Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Prosiect Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Printio

28 Mehefin 2018

Sesiynau galw draw i ffermwyr - 3ydd,4ydd a 10fed o Orffennaf

Ydych chi’n ffermio tir yn y Carneddau?  Galwch draw am banad i helpu ni siapio’r cynllun grant a’r amcanion cadwraethol i:

  • Fferm Prifysgol Henfaes, Abergwyngregyn  Dydd Mawrth 3ydd o Orffennaf 2-6pm
  • Clwb Rygbi Nant Conwy Dydd Mercher y 4ydd o Orffennaf 2-6pm
  • Tafarn Ty’n y Coed, Capel Curig  Dydd Mawrth y 10fed o Orffennaf 4-7pm

Byddai’n ddefnyddiol petai chi’n dŵad â mapiau IACS efo chi i helpu ni gofnodi syniadau.

Ynglŷn â phrosiect Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Gyda chymorth grant gan Gronfa Treftadaeth y Loteri mae partneriaeth o sefydliadau yn datblygu prosiect i helpu pobl i ddarganfod, cofnodi, gwarchod a dathlu’r Carneddau.  Bydd yn gwneud hyn trwy gynnig ffyrdd newydd o ddysgu am yr ardal, darparu gwell gwybodaeth, digwyddiadau a gweithgareddau, creu adnoddau i ysgolion a phobl ifanc, hyfforddiant sgiliau, gwella mynediad a grantiau ar gyfer gwaith cadwraeth tirwedd.

Mae amaeth yn ran annatod bwysig o’r Carneddau.  Mae tirwedd yr ardal wedi ei siapio gan filoedd o flynyddoedd o ffermio o wahanol fathau ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn nhreftadaeth ddiwylliannol yr enwau lleoedd, traddodiadau ac hanesion.

Beth rydym yn gobeithio gynnig

Bydd y cynllun yn cofnodi a dathlu y dreftadaeth ddiwylliannol yma, ond hefyd yn cyfrannu at gadwraeth rhai o nodweddion mwyaf yr ardal, fel y corlannau, waliau ffin mynydd/ffridd a gwrychoedd.  Bydd cronfa grant ar gael ar gyfer yr elfennau yma ac ar gyfer menterau eraill gan gynnwys gwella coridorau cyrsiau dŵr, cynefinoedd ffridd, weirgloddiau, plannu coed ar raddfa fechan, atgyweirio mawndiroedd wedi erydu a gwaredu rhywogaethau ymledol fel y rhododendron.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhywun o’r uchod yna dewch draw i’n gweld!

Ardal y prosiect

Mae’r ardal prosiect y prosiect yn 210 km2 ac mae’n cynnwys y copaon uchel yn ogystal â’r anheddiadau ymylol a’r dyffrynoedd o’u cwmpas; gweler y map ynghlwm

Partneriaid

Mae Partneriaeth y Carneddau yn cynnwys 12 sefydliad, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn arwain, gan gynnwys :-

Cadw
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cwmni Adfywio Abergwyngregyn
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Gwynedd Council
Cymdeithas Eryri
Cymdeithas Hanes Penmaenmawr
Eryri Bywiol
Menter Iaith Conwy
Partneriaeth Awyr Agored
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nodyn i Olygyddion

Dim