Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Ffilmio yn Hafod Eryri

alt=

APCE yn galw ar y Llywodraeth i gyflwyno mesurau cliriach er mwyn gwarchod cymunedau gwledig

Printio

22 Mawrth 2020

Dim ond 24 awr wedi i’r Prif Weinidog gyhoeddi mesurau llymach er mwyn atal lledaeniad y Coronafeirws, ddoe, cafwyd y diwrnod prysuraf erioed o ran ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awr yn galw ar y llywodraeth i sefydlu canllaw a mesurau mwy eglur er mwyn sicrhau bod lledaeniad y firws yn cael ei arafu. Yn seiliedig ar y sefyllfaoedd digynsail yn Eryri ddoe rydym yn ofni nad yw’r canllaw cyfredol yn ddigon clir i bobl allu gwarchod eu hunain ac eraill.

Dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri:

“Nos Wener fe gyhoeddodd y Prif Weinidog gyfyngiadau newydd er mwyn arafu lledaeniad y firws. Roedd hyn yn cynnwys gorchymyn i gau’r holl dafarndai, caffis a gwestai. O fewn y 24 awr yn dilyn y cyhoeddiad hwn rydym wedi gweld sefyllfaoedd digynsail yn Eryri. Rydym wedi profi’r diwrnod prysuraf erioed o ran ymwelwyr. Mae’r ardal wedi bod dan ei sang gydag ymwelwyr. Yr hyn sy’n peri hyd yn oed mwy o ofid yw’r tyrfaoedd sylweddol ar gopaon mynyddoedd a llwybrau, gan ei gwneud hi’n amhosib cadw pellter yn effeithiol”.

Rydym yn galw ar Brif Weinidog y DU a Phrif Weinidog Cymru i ddarparu mesurau mwy cadarn ar deithio diangen ac ymbellhau cymdeithasol er mwyn sicrhau nad ydym yn gweld y sefyllfaoedd hyn yn cael eu hailadrodd ledled Eryri. Mae angen arweiniad penodol ynghylch yr hyn yn union a olygir gyda “theithio angenrheidiol”. Rydym hefyd yn galw ar yr holl ymwelwyr a pherchnogion tai gwyliau i ystyried cyngor y llywodraeth ac osgoi teithio nad yw’n hanfodol, ac i aros gartref er mwyn bod yn ddiogel.

Os na chymerir camau pellach bydd rhaid i ni gymryd camau llym er mwyn gwarchod y cymunedau a’r gwasanaethau iechyd yng Ngogledd Cymru, fel cau meysydd parcio a llwybrau.

Nid Eryri yw’r unig ardal sy’n wynebu’r broblem hon; mae cyrchfannau ymwelwyr ar draws y byd hefyd wedi eu gorlethu. Ddoe, gorfodwyd llywodraeth Awstralia i gau traeth Bondai oherwydd y tyrfaoedd anferth.

Mae busnesau lleol yn Eryri sy’n ddibynnol ar y sector twristiaeth wedi bod yn arwain y ffordd wrth wneud penderfyniadau dewr dros yr ychydig ddyddiau diwethaf er gwaethaf yr effaith economaidd arnynt. Mae atyniadau mawr wedi cau eu gatiau, mae darparwyr gweithgareddau bychain yn canslo eu digwyddiadau a’u teithiau tywys. Mae bwytai a thafarndai lleol yn symud eu ffocws tuag at helpu eu cymunedau trwy ddarparu a chludo prydau i’r henoed a’r rhai sy’n hunan-ynysu. Mae’r cymunedau a’r busnesau o fewn y Parc Cenedlaethol yn dod ynghyd er mwyn helpu ei gilydd, ac rydym angen i’n hymwelwyr wneud yr un peth.

Mae’r llif anferth hwn i Eryri a Gogledd Cymru yn gyffredinol wedi achosi pryderon mawr yn lleol, gyda phobl yn gofidio ynghylch y pwysau cynyddol ar y GIG, gwasanaethau achub, cyflenwadau bwyd a’r isadeiledd twristiaeth, sydd eisoes dan bwysau oherwydd y pandemig.

Yn ystod y dyddiau heriol yma bydd  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn canolbwyntio ei holl ymdrech ac adnoddau dros y dyddiau a’r wythnosau sydd i ddod ar ofalu am y cymunedau a’r busnesau o fewn ac o amgylch y Parc Cenedlaethol. Byddwn yn falch o groesawu ymwelwyr yn ôl i’r rhan fendigedig hon o’r wlad unwaith fydd y sefyllfa wedi gwella.

Nodyn i Olygyddion

  1. Am wybodaeth ynghylch ymateb APCE i’r sefyllfa gyda Covid-19 ewch I https://www.eryri.llyw.cymru/authority/coronavirus?name=
  2. Clip fideo o geir wedi parcio ar hyd y briffordd rhwng Pen y Pass a Phen y Gwryd ar ddydd Sadwrn y 21ain o Fawrth 2020 ar gael ar gais.
  3. Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad cysylltwch â Gwen Aeron  Edwards, Swyddog Cyfathrebu APCE ar 07887 452467 neu ebost gwen.aeron@eryri.llyw.cymru