Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Paratoi strategaeth trafnidiaeth ardal Yr Wyddfa

Printio

2 Medi 2019

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd a Chyngor Conwy er mwyn datblygu strategaeth hirdymor ar gyfer sialensiau parcio a thrafnidiaeth o amgylch godre’r Wyddfa fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

Fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa mae APCE wedi ymrwymo i ganfod datrysiad i broblemau trafnidiaeth a pharcio ardaloedd o amgylch Yr Wyddfa. Mae'r Bartneriaeth yn dod a chynrychiolwyr sefydliadau a'r tirfeddianwyr sy'n gyfrifol am reoli'r mynydd yn nhermau llawr gwlad ynghyd.

Amgangyfrifir fod £69m yn cyrraedd yr ardal leol o ganlyniad i dwristiaeth, ond mae hyn hefyd yn dod â phwysau sylweddol i’r mynydd a’r ardaloedd o’i amgylch. Yr Wyddfa yw mynydd mwyaf poblogaidd y DU gyda bron i 600,000 o bobl yn cyrraedd y copa yn flynyddol, dyma’r 2il atyniad ymwelwyr fwyaf poblogaidd yng Nghymru. Mae amcan bod pob maes parcio yn orlawn ar 27 diwrnod allan o 31 ym mis Awst ac mae nifer yr ymwelwyr yn cynyddu’n flynyddol.

Er mwyn cyrraedd anghenion defnyddwyr lleol, bod yn fwy cynaliadwy, ag i leihau’r effaith ar gymunedau lleol, drwy hefyd wella profiad ymwelwyr, ein nod yw datblygu atebion i’r materion yma yn eu cyfanrwydd. Y cam cyntaf fydd comisiynu arolwg ar gyfer yr ardal gyfan mewn perthynas â pharcio a thrafnidiaeth.  

Prif ffocws yr arolwg fydd argymell newidiadau er mwyn ein cynorthwyo i ddilyn trywydd cynaliadwy i reoli’r problemau trafnidiaeth a pharcio o amgylch Yr Wyddfa. Fe fydd yr adroddiad yn dadansoddi a chrynhoi’r data a’r wybodaeth berthnasol; trafod yr anghenion a’r sialensiau gyda rhanddeiliaid perthnasol; a chynnig opsiynau cadarnhaol ar gyfer y ffordd ymlaen. Y cam nesaf fydd gweithredu argymhellion yr arolwg.

Fe fydd Swyddog newydd Partneriaeth Yr Wyddfa - sef Catrin Glyn -  yn cydlynu’r arolwg yma sy’n anelu tuag at wireddu un o brif amcanion Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa - sef darparu trafnidiaeth gynaliadwy a llefydd parcio sy’n cyrraedd anghenion ymwelwyr a phobl leol. Yn ei dro mi fydd hyn yn gwella profiad defnyddwyr, yn galluogi mwy o bobl leol i fwynhau’r Wyddfa ac ateb problemau diogelwch all gael eu hachosi wrth barcio ar y ffordd.  

Dywedodd Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa APCE;

“Un o brif bryderon a gododd dro ar ôl tro wrth ddatblygu Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa oedd problemau parcio’r ardal. Mae’r meysydd parcio yn aml wedi gorlenwi yn ystod y tymor brig a llawer yn parcio mewn llefydd amhriodol. Mae hyn wedi bod yn achosi problemau difrifol i gymunedau lleol ac yn codi problemau diogelwch ffyrdd. Mi fydd rhan cyntaf yr arolwg yn darparu cynigion newydd ar broblemau parcio a thrafnidiaeth yr ardal”.  

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd;

“Mae oddeutu £3.2 miliwn wedi ei fuddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth drwy’r fenter Goriad Gwyrdd Eryri rhwng 2002 a 2012. Prif amcan Prosiect Goriad Gwyrdd Eryri oedd Datblygu cyfleoedd i gynhyrchu refeniw er mwyn cefnogi gofynion trafnidiaeth yng ngogledd Eryri ac i helpu i gynnal llwybrau cyhoeddus yn yr ardal.

Credwn fod Partneriaeth Eryri yn hanfodol er mwyn sicrhau ein bod yn cydweithio er Adeiladu ar lwyddiant y gorffennol a chwrdd heriau'r dyfodol.”

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa yn dod a swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a'r tirfeddianwyr sy'n gyfrifol am reoli'r mynydd yn nhermau llawr gwlad at ei gilydd. Mae hyn yn amrywio o fod yn waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd.

Lansiwyd y Cynllun ym mis Chwefror 2018 gan Weinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru, Hannah Blythyn.

Gellir gweld Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa ar www.snowdonpartnership.co.uk

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Ioan Gwilym, Swyddog Cyfathrebu - Gwasanaethau Corfforaethol APCE ar 01766 772 253 / 07900 267506 neu e-bostiwch ioan.gwilym@eryri.llyw.cymru