Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Ymgynhoriad Hawliau Tramwy

Printio

18 Gorffennaf 2017

Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio’n agos gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i adolygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy'r sir.

Yng Ngwynedd, mae gan y cyhoedd fynediad i ychydig dros 3,700km o Hawliau Tramwy. Mae’r rhain yn cynnwys 3,340km o lwybrau troed ac oddeutu 380km o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig.

Mewn blwyddyn, mae Cyngor Gwynedd yn derbyn nifer o ymholiadau gan y cyhoedd ynglŷn a’r llwybrau, megis gordyfiant, camfeydd wedi torri neu goed wedi disgyn. Mae’r gwaith cynnal a chadw yma yn cael ei wneud gyda cydweithrediad Cynghorau Cymuned, tirfeddianwyr a gwirfoddolwyr.

Fel rhan o’r adolygiad, mae’r Cyngor yn awyddus i gael barn trigolion Gwynedd fel y gallent fynd ati i adnabod, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau i’r rhwydwaith hawliau tramwy.

Bydd hyn yn sicrhau bod mynediad i gefn gwlad yn parhau er budd cerddwyr, beicwyr, marchogwyr, unigolion sydd â phroblemau symudedd ac eraill.

Ewch i wefan Cyngor Gwynedd i roi eich barn.

Nodyn i Olygyddion

Dim