Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Paratowch,Paratowch,Paratowch!

Printio

4 Mai 2017

Mae paratoi yn allweddol er mwyn mwynhau a chyflawni Her y Tri Chopa yn llwyddiannus yn ôl Partneriaeth Her y Tri Chopa.

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yn dringo Ben Nevis, Scafell Pike a'r Wyddfa, gan gyflawni Her y Tri Chopa wrth gyrraedd pob copa mewn un daith. Ond yn ôl Warden yr Wyddfa, Carwyn ap Myrddin, mae paratoi yn gwbwl hanfodol.

“Mae angen paratoi’n drwyadl cyn dechrau gwneud yr her yma. Mae angen cynllunio’ch taith yn fanwl, nid yn unig pa fath o ddillad neu offer y byddwch chi eu hangen, ond mae angen gwybod lle i barcio, a sut i leihau’ch effaith ar y mynyddoedd ac ar y bobl sy’n byw’n agos i ddechrau’r llwybrau.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y niferoedd ar y tri mynydd yn cynyddu’n ddramatig, ac os nad yw’r rhai sy’n cymryd rhan wedi paratoi eu hunain neu’n dangos sensitifrwydd tuag at y mynyddoedd a’r ardaloedd cyfagos, gall hyn greu effaith negyddol. Yn ogystal â rhoi mwy o bwysau ar y llwybrau a’r cynefinoedd,  gall parcio beri problemau i drigolion ac ymwelwyr, ac mae swm sylweddol o sbwriel yn cael ei adael ar ôl.

“Mae sbwriel yn broblem fawr,” ychwanega Carwyn ap Myrddin. "Felly, rydym yn annog pawb sy’n gwneud yr her i fynd â’u sbwriel adra efo nhw gan fod cyfleusterau ym mhob safle o dan bwysau mawr eisioes.’’

Er mwyn cynorthwyo’r gyda’r gwaith paratoi pwysig, crewyd gwefan yn benodol ar gyfer yr her – y www.threepeakspartnership.co.uk ac mae’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer cerddwyr neu drefnwyr.

Ar yr un pryd y tu ôl i’r llenni, bydd criwiau gweithgar o wirfoddolwyr wrthi’n paratoi’r ardaloedd ar gyfer y cerddwyr, a’r wythnos hon, bydd gwirfoddolwyr o amgylch Ben Nevis, Scafell Pike a’r Wyddfa’n brysur yn gwneud sawl tasg gan gynnwys gwaith llwybrau, clirio sbwriel a chynghori’r cyhoedd cyn dechrau ar eu taith.

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae Partneriaeth y Tri Chopa yn bodoli er 2013 er mwyn gwarchod y tirweddau hardd sy’n gartref i dri o fynyddoedd uchaf Lloegr, yr Alban a Chymru: Scafell Pike, Ben Nevis a’r Wyddfa.
  2. Nod Partneriaeth y Tri Chopa yw darparu cymorth a gwybodaeth angenrheidiol i sicrhau fod pobl sy’n cymryd rhan yn Her y Tri Chopa, yn gwneud hynny mewn modd sy’n golygu gall y mynyddoedd eiconig hyn gael eu mwynhau am ganrifoedd i ddod a thu hwnt.
  3. Mae’r bartneriaeth yn cynnwys sefydliadau a’r elusennau sy’n gyfrifol am reoli’r mynyddoedd hyn gan gynnwys cynrychiolaeth o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Mynydda Prydeinig, Ymddiriedolaeth John Muir, Highlife a Phartneriaeth Nevis.