Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Twristiaeth Gynaliadwy

Rhan amser 21 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 20 Medi 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £24,799 – £26,999 pro rata

Graddfa Gyflog: 7 (Pwyntiau 19 - 23)

Lleoliad: Pencadlys APCE, Penrhyndeudraeth

Yn Atebol i: Pennaeth Ymgysylltu

Yn Gyfrifol am:

Mae'r swydd wedi'i gosod yng nghyd-destun cyfrifoldebau statudol Awdurdod y Parc Cenedlaethol i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer mwynhau a deall rhinweddau arbennig yr ardal ynghyd â gwella lles cymdeithasol ac economaidd yr ardal.

Swydd Ddisgrifiad Llawn (PDF)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Helen Pye (Pennaeth Ymgysylltu)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF