Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2015

Gwesty Dewi Sant Harlech 2

Dymchwel Gwesty Dewi Sant Harlech

14 Rhagfyr 2015

Ar yr Ail o Ragfyr eleni, cyflwynodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri rybudd i gwmni Aitchison Associates Limited i ddymchwel eu heiddo, sef Gwesty Dewi Sant Harlech yn llwyr ac i glirio’r safle’n gyfan gwbl.

« mwy o fanylion

Google Trekker

Google ar Lwybrau Eryri

11 Rhagfyr 2015

A hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Mynydd heddiw, gellir cyhoeddi fod modd i bobl o bob cwr o’r byd weld rhai o lwybrau prysuraf a mwyaf gogoneddus mynyddoedd Eryri o glydwch eu cartrefi, diolch i Google Street View.

« mwy o fanylion

Fenws (© SNPA)

Mae’n Swyddogol: Eryri - Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol

4 Rhagfyr 2015

Yn Abergynolwyn heddiw, (dydd Gwener, 4ydd o Ragfyr), cyhoeddir fod Eryri bellach yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol, y degfed drwy’r byd.

« mwy o fanylion

Planning

Cynllunio’n Gwella yn Eryri

30 Hydref 2015

Yn ei adroddiad diweddaraf, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi nodi gwelliant ym mherfformiad gwasanaeth Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ystod y flwyddyn a aeth heibio ac wedi awgrymu ffyrdd o adeiladu ar y gwelliant hwnnw.

« mwy o fanylion

Yn y tywyllwch

Cofiwch eich Golau

26 Hydref 2015

Wrth i’r clociau droi ‘nôl a phobl yn manteisio ar wyliau hanner tymor, tywydd sych a’r cyfle i gerdded, mae MynyddaDiogel am atgoffa cerddwyr i gymryd gofal wrth fentro i’r mynyddoedd.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Yr Ysgwrn - Pennod Bwysig

20 Hydref 2015

Yr wythnos hon, dechreuwyd ar y gwaith o adfer a gwella safle’r Ysgwrn ac mae sawl cyfle i’r cyhoedd ymweld â’r llecyn hanesyddol hwn wedi eu trefnu ar gyfer yr wythnosau nesaf.

« mwy o fanylion

Llyn Mair

Lliwiau Hydrefol ar eu Gorau Ym Mhlas Tan y Bwlch

19 Hydref 2015

Yn dilyn tywydd heulog a chynnes mis Medi, mae arbenigwyr natur yn darogan arddangosfa odidog o liwiau hydrefol ar ddail coed yn ystod yr wythnosau nesaf.

« mwy o fanylion

Awel Gruffydd

Troedio tiroedd Eryri

7 Hydref 2015

Bydd Hydref 2015 yn gyfnod prysur i Siop Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wrth i ni osod ein nwyddau mewn safleoedd tu allan i furiau’r adeilad yn Aberystwyth

« mwy o fanylion

Emyr Williams

Perfformiad yn gwella yn ôl yr Archwilydd

1 Hydref 2015

Mewn cyfarfod ym Mhlas Tan y Bwlch ddoe, croesawodd Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Adroddiad Gwella Blynyddol yr Archwilydd Cyffredinol.

« mwy o fanylion

Gwirfoddolwyr

Llais i Ddyfodol yr Wyddfa

1 Hydref 2015

Mewn cyfres o gyfarfodydd fydd yn arwain at un gynhadledd fawr ym mis Tachwedd, yn ystod yr wythnosau nesaf bydd cyfle i drigolion a busnesau lleol fynegi barn ar faterion sy’n ymwneud â rheoli mynydd mwyaf eiconig Cymru, yr Wyddfa.

« mwy o fanylion

Agor Arddangosfa

Agor Arddangosfa Dros Dro yr Ysgwrn

10 Medi 2015

Heno, (nos Iau, Medi 10fed), Gerald Williams a Malo Bampton, sef nai a nith y bardd Hedd Wyn, agorodd yn swyddogol arddangosfa dros dro Yr Ysgwrn yng Nghanolfan Plas Tan y Bwlch, Maentwrog.

« mwy o fanylion

Y Gacan

Dathlu’r 40 ym Mhlas Tan y Bwlch

3 Medi 2015

Yr wythnos hon bu Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu fel canolfan i Barc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Canolfan Betws y Coed

Newidiadau i Wasanaethau Ymwelwyr

23 Gorffennaf 2015

Bydd patrwm agor tair o Ganolfannau Croeso Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn newid y gaeaf hwn.

« mwy o fanylion

Enillwyr

Gwobr Bwysig I Gynllun Ysgol

17 Gorffennaf 2015

Mewn seremoni yn Llundain yn ddiweddar, cyhoeddwyd fod Ysgol Craig y Deryn yn Llanegryn wedi ennill un o brif wobrau’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI - Royal Town Planning Institute).

