Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2016

Llanegryn

Gwella Gerddi Llanegryn

14 Rhagfyr 2016

Bydd trigolion stad o dai yn Llanegryn yn gweld cryn dipyn o newid o flaen eu tai yn ystod y misoedd nesaf, diolch i waith Cartrefi Cymunedol Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

« mwy o fanylion

(© Croeso Cymru)

Cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri i gynllun uchelgeisiol ar gyfer y Carneddau

5 Tachwedd 2016

Cyhoeddwyd heddiw fod Partneriaeth Tirwedd y Carneddau wedi derbyn cymeradwyaeth gychwynnol ar gyfer grant o £1.92m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) drwy ei rhaglen Partneriaeth Tirwedd.

« mwy o fanylion

Derwen Ifanc. Young oak

Cynllun newydd i annog tyfu coed yn Eryri

18 Hydref 2016

Mae grant newydd ar gael i berchnogion tir sy’n awyddus i blannu coed parcdir o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Cochwydden

Darganfod rhai o goed mwyaf y DU ym Mhlas Tan y Bwlch.

12 Hydref 2016

Yn dilyn arolwg diweddar gan Gofrestr Coed Ynysoedd Prydain (TROBI), cafwyd cadarnhad fod rhai o'r coed mwyaf ym Mhrydain yn tyfu ar dir a gerddi Plas Tan y Bwlch, ger Maentwrog yn Eryri.

« mwy o fanylion

Y Fawddach

Eryri – Y Lle Gorau?

16 Medi 2016

Gyda phythefnos ar ôl i bleidleisio dros y Lle Gorau yng Nghymru, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn galw ar bawb i bleidleisio dros Eryri.

« mwy o fanylion

Llysiau'r Dial

Gwaredu Llysiau’r Dial o ardal Dolgellau

15 Medi 2016

O fewn yr wythnosau nesaf, bydd swyddogion o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn mynd ati i reoli’r planhigyn ymledol a dinistriol, Llysiau’r Dial, yn ardal Dolgellau.

« mwy o fanylion

Lôn Gwyrfai (© APCE)

Dathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol yn Eryri

19 Gorffennaf 2016

Fel rhan o Wythnos Parciau Cenedlaethl y DU, trefnwyd cyfres o weithgareddau ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Wardeiniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa (© APCE)

AR AGOR: GWOBRWYO GWIRFODDOLWYR

18 Gorffennaf 2016

Mae Parciau Cenedlaethol y DU nawr yn derbyn enwebiadau ar gyfer Gwobrau Gwirfoddolwyr Parciau Cenedlaethol y DU.

« mwy o fanylion

Bill Taylor, warden Llyn Tegid gyda rhai o'r gwirfoddolwyr (© APCE)

Clirio Jac y Neidiwr

8 Gorffennaf 2016

Mae staff o Awdurdod y Parc ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri i glirio Jac y Neidr ar lannau Nant Eglwysarn.

« mwy o fanylion

Cader Idris

Cader neu Cadair Idris?

15 Ebrill 2016

Anogodd trafodaeth ddifyr ac anarferol yng nghyfarfod Pwyllgor Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yr wythnos hon, i Swyddogion ac Aelodau ystyried tarddiad enwau lleoedd yn y Parc. Yn benodol, pa ffurf sy’n gywir, Cadair Idris neu Cader Idris?

« mwy o fanylion

Ar ol y gwaith

Beirniadaeth Hallt gan Arolygwr Cynllunio

15 Ebrill 2016

Mae Arolygwr o Arolygaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru wedi gwrthod dwy apêl gan berchennog hen fwthyn yn Llanuwchllyn ger y Bala.

« mwy o fanylion

TIC 1

Eryri'n Barod am y Pasg

23 Mawrth 2016

Wrth i ragolygon y tywydd ddarogan tywydd cyfnewidiol dros y Pasg, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i Eryri dros yr wythnosau nesaf.

« mwy o fanylion

Difrod i'r tychwr 4

Gwerth Miloedd o Bunnoedd o Ddifrod Diangen i Eiddo ar yr Wyddfa

22 Mawrth 2014

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi eu siomi a’u tristhau gan y difrod a wnaed dros y penwythnos i beiriant tyrchu ar un o lwybrau cerdded prysuraf Cymru.

« mwy o fanylion

Llwybr Watkin (© APCE)

Adfer Ein Mynyddoedd

14 Mawrth 2016

Gyda chymorth ymgyrch y Cyngor Mynydda Prydeinig, Adfer Ein Mynyddoedd, sy’n dechrau heddiw, mae gobaith y bydd darn hanfodol o Lwybr Watkin sy’n arwain at Gopa’r Wyddfa, o’r diwedd yn cael ei adfer.

« mwy o fanylion

Sbwriel

Paratoi at Her….RWAN!

12 Chwefror 2016

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn annog cerddwyr, a threfnwyr Her y Tri Chopa i ddechrau cofrestru ar gyfer yr Her rwan!

« mwy o fanylion

Emyr Williams

Penderfynu ar arbedion o £423,000

10 Chwefror 2016

Yng nghyfarfod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch heddiw, rhoddodd yr Aelodau eu sêl bendith ar y camau i’w cymryd er mwyn ymateb i ostyngiad o 5% yng ngrant Llywodraeth Cymru.

« mwy o fanylion

Tŷ Nant 2

Peidio Cario Cerrig

3 Chwefror 2016

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn apelio ar gerddwyr i roi’r gorau i symud cerrig a chodi carneddi ar y mynyddoedd.

« mwy o fanylion

Helen Pye

Amodau Gaeafol yn Peri Syndod i Gerddwyr

2 Ionawr 2016

Wedi’r oerfel sydyn ar y copaon yn ddiweddar, mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i atgoffa pawb sy’n meddwl mynd allan i gerdded ar y mynyddoedd wirio’r tywydd cyn cychwyn.

« mwy o fanylion