Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd

Printio

2 Chwefror 2018

Heddiw rydym yn dathlu Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd

Beth yw Diwrnod Gwlypdiroedd y Byd?

Mae'r ail o Chwefror yn dynodi'r diwrnod lle mabwysiadwyd y Confensiwn ar Wlyptiroedd; pob blwyddyn ar y dyddiad hwn fe gynhelir diwrnod Gwlypdiroedd y Byd yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar yr 2ail o Chwefror; mae digwyddiadau yn cael ei gynnal o gwmpas y byd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o bwysigrwydd gwlypdiroedd. Mae gwlypdiroedd (a ddiffinnir fel ardaloedd lle mae dŵr yn cwmpasu'r pridd naill ai trwy gydol y flwyddyn neu am gyfnodau amrywiol yn ystod y flwyddyn) yn cael eu canfod ym mhob rhan o'r byd ac yn dyfod pob siâp a maint; o gorsydd eang yn llawn migwyn a phlu'r gweunydd i fflatiau llaid ar hyd yr arfordir a mangrofau trofannol. Caiff gwlypdiroedd eu hystyried fel rhai o'r ecosystemau mwyaf cynhyrchiol ar y ddaear; maent yn gan ddarparu amrywiaeth eang o Wasanaethau Ecosystem fel lliniaru perygl llifogydd, ddarparu dŵr yfed glân, cefnogi bioamrywiaeth werthfawr a lliniaru'r newid yn yr hinsawdd trwy storio carbon.

Gwarchod Dyfodol Gwlypdiroedd yng Nghymru

Yma yng Nghymru, mae gennym dros 70,000 hectar o fawndir, math o wlypdir sy'n cronni mawn, a diolch i gyfraniad haelionus o £1m gan Gynllun Rheoli Cynaliadwy, Llywodraeth Cymru, bydd rhai o fawndiroedd mwyaf pwysig yng Nghymru yn cael eu diogelu, eu cynnal a'i wella trwy brosiect 'Mawndiroedd Cymru'.

Cynllun tair blynedd yw Mawndiroedd Cymru, a gaiff ei arwain mewn partneriaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ogystal â  nifer o sefydliadau a phartneriaid eraill a fydd yn helpu i gyflawni'r targed Gweinidogol o ddod â chynefinoedd mawnog Cymru i mewn i reolaeth gynaliadwy erbyn 2020 .

Erbyn hyn, penodwyd rheolwr prosiect a dau swyddog prosiect (De a Gogledd) a byddant yn gweithio'n galed i gyflwyno rhaglen weithredu ar gyfer mawndiroedd ledled Cymru. Ar ran y prosiect, dywedodd Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri;

"Rydym yn hynod ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am eu cyfraniad hael tuag at gynllun a fydd yn helpu i sicrhau dyfodol  i fawndiroedd Cymru. Mae adfer mawn yn fuddiol i holl elfennau cymdeithas heddiw gan ei fod yn lleihau allyriadau carbon, yn gwella ansawdd dŵr ac yn gwella rheolaeth afonydd. Yn ogystal â hyn, byddent yn cynorthwyo rheolwyr tir i wella cyfleoedd pori, y bydd yn cadw natur unigryw ein tirweddau hanesyddol ac yn cadw nodweddion cynhanesyddol.

Ein bwriad yw sefydlu 'hwb' genedlaethol ar gyfer ymchwil ar fawndiroedd, darparu hyfforddiant i reolwyr tir i wella ac adfer mawn, a denu marchnadoedd newydd i fuddsoddi mewn mawndiroedd trwy dalu am wasanaethau ecosystem megis trwy'r Cod Mawndiroedd. "

Yn dilyn y gefnogaeth ariannol newydd hon, bydd modd rheoli rhai o fawndiroedd Cymru yn gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

I ddarganfod mwy am brosiect Mawdiroedd Cymru, cysylltwch â'r Rheolwr Prosiect, Marian Pye (marian.pye@eryri.llyw.cymru)

Dathlu ‘Cyfoeth Ein Corsydd’

Yn ogystal â bod yn rhan fawr o'n dyfodol yma yng Nghymru, y mae mawndiroedd wedi chwarae rhan sylweddol o'n gorffennol hefyd; o gynaeafu mawn ar gyfer ei ddefnyddio fel tanwydd yng Nghwm Cynllwyd, gwneud canhwyllau brwyn ym Meirionnydd a hyd yn oed defnyddio migwyn i drin clwyfau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. I ddarganfod mwy, neu os oes gennych unrhyw storïau i'w rhannu, cysylltwch â Haf Roberts (haf.roberts@eryri.llyw.cymru) neu ewch i dudalen gwe Cyfoeth Ein Corsydd. Caiff y prosiect unigryw hwn ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i gofnodi'r dreftadaeth sy'n gysylltiedig â chorsydd yn Eryri o ran eu defnydd a'u harwyddocâd i bobl dros y blynyddoedd. Byddai hefyd yn edrych ar drysorau hynafol a ddarganfuwyd mewn corsydd, yn ogystal â sut mae dyn wedi eu defnyddio dros y blynyddoedd.

Ewch allan i ddarganfod Gwlyptiroedd!

Beth am ddefnyddio Diwrnod Gwlyptiroedd y Byd fel esgus i fynd allan ac i ddarganfod gwlypdir lleol dros y penwythnos? Dyma ychydig o syniadau o ardaloedd sydd tu fewn ac ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri!

Am fwy o wybodaeth ewch i www.worldwetlandsday.org

Cae 2018

Nodyn i Olygyddion

Dim