Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Llwybr newydd ar lethrau uchaf yr Wyddfa

Printio

5 Hydref 2018

Diolch i arian a godwyd trwy ymgyrch cyllido torfol Adfer ein Mynyddoedd yn ôl yn 2016, mae cymal cyntaf y gwaith o adeiladu llwybr ar ran uchaf Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa wedi ei gwblhau.

Llwybr Watkin yw un o’r llwybrau mwyaf heriol i gopa’r Wyddfa, nid yn unig oherwydd ei fod y llwybr â’r esgyniad mwyaf, ond oherwydd bod rhan uchaf y llwybr yn croesi llethr sgri rhydd a serth oedd yn anodd ei fordwyo. Gyda bron i 25,000 o gerddwyr yn troedio’r sgri bob blwyddyn roedd craith erydiad drwg wedi datblygu ar y rhan yma o’r llwybr.

Galluogodd arian a gasglwyd trwy ymgyrch gyllido torfol Cyngor Mynydda Prydeinig. ‘Adfer ein Mynyddoedd’ yn 2016, ynghyd â chyfraniad gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Awdurdod y Parc, i gontractiwr lleol ymgymryd â’r dasg lafurus o adeiladu 160 metr o lwybr carreg ar draws y sgri.

Bum mis a 140 tunnell o gerrig yn ddiweddarach mae’r gwaith wedi ei gwblhau. Meddai Hywel Jones, Swyddog Prosiectau Mynediad yr Awdurdod oedd yn gyfrifol am drefnu a goruchwylio’r gwaith:

“Heb os, dyma un o’r safleoedd anoddaf yr ydym wedi cynnal gwaith datblygu llwybrau arno gan fod rhaid adeiladu llwybr ar glogwyn i bob pwrpas. Cymerodd ymdrech arbennig i Andy Bingham y contractiwr a’i griw gwblhau’r gwaith hefyd - nid pawb sy’n gorfod dringo bron i 1000 metr (ar ei ben ei hun weithiau) ym mhob tywydd i’w gwaith bob dydd!

Gobeithio bydd y llwybr newydd yn gwella profiad cerddwyr trwy wneud y llwybr yn haws ei ddilyn gan leihau’r peryg o anaf neu ddamwain, ond hefyd yn gwarchod y mynydd rhag effaith y miloedd o bobl sy’n cerdded y llwybr bob blwyddyn.”

Dim ond cymal cyntaf yw’r darn yma o waith gan fod darn 250 metr arall o lwybr angen ei adeiladu. Yn anffodus, mae’r toriadau i gyllideb Awdurdod y Parc Cenedlaethol dros y blynyddoedd diwethaf yn golygu nad oes sicrwydd pryd y gellir mynd i’r afael ag ail gymal y gwaith.

Mae’r pwysau sydd ar fynyddoedd Eryri yn sgil cynnydd mewn defnydd a’r wasgfa ar gyllideb y Parc Cenedlaethol yn cael mwy o gydnabyddiaeth erbyn hyn. I’r perwyl hwn mae ail ymgyrch ‘Adfer ein Mynyddoedd’ yn ei anterth ar hyn o bryd. Y tro hwn, Llwybr Mynydd Moel ar Gader Idris fydd yn elwa o unrhyw arian a godir trwy’r ymgyrch sy’n fyw tan ganol mis Hydref. Gellir cael rhagor o wybodaeth a gwneud cyfraniad trwy ymweld â www.crowdfunder.co.uk/help-mend-snowdonia

Nodyn i Olygyddion

Dim