« mwy o fanylion

Swyddfa APCE

Chwilio am Leisiau Newydd

1 Gorffennaf 2015

Er mwyn gwella’i waith, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i gynyddu amrywiaeth ei Aelodau gan sicrhau gwell cydbwysedd o ran rhyw, oed, anabledd ac ethnigrwydd a gwell cynrychiolaeth o’r amrywiaeth o gymunedau ar yr un pryd.

« mwy o fanylion

Bysedd y Cŵn

Gerddi'n YmBINCio

18 Mehefin 2015

Un o ganlyniadau annisgwyl y stormydd a ddioddefodd Plas Tan y Bwlch ym mis Chwefror y llynedd, yw’r ffrwydrad mawr o fysedd y cŵn sydd wedi ymddangos yn y gerddi Fictoraidd.

« mwy o fanylion

Sioe Bioamrywiaeth

Peli Tylluannod a'r Sêr yn Cyffroi Plant Eryri

16 Mehefin 2015

Dros gyfnod o bythefnos, mae dros 300 o ddisgyblion ysgolion Eryri yn cael cyfle i ddysgu mwy am bwysigrwydd awyr dywyll i bobl a chreaduriaid wrth i Sioe Bioamrywiaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol deithio o gwmpas Eryri.

« mwy o fanylion

Defaid

Apêl i Berchnogion Cŵn yn Eryri

15 Mehefin 2015

Yn dilyn sawl digwyddiad anffodus yn ddiweddar, gofynnir i berchnogion cŵn gymryd gofal ychwanegol wrth iddynt gerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

O flaen y blwch signal

Golau Gwyrdd I Ardd Hen Flwch Signal

12 Mehefin 2015

Mae cyfraniad ariannol o £2,500 gan gynllun Grow Wild yn golygu gall gwirfoddolwyr fwrw mlaen i greu gardd o flodau gwyllt cynhenid yn Llyn Penmaen.

« mwy o fanylion

Llysiau'r Dial

Apêl am Wirfoddolwyr

5 Mehefin 2015

A hithau’n ddiwedd wythnos gwirfoddolwyr yr wythnos hon, mae’n gyfle gwych i ddathlu cyfraniad anhygoel mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i waith y Parc Cenedlaethol ... ac i apelio am fwy!

« mwy o fanylion

Penmaen - newydd

To yn Cyrraedd y Brig

1 Mehefin 2015

Yn seremoni Gwobrwyon Toi y DU 2015 yn Llundain yn ddiweddar, enillydd categori To Cadwraethol Gorau'r DU oedd gwaith wnaed ar do hen dŷ ffarm yn ardal Dolgellau, Meirionydd.

« mwy o fanylion

Hafod Eryri

Gwrthwynebu Sylwadau Cynghrair Twristiaeth Cymru.

13 Mai 2015

Mewn cyfarfod ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog heddiw (dydd Mercher, 13eg o Fai, 2015), penderfynodd Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddatgan fod yr Awdurdod yn anghytuno’n llwyr â barn Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru parthed y defnydd a wneir o’r Gymraeg wrth groesawu ymwelwyr i Gymru.

« mwy o fanylion

Coeden Hances Boced

Un o Goed Prydferthaf y Byd yn Blodeuo ym Mhlas Tan y Bwlch

11 Mai 2015

Mae gwanwyn oer a chynnar ynghyd ag Ebrill braf a chynnes wedi achosi i un o'r coed prydferthaf yn y byd, sef y Goeden Hances Boced, y Davidia involucrata, i gynhyrchu arddangosfa ysblennydd o flodau, yng ngerddi Plas Tan y Bwlch, Maentwrog.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Yr Ysgwrn - Beth nesaf?

23 Ebrill 2015

Dydd Sadwrn, 25ain o Ebrill, mewn Diwrnod Agored, bydd cyfle i’r cyhoedd weld pa ddatblygiadau sydd ar y gweill yng nghartref hanesyddol Hedd Wyn, Yr Ysgwrn, yn Nhrawsfynydd.

« mwy o fanylion

Hafod y Bryn

Coedlan newydd i drigolion Llanbedr.

21 Ebrill 2015

Yn dilyn cydweithio agos rhwng pentrefwyr lleol, swyddogion o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Cadw Cymru’n Daclus, mae gan drigolion Llanbedr a’r ardal gyfagos goedlan newydd i’w mwynhau.

« mwy o fanylion

Side - after

Dirwy o £ 1,000: Methu cydymffurfio â Rhybudd Gorfodaeth Adeilad Rhestredig.

21 Ebrill 2015

Ar Ebrill 16eg yn Llys Ynadon Dolgellau, plediodd Charles a Suzanne Slaney o Marianfa, Y Lawnt, Dolgellau yn euog i ddwy drosedd o dor cyfraith cynllunio.

