Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Newyddion Diweddaraf

Emyr Williams, Owain Wyn

Llythyr i'r Gymuned

8 Ebrill 2020

Fel Cadeirydd a Phrif Weithredwr Parc Cenedlaethol Eryri ac ar ran Aelodau a staff yr Awdurdod rydym am anfon gair atoch i fynegi ein gwerthfawrogiad a'n diolch i gymunedau, busnesau a thrigolion unigol y Parc Cenedlaethol am eich ymateb a'ch cefnogaeth gadarnhaol dros y tair wythnos ddiwethaf.

« mwy o fanylion

(© Arthur C. Harris)

Datganiad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

25 Mawrth 2020

Yn dilyn y niferoedd digynsail o ymwelwyr a welwyd y penwythnos diwethaf yn rhai o safleoedd poblogaidd Eryri, heddiw bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Gwynedd yn cau mynyddoedd prysuraf yr ardal gyda chymorth deddfwriaeth brys Llywodraeth Cymru. Gobeithiwn y bydd y mesurau hyn yn sicrhau na fydd y sefyllfa ddigynsail a welwyd y penwythnos diwethaf yn cael eu hailadrodd y penwythnos hwn.

« mwy o fanylion

Datganiad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

23 Mawrth 2020

Yn dilyn y penwythnos prysuraf ers cyn cof o ran ymwelwyr i Eryri, heddiw bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cymryd camau pellach er mwyn gwarchod y cymunedau lleol a’r gwasanaethau hanfodol rhag lledaeniad y firws. Mewn cydweithrediad â’r heddlu ac awdurdodau lleol bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn cau ei brif feysydd parcio ac yn ymchwilio i bwerau i gau’r mynyddoedd a’r safleoedd mwyaf poblogaidd os bydd y sefyllfa‘n parhau.

« mwy o fanylion

APCE yn galw ar y Llywodraeth i gyflwyno mesurau cliriach er mwyn gwarchod cymunedau gwledig

22 Mawrth 2020

Dim ond 24 awr wedi i’r Prif Weinidog gyhoeddi mesurau llymach er mwyn atal lledaeniad y Coronafirws, ddoe, cafwyd y diwrnod prysuraf erioed o ran ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awr yn galw ar y llywodraeth i sefydlu canllaw a mesurau mwy eglur er mwyn sicrhau bod lledaeniad y firws yn cael ei arafu. Yn seiliedig ar y sefyllfaoedd digynsail yn Eryri ddoe rydym yn ofni nad yw’r canllaw cyfredol yn ddigon clir i bobl allu gwarchod eu hunain ac eraill.

« mwy o fanylion

Canolfan Ymwelwyr Betws y Coed (© APCE)

Coronavirus (COVID-19) Update

18 Mawrth 2020

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth rydym yn y broses o wneud addasiadau i’n gwasanaethau. Yn ystod yr amser anodd hwn ein blaenoriaeth yw iechyd ein staff a’n gwirfoddolwyr, a gofalu am y cymunedau a’r busnesau o fewn ac o amgylch y Parc Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Mae Cynllun Eryri yma! 

25 Chwefror 2020

Rydym hanner ffordd drwy'r cyfnod ymgynghori ar gyfer Cynllun Rheolaeth newydd Parc Cenedlaethol Eryri o’r enw Cynllun Eryri. 

« mwy o fanylion

Cynllun Eryri (© APCE / SNPA)

Paratoi ar gyfer dyfodol llewyrchus i Eryri trwy Gynllun Eryri

30 Ionawr 2020

O’r 3ydd o Chwefror hyd Mawrth y 13eg bydd ymgynghoriad cyhoeddus terfynol ar agor ar gyfer Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol newydd o’r enw Cynllun Eryri. Mae’n amlinellu sut bydd pawb yn cydweithio er mwyn gwarchod y Parc a'r pethau sy'n ei wneud yn unigryw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol - o’r gogledd lle mae’r mynyddoedd yn cwrdd â’r môr ger Penmaen-bach i lannau pentref Aberdyfi yn y de.

« mwy o fanylion

Llwytmor

Mawndir Llwytmor ar y Carneddau i elwa o waith adfer

14 Ionawr 2020

Mae ein mawndiroedd yn gweithredu fel storfa garbon anferth; ond ar orgorsydd Llwytmor a Foel-Grach ar y Carneddau, mae peryg i erydiad ar raddfa helaeth ryddhau llawer iawn o garbon i’n hatmosffer a’n cyrsiau dŵr. Yn awr, diolch i arian Cynllun Rheoli Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru a chydweithrediad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chymdeithas Porwyr Aber a Llanfairfechan, mae gwaith adfer mawndir ar fin cychwyn ar y safle.

« mwy o fanylion