Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Dyfodol yr Wyddfa: Galw am Ymateb

Printio

15 Mehefin 2017

Heddiw, (Dydd Iau, 15 Mehefin), mae Partneriaeth yr Wyddfa, sy'n cynnwys ystod o sefydliadau sy'n gofalu ac yn gyfrifol am ddyfodol Wyddfa, yn dechrau ymgynghori ar Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa

Mae Cynllun Partneriaeth Wyddfa nodi sut y bydd aelodau'r Bartneriaeth yn cyflawni eu gwaith yn ardal yr Wyddfa mewn ffordd gydlynol. Mae'n tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd gan y Bartneriaeth hyd yn hyn, yn rhoi gwybod i bobl am yr hyn y mae'r Bartneriaeth yn ceisio ei gyflawni a bydd yn cael ei ddefnyddio i fynd ar drywydd mwy o fuddsoddiad yn yr ardal er mwyn cyflawni gweledigaeth y Bartneriaeth.

Helen Pye, Rheolwr Partneriaethau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, sy’n esbonio ymhellach,

"Mae safbwyntiau a syniadau pobl yn hynod o bwysig i ni a dyna pam ein bod yn darparu'r cyfle hwn i bobl a mudiadau roi eu adborth ar y Cynllun drafft. Mae sicrhau mewnbwn gan eraill mor bwysig i ni fedru cynhyrchu’r Cynllun gorau posib ar gyfer yr ardal, a bydd y cynllun yn sgil hyn yn esblygu ac yn cael ei addasu fel y bo'n briodol. "

Bydd ymgynghoriad ar-lein yn dechrau heddiw ar www.partneriaethyrwyddfa.co.uk ac yn parhau tan Orffennaf 7fed. Mae sesiwn galw heibio hefyd wedi cael ei drefnu ar gyfer y 4ydd o  Orffennaf rhwng 2:00 a 7.30yh yn y Mynydd Gwefru, Llanberis.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

  1. Mae aelodau’r Bartneriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymdeithas Eryri, Cynghorau Gwynedd a Chonwy, Cymdeithasau Twristiaeth Beddgelert a Betws y Coed, Hwb Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, Fforwm Mynediad y Gogledd, Y Bartneriaeth Awyr Agored, Croeso Cymru, Eryri Bywiol yn ogystal ag undebau ffermwyr a’r timau achub lleol. Mae’r rhain i gyd yn sefydliadau sy’n ymwneud yn ddyddiol mewn rhyw fodd neu'i gilydd am ofalu am y mynydd, boed yn cynnal a chadw llwybrau, gwaith gwirfoddol, hybu twristiaeth, ffermio defaid a gwartheg, gwaith cadwraeth neu achub.
  2. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Llinos Angharad, Swyddog Cyfryngau a Digwyddiadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar 01766 772237 neu 07766 255509.