Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn derbyn deiseb ddefnyddio enw Yr Wyddfa yn unig wrth gyfeirio at fynydd uchaf Cymru

Printio

14 Mehefin 2021

Cyflwynodd Elfed Wyn ap Elwyn ddeiseb gyda dros 5,000 o enwau gan lofnodwyr o ar draws y byd i Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri heddiw.

Yng nghyfarfod yr Awdurdod ar y 28ain o Ebrill ystyrwyd cynnig sef:

“Bod yr Awdurdod o hyn ymlaen yn defnyddio enw Cymraeg yr Awdurdod yn unig ar gyfer yr Awdurdod a bod hyn yn dod yn berthnasol mewn unrhyw iaith h.y. ‘Parc Cenedlaethol Eryri’ a byth yn defnyddio ‘Snowdonia National Park’ eto. Dylai’r un peth fod yn berthnasol i Yr Wyddfa - byth i ddefnyddio’r enw ‘Snowdon’ ar ei gyfer eto”.

Penderfynodd Aelodau’r Awdurdod nad oedd angen ystyriaeth ar y diwrnod ir cynnig, gan fod Grŵp Tasg a Gorffen wedi cael ei apwyntio’n barod yn dilyn ystyriaeth blaenorol oedd yn argymell sefydlu a mabwysiadu canllawiau a’r ddefnydd enwau lleoedd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Yn dilyn cyfarfod yr Awdurdod derbyniodd y mater lawer o sylw gan y cyhoedd a’r wasg gyda teimladau cryf a safbwyntiau gwahanol yn cael eu rhoi.

Wedi prysurdeb yr Haf mi fydd y grŵp tasg a gorffen yn mynd ati i ddatblygu fframwaith polisi i alluogi APCE i amddiffyn a safoni'r defnydd o enwau lleoedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri gan yr Awdurdod. Mi fyddant hefyd yn codi ymwybyddiaeth ymhlith gwahanol gynulleidfaoedd gan gynnwys cynulleidfaoedd lleol a rhyngwladol o bwysigrwydd enwau lleoedd yn Eryri; ac fel ffynhonnell sy'n cryfhau cysylltiadau ag amgylchedd, hanes a threftadaeth yr ardal.

Dywedodd Elfed Wyn ap Elfyn, Cymdeithas yr Iaith;

“Mae ymosodiadau tuag at yr iaith Gymraeg yn rhywbeth cyson bellach, gwelir hyn yn y ffordd mae enwau tai ac ardaloedd yn cael eu newid o’r Gymraeg. Teimlaf i a llawer o bobl eraill y byddai defnyddio enwau ‘Eryri’ ac ‘Yr Wyddfa yn gam cadarnhaol tuag at ddangos pwysigrwydd yr iaith Gymraeg”.

Dywedodd Wyn Ellis Jones, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri;

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i warchod a hyrwyddo enwau lleoedd brodorol ar gyfer defnydd dyddiol ac ar gyfer cenhedlaethau’r dyfodol. Un o amcanion y grŵp Tasg a Gorffen fydd nodi sut mae llwyddiant defnydd yr enwau lleoedd yn edrych. Mae bywiogrwydd yr iaith Gymraeg yn un o rinweddau arbennig Eryri a rydym yn angerddol dros barchu a gwarchod ein cymunedau, ein diwylliant a’n hiaith”.

Nodyn i Olygyddion

Am fwy o fanylion cysylltwch â Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostio ioan.gwilym@snowdonia.gov.wales