Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Cardiau post a thaflen i ddathlu treflun arbennig Dolgellau

Printio

15 Awst 2018

Yr wythnos hon lansiwyd taflen a chyfres o gardiau post newydd sy’n dathlu treftadaeth arbennig treflun Dolgellau. Lluniwyd darluniadau trawiadol o adeiladau’r dref, sy’n ymddangos ar y cardiau ac yn y daflen, gan fyfyrwyr celf o Goleg Meirion Dwyfor.

Cyhoeddwyd y daflen a’r cardiau post, a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau a Phartneriaeth Dolgellau, er mwyn dathlu a chodi ymwybyddiaeth o dreftadaeth arbennig y dref. Darpara’r daflen fanylion dwy daith gerdded sy’n arwain cerddwyr heibio’r adeiladau mwyaf nodedig, yn ogystal â manylion ynghylch y nifer o galorïau y llosgir ar bob taith!

Elfen bwysig o Brosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau yw ymgysylltiad cymunedol, ac i’r perwyl hwn penodwyd dau aelod o Bartneriaeth Dolgellau i gydweithio gyda’r Swyddog Prosiect ar y fenter. Ymgysylltwyd hefyd ag Adran Gelf Coleg Meirion Dwyfor er mwyn rhoi’r cyfle i ddau fyfyriwr cwrs Sylfaen, Abigail Winter a Dafydd Manzini-Hughes, i weithio i friff er mwyn dylunio’r daflen a chreu darluniadau o adeiladau’r dref.

Mae’r cardiau post a’r daflen ar gael i’w prynu o siopau a gwestai lleol, gyda’r incwm a gynhyrchir o werthiannau yn mynd tuag at brosiectau treftadaeth pellach. Ariannwyd y fenter gan Brosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau a weinyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Meddai John Ellis, Swyddog Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau:

“Mae’r fenter yma wedi bod yn hynod o lwyddiannus gan fod yr holl gydweithio ar ddatblygu cynnwys a darluniau ar gyfer y daflen a’r cardiau post wedi hyrwyddo ymglymiad cymunedol. Y gobaith yn awr yw y bydd y daflen a’r cardiau post yn codi ymwybyddiaeth trigolion ac ymwelwyr â’r dref o dreftadaeth arbennig treflun Dolgellau, gan hyrwyddo iechyd a lles trwy annog unigolion i ddilyn y teithiau cerdded.”

Dywedodd Llinos Rowlands o Bartneriaeth Dolgellau:

Roedd gweithio gyda phobl ifanc o’r coleg yn ysbrydoliaeth. Maent yn dalentog ond hefyd gyda’r sgiliau a’r brwdfrydedd i ddatblygu syniadau, a’u gyrru i fod yn llwyddiant”.

Nodyn i Olygyddion

  1. Partneriaeth yw Prosiect Treftadaeth Treflun Dolgellau rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw a Chyngor Gwynedd. Lansiwyd y prosiect yn 2016 fel ail gyfnod i Fenter Treftadaeth Treflun Dolgellau.
  2. Prif nod y prosiect yw adfer tref Dolgellau trwy gynnig grantiau i berchnogion eiddo cymwys tuag at waith atgyweirio adeiladau, adfer nodweddion pensaernïol sydd wedi eu colli ynghyd â dod a lloriau gwag yn ôl i ddefnydd economaidd. Amcan arall y fenter yw hyrwyddo ymwybyddiaeth o dreftadaeth y dref ac annog trigolion ac ymwelwyr i ymwneud mwy â’u treftadaeth ddiwylliannol.
  3. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu - Cynllunio a Rheoli Tir APCE ar 01766 772 238 neu 07887452467, neu e-bostiwch gwen.aeron@eryri.llyw.cymru