Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Printio

25 Mawrth 2020

Yn dilyn y niferoedd digynsail o ymwelwyr a welwyd y penwythnos diwethaf yn rhai o safleoedd poblogaidd Eryri, heddiw bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Gwynedd yn cau mynyddoedd prysuraf yr ardal gyda chymorth deddfwriaeth brys Llywodraeth Cymru. Gobeithiwn y bydd y mesurau hyn yn sicrhau na fydd y sefyllfa ddigynsail a welwyd y penwythnos diwethaf yn cael eu hailadrodd y penwythnos hwn.

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac ni fyddwn yn oedi i gyflwyno mesurau pellach os bydd angen. Rydym yn cymryd y camau yma nid yn unig er mwyn gwarchod y cyhoedd yn gyffredinol, ond i warchod ein cymunedau gwledig ac i leihau’r pwysau fydd lledaeniad y firws yn ei gael ar ein gwasanaethau iechyd lleol. 

Golyga’r mesurau hyn na fydd cyfleusterau parcio na mynediad i’r safleoedd mwyaf prysur yn Eryri yn cynnwys Yr Wyddfa, Ogwen, Cader Idris, Aran Benllyn ac Aran Fawddwy. Felly, rydym yn annog ymwelwyr oedd yn bwriadu dod i ddringo’r Wyddfa neu unrhyw gopa neu safle poblogaidd arall i ddilyn canllawiau’r llywodraeth, sef i aros adref a mynd allan i ymarfer yn eu hardal leol. 

Dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

“Heddiw rydym yn cau’r mynediad cyhoeddus i’r ardaloedd mynyddig prysuraf gyda chydweithrediad yr heddlu a’r awdurdodau lleol. Gwnawn hyn mewn ymateb i’r pwerau brys a ganiatawyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn amddiffyn cymunedau gwledig a gwasanaethau iechyd ardal Gogledd Cymru ac er mwyn helpu i atal lledaeniad y firws.   

Anogwn bobl leol sy’n byw o fewn ac yn agos i ffin y Parc Cenedlaethol i barhau i fynd allan i ymarfer ar stepen eu drws. Gofynnwn i’r bobl hynny ymweld â’n gwefan neu e-bostio am ragor o wybodaeth. I’r rhai hynny nad ydynt yn byw o fewn pellter cerdded mae ein neges yn glir - peidiwch ag ymweld â’r Parc Cenedlaethol nes bydd canllawiau’r Llywodraeth i osgoi teithio diangen wedi ei godi. Ni fydd cyfleusterau parcio a bydd y mynyddoedd wedi cau - parchwch ganllawiau’r Llywodraeth - arhoswch adref i fod yn ddiogel.   

O ganlyniad i’r mesurau yr ydym wedi eu cymryd, gobeithiwn na welwn ni’r sefyllfaoedd digynsail a welwyd y penwythnos diwethaf yn cael eu hailadrodd. Byddwn yn monitro effeithiolrwydd y mesur hwn yn agos, ac ni fyddwn yn oedi rhag cymryd camau pellach i gau mwy o ardaloedd os na fydd y sefyllfa’n gwella.”   

Bydd Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol yn cadw golwg ar y sefyllfa, ond gofynnwn hefyd i’r cyhoedd ein helpu trwy gadw golwg ar eu hardaloedd ac adrodd ynghylch unrhyw broblemau fel y gallwn weithredu’n gyflym i’w datrys gyda’n partneriaid. Gallant gysylltu â ni trwy e-bostio parc@eryri.llyw.cymru neu trwy ein cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys unrhyw faterion yn ymwneud â pharcio, gormodedd o bobl, neu faniau cysgu. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch y safleoedd sydd wedi cau yn ogystal ag effeithiau ar ein gwasanaethau trwy ymweld â:

www.eryri.llyw.cymru/coronavirus

DIWEDD

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae sefydliadau dros Ogledd Cymru yn cydweithio yn ystod yr amseroedd heriol yma er mwyn mynd i’r afael â’r problemau yr ydym yn eu hwynebu. Am ragor o wybodaeth ewch i:
  2. Gall y cyhoedd adrodd ynghylch unrhyw broblemau trwy gysylltu â ni ar parc@eryri.llyw.cymru
  3. Am ragor o wybodaeth, lluniau a chynnwys, neu i drefnu cyfweliad cysylltwch â Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu ar gwen.aeron@eryri.llyw.cymru neu 07887452467