AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

DATGANIAD I'R WASG

Dathlu ‘Cyfoeth ein Corsydd’ mewn Arddangosfa

Printio

7 Mawrth 2019

Y penwythnos hwn bydd arddangosfa newydd prosiect “Cyfoeth ein Corsydd” yn cael ei hagor yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd. Bydd yr arddangosfa yn dathlu a hyrwyddo treftadaeth arbennig mawndiroedd Meirionnydd.

Bu mawndiroedd a chorsydd yn rhan annatod o fywyd gwledig Meirionnydd am ganrifoedd, ac mae’r traddodiadau a’r hanes ynghlwm ȃ hwy'r un mor rhyfeddol ȃ’r mawn ei hun. Dros y ddwy flynedd diwethaf mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi bod yn arwain ar brosiect “Cyfoeth ein Corsydd”, oedd ȃ’r nod o gasglu a chofnodi’r cyfoeth o wybodaeth a hanesion lleol yn ymwneud ȃ chorsydd.

Yn ogystal ȃ sicrhau bod yr hanesion yma’n cael eu rhoi ar gof a chadw, yr oedd hefyd yn gyfle i feithrin gwerthfawrogiad a balchder ymhlith y cymunedau lleol, y to iau yn arbennig, yn eu treftadaeth leol. Dros gyfnod y prosiect datblygwyd perthynas dda gydag ysgolion a chymunedau lleol, a chynhaliwyd sawl gweithgaredd yn ymwneud ȃ thraddodiadau’r gors a’r mawndir - o dorri a phentyrru mawn a lliwio gwlân gyda phlanhigion o’r gors, i baratoi canhwyllau brwyn mewn noson babwyra yn yr Ysgwrn.

Elfen bwysig o’r prosiect a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol oedd datblygiad arddangosfa ar ddiwedd y cyfnod a fyddai’n dod ȃ’r holl waith ymchwil a chofnodi at ei gilydd. Nod yr arddangosfa yw ysgogi a meithrin diddordeb pobl yn eu hamgylchedd naturiol, gan godi’r awydd i’w warchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yn yr arddangosfa daw hanes y mawndiroedd a’r traddodiadau ynghlwm ȃ hwy yn fyw trwy gyfrwng ffilm, clipiau sain a hen greiriau a ddefnyddiwyd i dorri mawn. Bydd ambell i drysor a ganfuwyd wedi ei gladdu yn y mawn am ganrifoedd yn cael eu datgelu hefyd!

Meddai Haf Roberts, Swyddog Prosiect

“Dysgwyd llawer iawn trwy’r prosiect – fel am yr arfer o gadw tân mawn heb ei ddiffodd am flynyddoiedd lawer yn ardaloedd yr ucheldir, y defnydd o gen y cerrig i liwio gwlan, a’r pwysigrwydd a roddwyd i baratoi canhwyllau brwyn pan oedd treth ar ganhwyllau cwyr. Mae’r arddangosfa’n dangos rhai o’r arferion hyn, a diolch i achrediad diweddar yr Ysgwrn fel amgueddfa, ymhlith y creiriau mae trysorau ar fenthyg gan amgueddfeydd eraill.”

Bydd yr arddangosfa’n cael ei hagor am 2yp ym Meudy Llwyd Yr Ysgwrn ddydd Sadwrn y 9fed o Fawrth, a bydd yn aros yno tan fis Awst. Yn dilyn y cyfnod yn Yr Ysgwrn bydd yr arddangosfa’n mynd ar daith am rai misoedd er mwyn i bawb gael y cyfle i ymweld ȃ hi a dysgu am gyfoeth ein corsydd.

Poster Cyfoeth ein Corsydd

Nodyn i Olygyddion

  1. Nid yw taith yr arddangosfa yn dilyn ei chyfnod yn Yr Ysgwrn wedi ei gadarnhau eto. Unwaith bydd dyddiadau a lleoliadau wedi eu cadarhau byddant ar gael ar dudalen Cyfoeth ein Corsydd ar wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri www.eryri.llyw.cymru
  2. Mae dau arteffact arbennig wedi eu rhoi ar fenthyg i’r arddangosfa gan Storiel, Bangor, sef bwced Bryncir a chleddyf Llyn Eigiau. Dim ond yn ystod cyfnod yr arddangosfa yn Yr Ysgwrn fydd y rhain yn cael eu harddangos.
  3. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu - Cynllunio a Rheoli Tir APCE ar 01766 770 274, neu e-bostiwch gwen.aeron@eryri.llyw.cymru