Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Dewi Sant Harlech

Printio

21 Medi 2017

Ddoe (Dydd Mercher, 20fed o Fedi), yn Llys Ynadon Caernarfon, cafodd perchnogion gwesty gwag Gwesty Dewi Sant yn Harlech, uchafswm dirwy o £1,000 am fethu â chydymffurfio â Rhybudd Adran 215 i ddymchwel yr adeilad.

Ym mis Rhagfyr 2015, oherwydd cyflwr annerbyniol y gwesty adfeiliedig a'r effaith andwyol yr oedd yn ei gael ar brydferthwch yr ardal a mwynderau’r trigolion, cyflwynywyd Rhybudd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol o dan Adran 215 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Roedd y Rhybudd yn gorfodi’r perchnogion, Aitchinson Associates Limited, i ddymchwel y gwesty a chlirio’r safle yn gyfan gwbl erbyn 18fed o Ebrill 2017.

O ganlyniad i Aitchinson Associates wrthod cydymffurfio â’r Rhybudd, ac yn eu habsenoldeb o’r llys, gorchmynodd yr Ynadon  nhw i dalu’r ddirwy fwyaf ar gyfer trosedd fel hon, sef £1,000, tâl ychwanegol o £100 ar gyfer dioddefwr a chostau’r Awdurdod sef £552.20.

Dywedodd Jonathan Cawley, Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir yr Awdurdod,

"Mae’r mater hwn yn parhau i fod rhwystredig nid yn unig  i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ond hefyd i  drigolion Harlech. Wedi ystyried ei natur gymhleth, credwn fod y perchnogion wedi cael digon o amser i ddymchwel yr adeilad hyll hwn a chlirio'r safle. Mae felly’n hynod o siomedig fod y cwmni wedi anwybyddu’r Rhybudd a gyflwynwyd iddyn nhw.

Ond rydym fodd bynnag wedi’n calonogi fod y llys wedi cytuno i fwrw ymlaen â’r mater yn absenoldeb y cwmni ac iddyn nhw gael eu dirwyo â’r gost uchaf am fethu cydymffurfio â Rhybudd Adran 215. Os yw’r perchnogion yn parhau i anwybyddu gofynion y Rhybudd, bydd yr Awdurdod yn ystyried ymhellach pa ddewisiadau sy’n agored i ni, gan gynnwys achosion llys pellach a all weld y cwmni’n cael eu dirwyo o heddiw ymlaen o £100 am bob diwrnod na fyddan nhw wedi cydymffurfio â’r Rhubudd.”

Nodyn i Olygyddion

  1. Saif y gwesty mewn man amlwg o fewn Harlech, ar safle uchel, wrth ymyl priffordd yr A496. Yn ogystal, mae’n agos i Ardal Gadwraeth Harlech ac yn agos i gastell Harlech sy’n Safle Treftadaeth y Byd.
  2. Mae Adran 215 (s215) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn rhoi hawl i Awdurdod, mewn rhai amgylchiadau, i gymryd camau i sicrhau fod tir yn cael ei glirio pan fo’i gyflwr yn effeithio ar amwynder yr ardal.
  3. Yn 2009, rhoddodd Awdurdod y Parc ganiatâd cynllunio amodol i ddymchwel y gwesty a neuadd breswyl y coleg ac i adeiladu gwesty newydd gyda 130 o ystafelloedd gwely, 76 o fflatiau gwyliau ynghyd â ffurfio ffordd newydd, gwaith tirlunio a gwaith peirianyddol cysylltiol. Yn anffodus, er gwaethaf derbyn caniatâd cynllunio, ni wnaeth y datblygwr fwrw ‘mlaen â’r cynllun.
  4. Nid yw’r Rhybudd 215 yn cynnwys cyn neuadd breswyl y coleg.