Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2020

Wyn Ellis Jones

Apwyntio Cadeirydd ac is-Gadeirydd newydd ar gyfer yr Awdurdod

23 Medi 2020

Yng nghyfarfod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri heddiw, (dydd Mercher, Medi 23) etholwyd y Cyng. Wyn Ellis Jones fel Cadeirydd newydd yr Awdurdod a’r Cyng. Annwen Hughes fel is-Gadeirydd.

« mwy o fanylion

Llythyr agored yn annog gwersyllwyr i barchu amgylchedd Cymru y penwythnos Gŵyl Banc hwn

26 Awst 2020

Mae pobl sy'n ymweld â'r awyr agored yng Nghymru y penwythnos Gŵyl Banc hwn yn cael eu hannog i ystyried yr effaith y gall gwersylla anghyfreithlon ei chael ar yr amgylchedd a bywyd gwyllt ac i wersylla mewn safleoedd gwersylla dynodedig yn unig.

« mwy o fanylion

Gwelliannau pellach i fesurau parcio yn Eryri: Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

19 Awst 2020

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn treialu rhagarchebu tocynnau parcio ym Mhen y Pass.

« mwy o fanylion

Datganiad ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Heddlu Gogledd Cymru

23 Gorffennaf 2020

Awdurdodau yn dod ynghyd i weithredu mesurau parcio brys

« mwy o fanylion

Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at ddyfodol di-wifren

1 Gorffennaf 2020

Yng nghyfarfod Pwyllgor Cynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol heddiw rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer adeilad pen twnnel i’r de ddwyrain o aber yr afon Dwyryd ar gyrion y Parc Cenedlaethol. Bydd y datblygiad yn galluogi’r Grid Cenedlaethol i fwrw ‘mlaen â’i gynlluniau i danddaearu 3.4km o wifrau sydd ar hyn o bryd yn croesi dros yr aber.

« mwy o fanylion

Datganiad ar y Cyd

22 Mai 2020

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn galw am barhad mewn amynedd wrth ofni penwythnos Gŵyl y Banc prysur.

« mwy o fanylion

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Datganiad ar y cyd gan Barciau Cenedlaethol Cymru - Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi neges glir i barchu Canllawiau Llywodraeth Cymru

12 Mai 2020

Mae tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru wedi croesawu canllawiau newydd Llywodraeth Cymru sy’n atgyfnerthu’r angen i bobl Cymru aros adref, aros yn ddiogel a gwarchod y GIG.

« mwy o fanylion

(© Heddlu Gogledd Cymru / North Wales Police)

Gŵyl y Banc Calan Mai: Parhewch i aros adref

7 Mai 2020

Mae gweithwyr allweddol wedi uno i annog aelodau'r cyhoedd i aros adref a chadw'n ddiogel dros benwythnos Gŵyl y Banc.

« mwy o fanylion

(© Arthur C. Harris)

Datganiad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

25 Mawrth 2020

Yn dilyn y niferoedd digynsail o ymwelwyr a welwyd y penwythnos diwethaf yn rhai o safleoedd poblogaidd Eryri, heddiw bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Gwynedd yn cau mynyddoedd prysuraf yr ardal gyda chymorth deddfwriaeth brys Llywodraeth Cymru. Gobeithiwn y bydd y mesurau hyn yn sicrhau na fydd y sefyllfa ddigynsail a welwyd y penwythnos diwethaf yn cael eu hailadrodd y penwythnos hwn.

« mwy o fanylion

Datganiad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

23 Mawrth 2020

Yn dilyn y penwythnos prysuraf ers cyn cof o ran ymwelwyr i Eryri, heddiw bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cymryd camau pellach er mwyn gwarchod y cymunedau lleol a’r gwasanaethau hanfodol rhag lledaeniad y firws. Mewn cydweithrediad â’r heddlu ac awdurdodau lleol bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn cau ei brif feysydd parcio ac yn ymchwilio i bwerau i gau’r mynyddoedd a’r safleoedd mwyaf poblogaidd os bydd y sefyllfa‘n parhau.

« mwy o fanylion

APCE yn galw ar y Llywodraeth i gyflwyno mesurau cliriach er mwyn gwarchod cymunedau gwledig

22 Mawrth 2020

Dim ond 24 awr wedi i’r Prif Weinidog gyhoeddi mesurau llymach er mwyn atal lledaeniad y Coronafirws, ddoe, cafwyd y diwrnod prysuraf erioed o ran ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awr yn galw ar y llywodraeth i sefydlu canllaw a mesurau mwy eglur er mwyn sicrhau bod lledaeniad y firws yn cael ei arafu. Yn seiliedig ar y sefyllfaoedd digynsail yn Eryri ddoe rydym yn ofni nad yw’r canllaw cyfredol yn ddigon clir i bobl allu gwarchod eu hunain ac eraill.

« mwy o fanylion

Canolfan Ymwelwyr Betws y Coed (© APCE)

Coronavirus (COVID-19) Update

18 Mawrth 2020

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth rydym yn y broses o wneud addasiadau i’n gwasanaethau. Yn ystod yr amser anodd hwn ein blaenoriaeth yw iechyd ein staff a’n gwirfoddolwyr, a gofalu am y cymunedau a’r busnesau o fewn ac o amgylch y Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Mae Cynllun Eryri yma! 

25 Chwefror 2020

Rydym hanner ffordd drwy'r cyfnod ymgynghori ar gyfer Cynllun Rheolaeth newydd Parc Cenedlaethol Eryri o’r enw Cynllun Eryri. 

« mwy o fanylion

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Paratoi ar gyfer dyfodol llewyrchus i Eryri trwy Gynllun Eryri

30 Ionawr 2020

O’r 3ydd o Chwefror hyd Mawrth y 13eg bydd ymgynghoriad cyhoeddus terfynol ar agor ar gyfer Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol newydd o’r enw Cynllun Eryri. Mae’n amlinellu sut bydd pawb yn cydweithio er mwyn gwarchod y Parc a'r pethau sy'n ei wneud yn unigryw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol - o’r gogledd lle mae’r mynyddoedd yn cwrdd â’r môr ger Penmaen-bach i lannau pentref Aberdyfi yn y de.

« mwy o fanylion

Llwytmor

Mawndir Llwytmor ar y Carneddau i elwa o waith adfer

14 Ionawr 2020

Mae ein mawndiroedd yn gweithredu fel storfa garbon anferth; ond ar orgorsydd Llwytmor a Foel-Grach ar y Carneddau, mae peryg i erydiad ar raddfa helaeth ryddhau llawer iawn o garbon i’n hatmosffer a’n cyrsiau dŵr. Yn awr, diolch i arian Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru a chydweithrediad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chymdeithas Porwyr Aber a Llanfairfechan, mae gwaith adfer mawndir ar fin cychwyn ar y safle.

« mwy o fanylion