Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

£1Miliwn i Adfer Mawndiroedd Pwysig Cymru

Printio

6 Hydref 2017

Diolch i gyfraniad hael o £1m gan Lywodraeth Cymru drwy ei Gynllun Datblygu Cynaliadwy, bydd rhai o fawndiroedd pwysicaf Cymru yn cael eu gwarchod, eu gwella, a’u cynnal.

Mae gan Gymru dros 70,000 hectarau o fawndir a’r rhan fwyaf o’r rhain yn orgorsydd yn yr ucheldiroedd. Drwy’r cymorth ariannol newydd hwn, bydd modd dod â rhai o fawndiroedd Cymru i reolaeth gynaliadwy gan sicrhau nifer o fanteision i ecosystemau’r wlad. Bydd carbon pwysig yn cael ei storio, bydd yn gwella cyfleoedd lliniaru risg llifogydd, bydd yn darparu dŵr yfed glân ac yn darparu cynefinoedd naturiol i fioamrywiaeth arwyddocaol.

Cynllun ar y cyd rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw cynllun Mawndiroedd Cymru, ond bydd yn cydweithio a nifer o gyrff eraill hefyd. Bydd yn rhedeg tan ddiwedd Awst 2020 ac yn cyflogi Rheolwr Prosiect fydd wedi ei leoli yn Eryri a dau Swyddog Prosiect– un wedi ei leoli yn Eryri a’r llall yn y Bannau.

Ar ran y bartneriaeth, dywedodd Rhys Owen, Pennaeth Amaeth a Chadwraeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,

“Rydym yn hynod o ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ei haelioni yn cyfrannu arian at gynllun fydd yn helpu sicrhau dyfodol llewyrchus i fawndiroedd Cymru. Mae adfer mawndiroedd yn fuddiol i bob elfen o gymdeithas heddiw wrth iddo leihau allyriadau carbon, gwella ansawdd dwr a gwella rheoli afonydd. Yn ogystal, bydd yn  cynorthwyo rheolwyr tir i wella cyfleoedd pori, bydd yn cadw gwahanolrwydd ein tirweddau hanesyddol ac yn gwarchod nodweddion cynhanesyddol.

Ein bwriad yw sefydlu hwb neu lwyfan electroneg fydd yn ganolbwynt i’r holl ddata a gwaith ymchwil fydd yn ymwneud â mawndiroedd Cymru, darparu cynllun achredu wrth roi hyfforddiant i reolwyr tir i wella ac adfer y mawndiroedd, ac yna pecynnu’r gwahanol ardaloedd gyda’r bwriad o ddenu marchnad newydd i fuddsoddi yn y mawndiroedd dwy’r cynllun Taliadau am Ecosystemau, y Cod Mawndiroedd.”

Mae’r swyddi sydd ynghlwm â’r cynllun newydd fynd i’r wasg a bydd mwy o fanylion am y gwaith yn cael ei ryddhau wedi i’r swyddogion newydd ddechrau ar eu swyddi.

Nodyn i Olygyddion

  1. Er mai 3% o arwynebedd y byd sy’n fawndir, mae’n dal 30% o garbon y byd.
  2. Dros y blynyddoedd diwethaf bu APCE ynghlwm â nifer o brosiectau adfer mawndiroedd.  Bum mlynedd yn ôl, ar y cyd â Chyngor Cefn Gwlad Cymru (Cyfoeth Naturiol Cymru bellach) a thirfeddiannwr preifat, llwyddwyd i adfer dros 33 hectar o fawndir yn Rhyd Ddu, Beddgelert. Yn ddiweddarach yn nwyrain y Parc, caewyd oddeutu 67km o ffosydd draenio ar safleoedd ym Mynydd Hiraethog, y Migneint, Mynyddoedd y Berwyn, Cors Arthog a Dyffryn Ogwen, a chliriwyd llystyfiant naturiol ac adferwyd terfynau yng nghors Arthog. Yn ychwanegol at hyn, mae’r Awdurdod newydd ddechrau ar gynllun Cyfoeth Ein Corsydd a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri sy’n casglu a chofnodi atgofion ac arferion o’r modd y defnyddiwyd corsydd dros y blynyddoedd fel adnodd i wresogi, i greu golau, i adeiladu ac i wella iechyd.
  3. Mae Cynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer amryfal weithgareddau a fydd yn gwella’r ffordd y caiff adnoddau naturiol Cymru eu rheoli. Bydd hynny, yn ei dro, yn cyfrannu at les cymunedau gwledig Cymru.