Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Diolch i noddwyr gweithdy Llysgenhadon Yr Wyddfa

Printio

14 Mehefin 2019

Cynhelir y gweithdy cyntaf erioed dros Gymru gyfan ar gynlluniau llysgennad twristiaeth yr wythnos nesaf. Mae’r gweithdy yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Phrosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a bydd yn amlygu buddiannau cynlluniau llysgennad. Fe fydd y digwyddiad rhad ac am ddim - Llysgenhadon dros Gymru: Ymarfer Da a Dysgu Gwersi - yn cymryd lle ar yr 20fed yng Ngwesty’r Imperial yn Llandudno. Fe fydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn croesawu busnesau, cymdeithasau masnach a rheolwyr lleoliadau sy’n mynychu.

Gan bwysleisio pwysigrwydd y digwyddiad cenedlaethol hwn, dywedodd Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru, “mae cydweithio a gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd pob datblygiad twristiaeth llwyddiannus. Mae gan gynlluniau llysgennad enw da am hyrwyddo ymgysylltu gweithgar, gwella gwybodaeth leol, datblygu sgiliau gwasanaeth digidol a sgiliau cwsmer effeithiol, a gwella profiad lleoliad ymwelwyr. Fe fydd y gweithdy ‘ymarfer da’ yn hynod werthfawr i’r rheiny sydd angen gwybod mwy am fuddiannau cynlluniau o’r fath ac i’r lleoliadau sy’n dymuno ehangu eu helfen gystadleuol.”

Fe fydd llysgenhadon o Wrecsam, Sir Ddinbych, Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gŵyr yn son am eu cynlluniau a’r buddiannau i fusnesau a lleoliadau. “Mae hyfforddiant yn rhoi llwyth o wybodaeth i’r llysgenhadon gan eu cynorthwyo i hyrwyddo, gan wella a datblygu eu lleoliadau’n effeithiol. Mae llysgenhadon yn cyfleu apêl unigryw eu hardaloedd i ymwelwyr, sydd yn gwneud iddynt fod eisiau aros yn hirach a dychwelyd am ymweliad arall. Yn eu hanfod, gall gynlluniau llysgennad gefnogi twristiaeth gynaliadwy sy’n fanteisiol i’r economi leol, y gymuned a’r amgylchedd” yn ôl y Dr Sheena Carlisle o Brosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf o Fet Caerdydd.

Fe fydd llysgenhadon cyfredol a photensial yn trafod a chyfrannu tuag at raglen beilot yn ardal  Llanberis, Beddgelert a Rhyd Ddu fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

Yn ôl Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa “fe fydd hyn yn gyfle gwych i ddysgu am ymarfer da gan gynlluniau eraill ar draws Cymru, gan sbarduno’r drafodaeth gyda busnesau ynglŷn â photensial peilota Cynllun Llysgennad yn ardal Yr Wyddfa. Mae gan yr ardal gymaint i’w gynnig i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd o’r tirluniau dramatig i lwybrau mynyddig byd enwog. Mae’r Wyddfa yn gartref i gymunedau egnïol a llawn bwrlwm gyda chlytwaith o ffermydd mynydd. Mae’r iaith Gymraeg a’r diwylliant yn greiddiol nid yn unig i fywydau pob dydd y bobl sy’n byw a gweithio yma, ond wedi ei blethu i’r tirlun hefyd. Fe all cynllun llysgennad fod yn ffordd o ddathlu’n treftadaeth gan hyrwyddo’r hyn sy’n gwneud yr ardal mor arbennig. Gobeithiwn y bydd y digwyddiad yn cynnig llwybr clir ymlaen fydd yn ein cynorthwyo i gyflawni nodau Cynllun Yr Wyddfa.”

Caiff y gweithdy ei gadeirio gan Iwan Thomas, Prif Weithredwr Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar gyfer Menter a Datblygu. Fe fydd cinio rhyngweithio ag arddangosfeydd gan Cadwch Gymru’n Daclus (Goriad Gwyrdd a’r Faner Las), Experienced Community, Family Holiday Association, Labordy Cynaladwyedd Prifysgol Bangor, Cymdeithas Eryri, Eryri Fywiog a Chymdeithas Swyddogol Teithiau Tywys Cymru.

Hoffai’r trefnwyr ddiolch ymlaen llaw i noddwyr y digwyddiad: Twristiaeth Canolbarth Cymru, Wales Tourism Alliance, Loving Welsh Food, Retreats Group Ltd., Sir Benfro, Parc Gelli Gyffwrdd, Ribride, a Gwesty’r Imperial Llandudno, sydd wedi rhoi rhoddion hael fel gwobrau yn ystod y gweithdy.

Nodyn i Olygyddion

Fe fydd Prosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd yn anelu tuag at atgyfnerthu cydweithio rhwng diwydiant, cyflenwyr addysgiadol a llywodraeth i dargedu bylchau mewn sgiliau digidol a chynaliadwyedd.

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â Swyddog Prosiect y Genhedlaeth Dwristiaeth Nesaf, Heini Jones, at hljones@cardiffmet.ac.uk <mailto:hljones@cardiffmet.ac.uk> | 02920 416 021.

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn dod a swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a'r tirfeddianwyr sy'n gyfrifol am reoli'r mynydd yn nhermau llawr gwlad at ei gilydd. Mae hyn yn amrywio o fod yn waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd.

Lansiwyd y Cynllun ym mis Chwefror 2018 gan Weinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn.

Gellir gweld Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa ar www.snowdonpartnership.co.uk

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu - Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru