Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Sicrhau Dyfodol Gwell i’r Wyddfa

Printio

19 Mawrth 2018

Wedi tair blynedd o drafodaethau ac ymgynghoriadau, mae cynllun arloesol sy’n amlinellu sut i ofalu am ddyfodol mynydd mwyaf eiconig Cymru, Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa, yn gweld golau dydd heddiw.

Daw dros 500,000 o bobl i ymweld â’r mynydd bob blwyddyn sy’n ei dro’n golygu mai hwn yw trydydd atyniad mwyaf poblogaidd Cymru. Amcangyfrifir y daw’r defnyddwyr  hyn â £69 miliwn o fudd economaidd i’r ardal, ond yn eu sgil, fe ddaw pwysau a bygythiadau arwyddocaol i isadeiledd, cymunedau, tirwedd a chynefinoedd y fro. Bwriad Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa yw mynd i’r afael â’r heriau a’r bygythiadau hyn, gan annog parch at y mynydd, sicrhau gwell dealltwriaeth o’i rinweddau ynghyd â sicrhau gwell dyfodol i’r Wyddfa a’r ardaloedd sy’n ei amgylchynu. Drwy ddod â phawb sy’n  ymwneud yn  ddyddiol â rheoli’r mynydd at ei gilydd, drwy gydweithio a thrwy ymgynghori eang, sicrhawyd sêl bendith gan bawb ar sut dylid rheoli mynydd mwyaf poblogaidd  Cymru a Phrydain.

Heddiw, wrth droed dau o lwybrau prysuraf Yr Wyddfa, bydd ffrwyth llafur y Bartneriaeth, sef Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa yn cael ei lansio gan Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru.  Ymhlith prif argymhellion y Cynllun mae

 • Cefnogi a hyrwyddo cyfleoedd swyddi o ansawdd ar gyfer pobl leol
 • Datblygu a chefnogi prosiectau sy’n dathlu iaith a diwylliant ynghyd ag annog parch tuag at yr ardal
 • Cynnwys y gymuned wrth ddatblygu Cylchdaith yr Wyddfa a blaenoriaethu pa rannau i’w datblygu.
 • Gweithredu cynllun rhodd ymwelwyr a sicrhau barn y gymuned leol wrth ei weithredu
 • Gwella isadeiledd ac adeiladau i ddefnyddwyr
 • Annog gwelliant i wasanaeth y Sherpa ac annog busnesau i annog ymwelwyr i ddefnyddio’r Sherpa, yn ogystal â mynd i’r afael â phroblemau parcio
 • Datblygu ac ehangu Cynlluniau Ceidwaid Ifanc, Wardeiniaid Gwirfoddol a Llysgenhadon
 • Datblygu brand ac annog a hyrwyddo cynnyrch lleol
 • Cynhyrchu Strategaeth Dwristiaeth drwy gydol y flwyddyn
 • Datblygu ‘siop-un-stop’ ar gyfer gwybodaeth ddigidol am Yr Wyddfa
 • Cynyddu nifer y Cymry Cymraeg sy’n gweithio yn y sector awyr agored

Ar ran y Bartneriaeth, dywedodd Helen Pye,

“Mae’r Wyddfa yn fynydd sydd â lle arbennig yng nghalon y genedl ac mae gan bobl farn gref ac angerddol ar sut y dylid gofalu amdano. Drwy weithio’n agos gyda’n gilydd, rydym wedi cydbwyso anghenion ein cymunedau, hamdden, ffermio a chadwraeth, gan warchod a gwella’r mynydd ar gyfer y genhedlaeth nesaf ar yr un pryd. Ein gobaith ni nawr yw sicrhau y gall Cymru gyfan ei deall, ei pharchu a’i mwynhau yn gyfrifol, gan ddiogelu ei dyfodol ar yr un pryd.”

Wrth lansio’r cynllun, dywedodd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd

“Mae Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa wedi dod â phrofiad ac arbenigedd ynghyd, a bydd yn gymorth i sicrhau ein bod yn diogelu mwynhad o’r Wyddfa ar gyfer y cenedlaethau i ddod. Rwy’n llongyfarch yr holl bartneriaid fu ynglŷn â’r cynllun  ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Bartneriaeth i gyflawni’r weledigaeth ar gyfer yr Wyddfa erbyn 2030.

Mae’r cynllun ar gael ar lein wrth ymweld â www.snowdonpartnership.co.uk , neu mae modd cael copiau caled gan aelodau’r Bartneriaeth neu drwy gysylltu â Swyddfa Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Nodyn i Olygyddion

 1. Lansiwyd y cynllun heddiw yng nghaffi Pen y Pass. Manylion y llun: Adam Daniel, Helen Pye, Rhys Wheldon Roberts a Carwyn ap Myrddin yng nghwmni’r Gweinidog, Hannah Blythyn AC, Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Cymru.  
 2. Mae aelodau’r Bartneriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymdeithas Eryri, Cynghorau Gwynedd a Chonwy, Cymdeithasau Twristiaeth Beddgelert a Betws y Coed, Hwb Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, Fforwm Mynediad y Gogledd, Y Bartneriaeth Awyr Agored, Croeso Cymru, Eryri Bywiol yn ogystal ag undebau ffermwyr a’r timau achub lleol. Mae’r rhain i gyd yn sefydliadau sy’n ymwneud yn ddyddiol mewn rhyw fodd neu'i gilydd â gofalu am y mynydd, boed yn cynnal a chadw llwybrau, gwaith gwirfoddol, hybu twristiaeth, ffermio defaid a gwartheg, gwaith cadwraeth neu achub.
 3. Yr Wyddfa yw trydyddd atyniad mwyaf poblogaidd Cymru. Canolfan y Mileniwm yw’r prif atyniad mwyaf poblogaidd a’r LC yn Abertawe yw’r ail.