AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

DATGANIAD I'R WASG

Paratoi at Her….RWAN!

Printio

12 Chwefror 2016

Mae Wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri yn annog cerddwyr, a threfnwyr Her y Tri Chopa i ddechrau cofrestru ar gyfer yr Her rwan!

Bydd rhwng 30 a 40,000 o bobl bob blwyddyn yn ymdrechu i gyrraedd copaon Ben Nevis, Scafell a’r Wyddfa wrth gyflawni Her y Tri Chopa. Yn anffodus, mae hyn yn cyfrannu at lwybrau’n erydu, cynefinoedd yn cael eu colli, mae parcio yn achosi problemau i gerddwyr, ymwelwyr a thrigolion ynghyd â sbwriel diangen yn cael ei adael ar ôl ar y mynyddoedd. Ond gyda digon o baratoi a chynllunio gofalus, ynghyd ag addysgu’r bobl sy’n cymryd rhan, mae’r rhai sy’n gwarchod y mynyddoedd yn hyderus fod modd lleihau eu heffaith. 

Mewn ymdrech i leihau effaith negyddol yr Her ac annog defnydd cyfrifol a chynaliadwy o’r mynyddoedd, sefydlwyd Partneriaeth y Tri Chopa ac mae gwefan y Bartneriaeth a lansiwyd y llynedd yn llawn cyngor ymarferol ar sut i gyflawni’r her. Uwch Warden Parc Cenedlaethol Eryri, Helen Pye sy’n esbonio ymhellach.

“Mae’r wefan wedi ei anelu at unrhyw un sy’n paratoi i gyflawni her y Tri Chopa, boed yn gerddwr brwd neu’n drefnydd. Wrth gofrestru rwan, mae’n rhoi digon o amser i bobl gynllunio a pharatoi ar gyfer eu Her. Rydan ni’n gofyn i bobl wneud tri pheth:

Felly cynta’n byd i chi gofrestru a chynllunio’n ofalus, gorau’n byd fydd eich profiad ac mi fyddwch chi, y mynyddoedd a’r ardal o’n cwmpas yn elwa.” Gwefan y Bartneriaeth yw www.threepeakspartnership.co.uk ac mae cofrestru yn rhad ac am ddim.

Sbwriel

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae Partneriaeth y Tri Chopa yn cynnwys cynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth John Muir, Highlife (Ben Nevis), y Nevis Landscape Partnership; yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Pharc Cendlaethol Ardal y Llynnoedd (Scafell), Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Wyddfa), y Cyngor Mynydda Prydeinig a chynrhychiolwyr o’r sector awyr agored.

Sbwriel ym Mhen y Pass