Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Uwch Swyddog Cyllid

Bydd y deilydd yn darparu cymorth i'r Pennaeth Cyllid wrth gynnal a datblygu gwasanaeth cyllid effeithlon ac effeithiol i'r Awdurdod.

Dyddiad Cau: 28 Mai 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £26,999-£30,507

Graddfa Gyflog: 8 (Points 23 - 27)

Lleoliad: Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Yn Atebol i: Pennaeth Cyllid

Yn Gyfrifol am: Cynorthwy-ydd Cyllid (Taliadau)

Mi fydd y swyddog yn sicrhau bod y gwasanaeth cyllid yn cwrdd â'i ddangosydd perfformiad allweddol ar dalu anfonebau ac i gyflenwi yn bennaf ar gyfer y swyddogaeth taliadau o fewn y gwasanaeth; a hefyd llunio ffigurau misol ar gyfer y dangosydd perfformiad hwnnw.

Mi fydd ef / hi hefyd yn ymgymryd â swyddogaethau Rheoli’r Trysorlys yn ddyddiol a sicrhau bod gennych wybodaeth ddigonol am brosesu incwm / cyfriflyfr dyledwyr a swyddogaethau cysoni gyda'r banc i alluogi darpariaeth gyflenwol / cymorth yn ôl yr angen ac i ateb ymholiadau cwsmeriaid.

Swydd Ddisgrifiad Llawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Emyr Roberts (Pennaeth Cyllid)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF