Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Ymgyrch cyllid torfol 'Adfer ein Mynyddoedd: Miliwn i'w Godi' - Mae Cader Idris angen eich cefnogaeth!

Printio

10 Medi 2018

Diolch i ymgyrch cyllido torfol, Adfer ein Mynyddoedd: Miliwn i’w Godi, sy’n cael ei lansio heddiw, gobeithio y bydd Cader Idris gam yn agosach at elwa o waith datblygu llwybrau angenrheidiol.

Gyda mwy a mwy o bobl yn penderfynu treulio’u hamser hamdden a’u gwyliau yn agosach at adref, mae Parciau Cenedlaethol Prydain yn dioddef o’u poblogrwydd eu hunain. Yn sgil y cynnydd yn y niferoedd sy’n mynd allan i fwynhau’r Parciau rhoddir mwy o bwysau ar y rhwydwaith llwybrau. Golyga’r cyfuniad o dywydd gwlyb a niferoedd uchel o gerddwyr bod llawer o’n llwybrau erbyn hyn yn erydu’n ddrwg gan droi’n greithiau hyll ar ein mynyddoedd.

Cyngor Mynydda Prydain sy’n arwain ar yr ymgyrch gyllido torfol ‘Adfer ein Mynyddoedd: Miliwn i’w Godi’ ar ran ei bartneriaeth gyda Pharciau Cenedlaethol Prydain. Mae’r Cyngor yn gwerthfawrogi’r pwysau cynyddol sydd ar yr ucheldiroedd yn sgil cerddwyr ac yn awyddus i wneud ei ran er mwyn eu gwarchod. Mae’r Cyngor hefyd yn ymwybodol o’r wasgfa ariannol mae’r Parciau Cenedlaethol yn eu hwynebu a’r costau sy’n gysylltiedig â chynnal a chadw llwybrau.

Dilyniant i ymgyrch wreiddiol a gynhaliwyd yn ôl yn 2016 yw’r ymgyrch ddiweddaraf, ond y tro hwn mae’r targed a osodwyd deg gwaith yn uwch ar filiwn o bunnoedd! Y platform cyllid torfol poblogaidd Crowdfunder.co.uk a ddefnyddir ar gyfer gweinyddu rhoddion, gydag unigolion yn cael dewis cefnogi prosiect unigol, neu gyfrannu i un gronfa fydd yn cael ei rannu.

Yma yn Eryri, llwybr ar Gader Idris yn ne’r Parc Cenedlaethol fydd yn elwa o arian yr ymgyrch. Dros y blynyddoedd diweddar mae’r nifer o gerddwyr sy’n dilyn llwybr amgen i lawr y mynydd wedi achosi i graith erydiad eang ddatblygu. Bydd arian a godir trwy’r ymgyrch yn galluogi Awdurdod y Parc i ymgymryd â’r gwaith o adeiladu llwybr carreg cadarn fydd yn gwrthsefyll pwysau’r defnydd cynyddol a wneir o’r rhan yma o’r mynydd.

Cefnogir yr ymgyrch gan sawl enw adnabyddus yn cynnwys y mynyddwr Chris Bonington, y gyflwynwraig teledu Julia Bradbury a’r naturiaethwr, Steve Backsall. Trwy nawdd gan gwmnïau blaenllaw yn y maes awyr agored, amrywiol fusnesau a sefydliadau awyr agored, elusennau a grwpiau defnyddwyr mae tua £375,000 o’r £1miliwn eisoes wedi ei godi. Tro’r cyhoedd yw hi’n awr i gyfrannu er mwyn sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael mwynhau bryniau a mynyddoedd ein Parciau Cenedlaethol.

Meddai Dave Turnbull, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Mynydda Prydain:

“Ymgyrch Adfer ein Mynyddoedd yw menter flaenllaw Cyngor Mynydda Prydain, ein ffordd ni o dalu’n ôl i’r mynyddoedd yr ydym yn eu caru a’u defnyddio.

Mae’n beth da bod mwy o bobl yn mentro allan i’r mynyddoedd - ac mae’n ffaith bod y niferoedd sy’n cerdded mynyddoedd, dringo a mynydda erbyn hyn yn uwch na’r niferoedd sy’n chwarae golff, tenis neu rygbi gyda'i gilydd. Ond mae’n ddyletswydd arnom i ofalu am y tirweddau hyn.

Dyna pam rwy’n hynod o falch ein bod yn cefnogi Parciau Cenedlaethol o’r Alban i lawr i Sussex wrth iddynt geisio goresgyn yr heriau maent oll yn eu hwynebu.”

Meddai Myfyr Tomos, Warden Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar Gader Idris:

Mae Cader Idris yn un o fynyddoedd enwocaf Cymru, gyda Llwybr Minffordd y mwyaf poblogaidd i'r copa. Wedi cyrraedd y copa, bydd y mwyafrif o gerddwyr yn cwblhau cylchdaith Cwm Cau gan fynd i lawr ar hyd llwybr amgen. Erbyn hyn, mae’r llwybr yma wedi erydu’n ddifrifol mewn mannau, mae’n ansefydlog, ac yn ddolur i’r llygaid o’r dyffryn islaw. Diolch i ymgyrch ‘Adfer ein Mynyddoedd: Miliwn i’w Godi’ gallwn edrych ymlaen at ymgymryd â’r gwaith hanfodol hwn er lles y mynydd a’i ddefnyddwyr.”

Nodyn i Olygyddion

1. Rhannau o Lwybr Mynydd Moel, sef un o gopaon Cader Idris fydd yn cael eu hadfer gydag arian yr ymgyrch.

2. Mae oddeutu 40,000 yn dringo i gopa Cader Idris ar hyd Llwybr Minffordd bob blwyddyn, gydag oddeutu hanner ohonynt yn mynd i lawr y mynydd ar hyd llwybr Mynydd Moel.

3. Am ragor o fanylion, cysylltwch â Gwen Aeron Edwards, Swyddog Cyfathrebu - Cynllunio a Rheoli Tir APCE ar 01766 772 238 neu 07887452467, neu e-bostiwch gwen.aeron@eryri.llyw.cymru