AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

DATGANIAD I'R WASG

Ethol Cadeirydd ac Is Gadeirydd

Printio

5 Mehefin 2019

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a gynhaliwyd heddiw ym Mhlas Tan y Bwlch:-

etholwyd Mr Owain Wyn (chwith) yn Gadeirydd yr Awdurdod am y flwyddyn i ddod, ac
etholwyd Y Cynghorydd Wyn Ellis Jones (dde) yn Is-gadeirydd am y flwyddyn i ddod

Election of Chairman and Vice Chairman

Nodyn i Olygyddion

Dim