Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Ffigyrau Monitro Ymwelwyr 2018 - Cymrwch olwg ar ein gwaith

Printio

13 Mehefin 2019

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynhyrchu adroddiad o holl ddata monitro ymwelwyr (cerddwyr). Mae'r data yma'n cael ei gasglu, ei ddadansoddi a'i gyflwyno gan yr Adran Fynediad.

Mae'n bwysig rhoi'r broses yma yn ei gyd-destun. Dechreuodd y system yn 1999 gyda nifer fychan o rifyddion yn cael eu gosod ar y llwybrau mwyaf poblogaidd. Yn rhyfedd iawn, mesuryddion ystlumod wedi eu haddasu oedd y dyfeisiau cyntaf.

Cyn hyn roedd diffyg mawr mewn data ystyrlon ar draws yr ardal gyfan gyda ffigyrau yn aml wedi eu seilio ar amcangyfrifon neu gyfrif ar-hap gan fyfyrwyr neu wirfoddolwyr fyddai'n casglu data yn y tymhorau brig. Nid yw'n syndod bod rhai o'r 'data' yma'n bell o fod yn gywir. 

Gosodwyd y rhifyddion cyntaf ar brif lwybrau'r Wyddfa ac eraill yn Nyffryn Ogwen, Cader Idris a llwybrau poblogaidd eraill megis llwybr Cynwch a Lôn Mawddach yn ardal Dolgellau sy'n cyfrif cerddwyr a beicwyr.. Ers hynny rydym wedi ymestyn y system a chynyddu'r nifer o rifyddwyr fel mae ein sgiliau o ddadansoddi'r data wedi gwella. Mae'n un o systemau cyfri ymwelwyr fwyaf cyflawn yn unrhyw un o Barciau Cenedlaethol neu Ardaloedd Dynodedig y DU,

Maen nhw wedi taflu ystadegau diddorol iawn. Wyddoch chi y gallai 300 o bobl ymweld a chopa'r Wyddfa am 2yb yn ystod y tymor brig - Pwy? Wel pobl sy'n cymryd rhan yn Her y 3 Copa (Cerdded Ben Nevis, Scafell Pike a'r Wyddfa o fewn 24 awr) ac mae'n weithgaredd hynod boblogaidd gydol y tymor - ond yn her! Y misoedd mwyaf poblogaidd yw Gorffennaf/Awst - dim syndod yn fano a llwybr Llanberis yw llwybr mwyaf poblogaidd Yr Wyddfa yna'r Pyg a llwybr y Mwynwyr.

Er bod y gwaith yma'n ymddangos fel ymarfer casglu data, i ni yma yn y Parc Cenedlaethol mae'n golygu llawer mwy na hynny, mae'n adnodd amhrisiadwy at strategaethau rheoli. Mae'r rhifyddion yn dangos niferoedd ymwelwyr mesul awr, y diwrnod, yr wythnos a'r mis ac yn ein galluogi i ni amseru'r 'tymhorau brig' er mwyn ein galluogi ni i ddefnyddio ein hadnoddau prin yn effeithlon - er enghraifft staffio, staffio tymhorol, gwaith cyfalaf, cynllunio a unwchraddio llwybrau nodedig.

Mae hefyd yn adnodd pwysig er mwyn darparu'r Awdurdod gyda gwir ddata a dangos i randdeiliaid eraill beth sydd eu hangen o ran adnoddau i reoli ardaloedd dynodedig ble mae'r niferoedd mwyaf o ymwelwyr. Mae hefyd yn brawf da ar gyfer ceisio am grantiau allannol pan mae'r galw,

Mae ffigyrau 2018 yn ddifyr dros ben – amcangyfrifwyd y byddai'r ffigyrau cyflawn yn uwch na'r flwyddyn flaenorol oherwydd yr haf poeth. Ond dangosodd y data bod 7% o gynydd yn y niferoedd, ac nid yn gyfyngedig i'r Wyddfa yn unig fel y disgwylid, ond ar draws y Parc yn ei gyfanrwydd. 

Dywedodd Peter Rutherford, Swyddog Mynediad APCE:

"Mae'r data diweddar o fonitro ymwelwyr gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dangos cynydd o 7.5% o gerddwyr yn 2018 ar draw y Parc Cenedlaethol, sy'n gyfran sylweddol.

Er bod y ffigyrau hyn yn codi'n flynyddol, mae'r cynnydd y flwyddyn yma yn uwch na'r arfer ac o bosib o ganlyniad i'r tywydd gwresog, a'r haf poetha ar gofnod ers 1976. Golygodd hyn bod mwy o bobl yn mentro i'r awyr agored sef un o brif bwrpasau'r Parciau Cenedlaethol, golygodd hefyd bod mwy o bobl yn cyfrannu at yr economi leol."

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae'r ffigyrau yma ar gael drwy gysylltu â Phencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth ar 01766 770274 neu parc@eryri.llyw.cymru
  2. Neu mae posib lawrlwytho copi PDF
  3. Am fwy o fanylion cysylltwch ag Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu - Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru