Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Haul, glaw neu eira? Gwasanaeth byw am amodau'r tywydd, Wyddfa Fyw, wedi ei lansio ar gyfer copa'r Wyddfa

Printio

14 Awst 2019

Mae’r Wyddfa'n un o’r mynyddoedd ac atyniadau ymwelwyr mwyaf eiconig yn y DU. Mae’n gyfraniad anhygoel i iechyd ein cenedl ac yn darparu mynediad ysbrydoledig i fwynhau’r awyr iach, ymarfer corff a'r amgylchedd naturiol.

Mae’n fwy poblogaidd bellach nac erioed o’r blaen gyda oddeutu 600,000 o bobl yn cyrraedd y copa yn flynyddol. Mae hynny 20% yn fwy na 5 mlynedd yn nôl, ac mae’n cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Yn anffodus mae pryderon wedi codi fod y cynnydd mewn defnydd yn cyfrannu at niferoedd uwch o ddamweiniau ar y mynydd. Mae Tim Achub Mynydd Llanberis sy'n gyfrifol am ardal Yr Wyddfa yn un o'r timau prysuraf yn y DU. Gall y rhan fwyaf o'r damweiniau yma gael eu hatal drwy ofyn tri cwestiwn syml cyn dechrau antur. Oes gen i’r OFFER cywir? Ydw i’n hyderus fod gen i’r WYBODAETH a’r SGILIAU ar gyfer y diwrnod? Ydw i’n gwybod sut fydd y TYWYDD?

Gall amodau mynyddoedd Eryri newid yn gyflym. Mae data Swyddfa'r Met yn dangos bod defnyddwyr yn fwyaf tebygol o wirio'r amodau 2 neu 3 diwrnod o flaen llaw a nid yw rhai yn eu gwirio o gwbl! Erbyn i ddefnyddwyr gyrraedd gall yr amodau newid yn ddramatig a gall y tywydd fod yn wahanol iawn ar y copaon nag ar lawr gwlad.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Cyngor Mynydda Prydeinig a Chyfoeth Naturiol Cymru yn lansio gwasanaeth tywydd byw ar gopa'r Wyddfa fel rhan o ymgyrch Mentra'nGall. Mi fydd gorsaf dywydd newydd yn darparu gwybodaeth am y tywydd megis cyflymder y gwynt, tymheredd a lleithder ar y copa i ymwelwyr. Mae gwybodaeth am Hafod Eryri a'r trenau hefyd yn cael eu darparu'n garedig gan Reilffordd Yr Wyddfa er mwyn i ddefnyddwyr allu gweld os yw'r ganolfan ar y copa ar agor neu gau cyn dechrau eu taith. Gall ymwelwyr hygyrchu gwefan ‘Wyddfa Fyw’ drwy wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri www.eryri.llyw.cymru a gwefan y Cyngor Mynydda Prydeinig www.thebmc.co.uk. Gall sefydliadau eraill gynnwys darlleniadau Wyddfa Fyw ar eu gwefan. Mae mynediad i wybodaeth byw ar gyfer yr amodau yn declun hanfodol i bobl paratoi eu diwrnod.

Gall bod yn yr awyr agored yn herio'ch hun, hyd yn oed yn y ffyrdd lleiaf fod yn fuddiol i'ch corff a'ch enaid, drwy Fentro'nGall gall eich diwrnod fod yn hwyliog ac yn saff. Mae gan Mentro'nGall.uk yr holl wybodaeth fydd angen ar bobl er mwyn paratoi am ddiwrnod gwych ble bynnag fydd pen y daith. 

Diwedd.

Nodyn i Olygyddion

Cysylltiadau: 

BMC - Elfyn Jones (Swyddog Mynediad a Chadwraeth), BMC Cymru. 07554 998910 elfyn@thebmc.co.uk 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Ioan Gwilym (Swyddog Cyfathrebu Gwasanaethau Corfforaethol) 01766 772253 ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru - Joseph Roberts (Ymgynghorydd Arbenigol Arweiniol: Hamdden a Mynediad) 0300 065 4932 joseph.roberts@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ymestyniad yw Mentro’nGall UK o ymgyrch diogelwch Mentro’nGallCymru a lansiwyd yn 2018, wedi ariannu'n rhannol gan Gronfa part-funded via the Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru. Y nod yw lleihau’r nifer o ddamweiniau y gellid eu hosgoi y mae’r timau achub a’r gwasanaethau brys yn delio ȃ hwy bob blwyddyn. Yr amcan yw sefydlu set gynhwysfawr o negeseuon diogelwch a chydweithio ȃ’r sector awyr agored er mwyn hyrwyddo’r rhain yn eang.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol cysylltwch ag Emma Edwards-Jones, 07900500588 emma@snowdonia-active.com