Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Eryri’n barod am y Pasg

Printio

7 Ebrill 2017

Wrth i ragolygon y tywydd ddarogan tywydd anwadal dros y Pasg, unwaith eto mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr o bedwar ban byd i Eryri dros yr wythnosau nesaf.

Mae Awel Gruffydd, Rheolwr Masnachol Canolfannau Croeso’r Awdurdod wedi bod wrthi’n brysur yn paratoi at y tymor.

“Mae gan yr Awdurdod dair Canolfan Groeso - Betws y Coed sydd ar agor drwy’r flwyddyn, Beddgelert gafodd ei hailwampio llynedd a bellach, mae’n braf cyhoeddi fod Canolfan Groeso Aberdyfi yn awr wedi agor ar ei gwedd newydd.  Rydan ni wedi derbyn stoc newydd o lyfrau, nwyddau a chofroddion ac yn falch iawn o fod yn gallu gwerthu cynnyrch nifer o grefftwyr lleol, gan gynnwys cwmni Delyn Glass o Gorris, Ffotograffiaeth Gary Short o Ddolgellau, cwmni bwydydd Goetre Farm o’r Bermo a Siocledi Sarah Bunton a Driftwood Designs o Aberystwyth, ymhlith nifer mwy.”

Mae Gerddi ac Ystafell De Plas Tan y Bwlch hefyd wedi ail agor i’r cyhoedd, ac ar hyn o bryd, mae’r gerddi yn llawn rhododendrons wedi blodeuo a’r fwydlen newydd yn yr Ystafell De wedi cael derbyniad da.

Ym Mhen y Pass mae’r caffi wedi agor, a thechnoleg newydd wedi cyrraedd un o feysydd parcio prysuraf a mwyaf poblogaidd yr Awdurdod gan fod peiriant “Chip a Pin” wedi ei osod i gwsmeriaid parcio. Edward Jones, Rheolwr Eiddo’r Awdurdod sy’n esbonio ymhellach,

“Ers gosod peiriant tebyg yn ein maes parcio yn Ogwen, rydan ni wedi derbyn ymateb arbennig o dda gan y cyhoedd. Mae’r math hwn o beiriant yn gweithio drwy gyswllt lloeren ac o fudd i gwsmeriaid pan nad oes ganddyn nhw’r newid cywir i’w roi yn y peiriannau. Y bwriad yw gosod mwy o beiriannau fel hyn o gwmpas ein meysydd parcio yn ystod y flwyddyn.”

Wedi ei ddosbarthu i gannoedd o leoliadau eisoes yn barod ar gyfer y Pasg mae rhifyn 2017-2018 o Eryri, sef papur newydd y Parc Cenedlaethol.  Cyhoeddwyd 85,000 o rifynnau eleni, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am lefydd yn Eryri i ymweld â nhw, Yr Ysgwrn, cestyll Eryri, llwybrau’r Wyddfa, yn ogystal â gwybodaeth am  rai o chwedlau Eryri a hithau’n Flwyddyn Chwedlau Croeso Cymru eleni.

Diwedd

Nodyn i Olygyddion

1. Manylion y Lluniau: Stoc newydd o nwyddau yn y Ganolfan Groeso yn Aberdyfi.

2. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Llinos Angharad ar 01766 770274 neu 07766 255509