Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Llysgenhadon dros Gymru

Printio

15 Mai 2019

Cyhoeddwyd y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth yn ystod yr Wythnos Twristiaeth. Mae’r gweithdy yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a bydd yn amlygu buddiannau cynlluniau llysgennad.

Fe fydd y digwyddiad rhad ac am ddim - Llysgenhadon dros Gymru: Ymarfer Da a Dysgu Gwersi - yn cymryd lle ar yr 20fed yng Ngwesty’r Imperial yn Llandudno. Fe fydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu busnesau, cymdeithasau masnach a rheolwyr lleoliadau sy’n mynychu.

Gan bwysleisio pwysigrwydd y digwyddiad cenedlaethol hwn, dywedodd Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru, “mae cydweithio a gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd pob datblygiad twristiaeth llwyddiannus. Mae gan gynlluniau llysgennad enw da am hyrwyddo ymgysylltu gweithgar, gwella gwybodaeth leol, datblygu sgiliau gwasanaeth digidol a sgiliau cwsmer effeithiol, a gwella profiad lleoliad ymwelwyr. Fe fydd y gweithdy ‘ymarfer da’ yn hynod werthfawr i’r rheiny sydd angen gwybod mwy am fuddiannau cynlluniau o’r fath ac i’r lleoliadau sy’n dymuno ehangu eu helfen gystadleuol.”

Fe fydd llysgenhadon o Wrecsam, Sir Ddinbych, Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gŵyr yn son am eu cynlluniau a’r buddiannau i fusnesau a lleoliadau. “Mae hyfforddiant yn rhoi llwyth o wybodaeth i’r llysgenhadon gan eu cynorthwyo i hyrwyddo, gan wella a datblygu eu lleoliadau’n effeithiol. Mae llysgenhadon yn cyfleu apêl unigryw eu hardaloedd i ymwelwyr, sydd yn gwneud iddynt fod eisiau aros yn hirach a dychwelyd am ymweliad arall. Yn eu hanfod, gall gynlluniau llysgennad gefnogi twristiaeth gynaliadwy sy’n fanteisiol i’r economi leol, y gymuned a’r amgylchedd” yn ôl y Dr Sheena Carlisle o Brosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf o Fet Caerdydd.

Fe fydd llysgenhadon cyfredol a photensial yn trafod a chyfrannu tuag at raglen beilot yn ardal  Llanberis, Beddgelert a Rhyd Ddu fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

Yn ôl Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa “fe fydd hyn yn gyfle gwych i ddysgu am ymarfer da gan gynlluniau eraill ar draws Cymru, gan sbarduno’r drafodaeth gyda busnesau ynglŷn â photensial peilota Cynllun Llysgennad yn ardal Yr Wyddfa. Mae gan yr ardal gymaint i’w gynnig i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd o’r tirluniau dramatig i lwybrau mynyddig byd enwog. Mae’r Wyddfa yn gartref i gymunedau egnïol a llawn bwrlwm gyda chlytwaith o ffermydd mynydd. Mae’r iaith Gymraeg a’r diwylliant yn greiddiol nid yn unig i fywydau pob dydd y bobl sy’n byw a gweithio yma, ond wedi ei blethu i’r tirlun hefyd. Fe all cynllun llysgennad fod yn ffordd o ddathlu’n treftadaeth gan hyrwyddo’r hyn sy’n gwneud yr ardal mor arbennig. Gobeithiwn y bydd y digwyddiad yn cynnig llwybr clir ymlaen fydd yn ein cynorthwyo i gyflawni nodau Cynllun Yr Wyddfa.”

Caiff y gweithdy ei gadeirio gan Iwan Thomas, Prif Weithredwr Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar gyfer Menter a Datblygu. Fe fydd cinio rhyngweithio ag arddangosfeydd gan Darganfod Twristiaeth (gwasanaeth newydd ar gyfer ysgolion cynradd ym Môn), Cadwch Gymru’n Daclus (Goriad Gwyrdd a’r Faner Las), Experienced Community, Family Holiday Association, Labordy Cynaladwyedd Prifysgol Bangor, Cymdeithas Eryri, Eryri Fywiog a Chymdeithas Swyddogol Teithiau Tywys Cymru.

Nodyn i Olygyddion

Fe fydd Prosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd yn anelu tuag at atgyfnerthu cydweithio rhwng diwydiant, cyflenwyr addysgiadol a llywodraeth i dargedu bylchau mewn sgiliau digidol a chynaliadwyedd.

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Prosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf, Heini Jones, at hljones@cardiffmet.ac.uk <mailto:hljones@cardiffmet.ac.uk> | 02920 416 021.

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn dod a swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a'r tirfeddiannwyr sy'n gyfrifol am reoli'r mynydd yn nhermau llawr gwlad at ei gilydd. Mae hyn yn amrywio o fod yn waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd.

Lansiwyd y Cynllun ym mis Chwefror 2018 gan Weinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn.

Gellir gweld Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa ar www.snowdonpartnership.co.uk

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu - Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru