Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Dechrau ar waith dymchwel Gwesty Dewi Sant, Harlech

Printio

5 Medi 2019

Mae Gwesty Dewi Sant, Harlech wedi sefyll yn segur ers rhai blynyddoedd bellach. Yr wythnos nesaf bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n dechrau ar y gwaith o ddymchwel yr adeilad. Mae hyn yn dilyn achos Gorfodaeth Cynllunio maith a arweiniodd i Awdurdod y Parc orfod cymryd camau uniongyrchol. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi derbyn cefnogaeth sylweddol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd i gyrraedd y pwynt yma.

Ers sawl blwyddyn bellach mae Swyddogion Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi bod yn ymdrechu i geisio datrys y sefyllfa gyda’r hen westy sydd wedi bod yn sefyll yn segur ac yn dirywio. Mae cyflwr yr adeilad, nad yw’n bell o Safle Treftadaeth y Byd Castell Harlech, yn cael effaith weledol sylweddol ar yr ardal amgylchynol. Gan na chydymffurfiodd y perchnogion â Hysbysiad Adran 215 i’w ddymchwel, doedd gan Awdurdod y Parc ddim dewis ond ceisio hwyluso’r gwaith dymchwel ei hunan.

Roedd sawl rhwystr yr oedd rhaid i’r Awdurdod eu goresgyn cyn y gellid mynd ati i ddymchwel yr adeilad; roedd y rhain yn cynnwys adleoli cytref o ystlumod oedd wedi ymgartrefu yn yr adeilad yn ogystal â thrin y planhigyn ymledol Llysiau’r Dial oedd wedi ymsefydlu yno. Fodd bynnag, y prif rwystr oedd cost y gwaith dymchwel. Gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd, mae’r Awdurdod erbyn hyn wedi penodi contractiwr fydd yn dechrau ar y gwaith dymchwel cyn bo hir.

Meddai Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir Awdurdod y Parc Cenedlaethol:

“Mae wedi bod yn dipyn o broses i gyrraedd y pwynt yma, a hoffwn ddiolch i’r gymuned leol am eu cefnogaeth a’u hamynedd dros y blynyddoedd. Diolch hefyd i Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd sydd wedi bod yn bartneriaid allweddol wrth ein cynorthwyo i gyflawni’r nod o ddymchwel y gwesty sydd wedi peri cymaint o rwystredigaeth yn lleol.”

Mae’r Cynghorydd lleol, Freya Bentham yn falch o weld diwedd i’r bennod hon yn hanes Harlech:

“Rwyf wrth fy modd bod yr hyllbeth yma ar dirlun Harlech am gael ei ddymchwel o’r diwedd. Credaf y bydd yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar economi Harlech, a gobeithiaf y bydd yn annog buddsodiad ac ailddatblygid safleoedd eraill gerllaw.

Ar ran y gymuned, hoffwn ddiolch yn fawr iawn Wasanaeth Cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am eu gwaith caled dros sawl blwyddyn. Diolch hefyd i Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd am gefnogi’r Parc Cenedlaethol.”

Nodyn i Olygyddion

  1. Ym mis Rhagfyr 2015 cyflwynwyd gorchymyn dan Adran 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol i berchnogion yr adeilad ddymchwel yr adeilad. Gan i’r perchnogion fethu â chydymffurfio â’r gorchymyn cawsant eu herlyn yn Llys Ynadon Caernarfon ym mis Medi 2017, gan dderbyn y ddirwy uchaf am fethu â chydymffurfio.
  2. Mae perchnogion Gwesty Dewi Sant wedi talu £21,900 mewn dirwyon am fethu ȃ chydymffurfio ȃ’r hysbysiad gorfodi.
  3. Mae Adran 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn rhoi hawl i Awdurdod Cynllunio, mewn rhai amgylchiadau, i gymryd camau i sicrhau fod tir yn cael ei glirio pan fo’i gyflwr yn effeithio ar amwynder yr ardal.
  4. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu – Cynllunio a Rheoli Tir Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 01766 770 274 neu 07887452467, neu ebostiwch gwen.aeron@eryri.llyw.cymru