« mwy o fanylion

Graffiti Llanberis

Graffiti yn y gwyliau

17 Ebrill 2015

Mae rhai o ieuenctid Llanberis wedi bod yn treulio’u gwyliau yn peintio graffiti ar wal y Ganolfan yn Llanberis.

« mwy o fanylion

Gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri

Adnodd Newydd i Gystadleuwyr Her y 3 Chopa

14 Ebrill 2015

Cynhelir tri Diwrnod Gwarchod Mynydd ar gopaon uchaf yr Alban, Cymru a Lloegr y penwythnos hwn er mwyn tynnu sylw at lansiad adnodd newydd ar gyfer y rhai hynny sy’n cyflawni heriau i godi arian at elusennau.Ni fydd yr adnodd newydd i’w weld ar lethrau hoff fynyddoedd Prydain, ond ar-lein, fel adnodd fydd yn cynnwys mapiau o lwybrau defnyddiol, gwybodaeth amgylcheddol, awgrymiadau iechyd a diogelwch a dull syml o gofrestru.

« mwy o fanylion

Disgyblion o Dy Meirion

Disgyblion Lleol yn Gwella’r Amgylchedd.

1 Ebrill 2015

Ddydd Iau, Mawrth 26, plannwyd 11 o goed parcdir newydd ar gyrion Dolgellau, diolch i ddisgyblion Tŷ Meirion yn Ysgol y Gader a staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Ysgol Craig y Deryn

Cynllun Ysgol ar Restr Fer Gwobr Bwysig

31 Mawrth 2015

Cyhoeddwyd heddiw, (dydd Mawrth, Mawrth 31ain), fod Ysgol Craig y Deryn yn Llanegryn, wedi cyrraedd y rhestr derfynol ar gyfer un o wobrau’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI - Royal Town Planning Institute).

« mwy o fanylion

Bwlch Glas

Neges MynyddaDiogel at y Pasg

30 Mawrth 2015

Gan fod y clociau wedi troi, y dyddiau’n ymestyn, a’r gwanwyn yn dechrau dangos ei lliwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pawb i wirio rhagolygon y tywydd cyn mentro allan i gerdded ar y mynyddoedd y Pasg hwn.

« mwy o fanylion

Cover of EryriSnowdonia1516 mag

EryriSnowdonia 2015-16 ar gael RŴAN!

26 Mawrth 2015

Mae'r papur, EryriSnowdonia 2015-16, sy’n angenrheidiol i unrhyw un sydd am fwynhau Eryri, boed yn byw neu’n ymweld â’r Parc Cenedlaethol, bellach ar gael, yn rhad ac am ddim.

« mwy o fanylion

Ysgol Garndolbenmaen planting their tree

Plannu Coeden ym mhob Ysgol yn Eryri – mewn diwrnod!

11 Mawrth 2015

Ym mlwyddyn Ryngwladol y Pridd, ac yn y flwyddyn mae Parc Cenedlaethol Eryri’n dathlu ei benblwydd yn 64 mlwydd oed, rhwng 9 a 3 o’r gloch heddiw (dydd Mercher, Mawrth 11eg, 2015), plannwyd un goeden ym mhob un o 64 ysgol yn y Parc Cenedlaethol a’r cyffiniau.

« mwy o fanylion

Tŷ Cipar, Llyn Conwy

Ymgyrch “Gweld Sêr” yn Eryri

2 Chwefror 2015

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd cyfle i drigolion a busnesau yn Eryri ddarganfod mwy am ymdrech yr Awdurdod i ennill statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol i Eryri.

« mwy o fanylion

Gwifrau Trydan y Grid Cenedlaethol / National Grid Power Lines

Gwahodd trigolion i gyfrannu at waith ymchwil ar leihau effaith llinellau pŵer

21 Ionawr 2015

Cyfle i bobl helpu i gyfrannu at waith ymchwil cychwynnol i leihau effaith weledol llinellau trydan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Pharc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Y Gadair Ddu

Dadorchuddio copi 3D o'r Gadair Ddu

13 Ionawr 2015

Heddiw bydd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones yn dadorchuddio cadair sy’n gopi trawiadol chwe throedfedd o Gadair Ddu wreiddiol y bardd Hedd Wyn, a wnaed drwy dechnoleg argraffu 3D.

« mwy o fanylion

Dave Padley yn dangos sut i hollti coes ar gyfer eu plygu / Dave Padley demonstrating how to split trees for hedge laying

Dysgu Plygu

6 Ionawr 2015

Ddechrau Chwefror, bydd cyfle i amaethwyr a thir feddianwyr o fewn Parc Cenedlaethol Eryri dderbyn hyfforddiant mewn plygu gwrychoedd.

« mwy o fanylion