanbedr, bu gwirfoddolwyr Lleol yn helpu i glirio hen goed a gordyfiant
  • Yn Nolgellau, bu plant o Dŷ Meirion Ysgol y Gader yn plannu coed
  • Yn ardal Beddgelert, bu disgyblion o Ysgol uwchradd Dyffryn Nantlle  ac aelodau o Gymdeithas Eryri yn helpu i waredu’r rhododendron ponticum a phlannu coed yn eu lle
  • Ym Mlwch Signal Llyn Penmaen mae gwirfoddolwyr ar gael i roi gwybodaeth ac i roi cyngor i ymwelwyr ar fioamrywiaeth yr ardal gyfagos
  • Ar yr Wyddfa mae gwirfoddolwyr yn helpu i glirio sbwriel ac i addysgu ymwelwyr am amgylchedd y mynydd.
  • Ym Mhlas Tan y Bwlch bu gwirfoddolwyr o GISDA yn helpu i blannu coed.
  • Mae myfyrwyr o Golegau Llysfasi a Glynllifon wedi bod yn gwrifoddoli gyda’r Awdurdod hefyd yn gwaredu’r rhododendron ponticum ac yn plannu coed newydd yn eu lle.

Ond mae’r Awdurdod yn awyddus i gydweithio gyda mwy o bobl. Felly, os oes gan rywun ddiddordeb i wirfoddoli wrth dreialu’r ap newydd ym Metws y Coed ymhen y mis, cysylltwch â Carwyn ap Myrddin ar 01766 770274 neu Carwyn.apMyrddin@eryri-npa.gov.uk.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Dim