Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cynorthwy-ydd Cyllid a Technegol Coedwig Law Geltaidd LIFE

Llawn amser (37 awr yr wythnos). Ariennir y swydd hon gan gronfeydd UE LIFE ac mae'n swydd 6 mlynedd.

Dyddiad Cau: 28 Mai 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £18,795 - £19,171

Graddfa Gyflog: 4 (Pwyntiau 5 - 6)

Lleoliad: Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Yn Atebol i: Uwch Reolwr Prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE

Yn Gyfrifol am:

Bydd y swydd hon yn darparu cefnogaeth cyllidol a gweinyddol i swyddogion sy'n cyflawni prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE. Mae'r gofynion ar gyfer cofnodi gweinyddol ac ariannol gyda phrosiectau LIFE yn sylweddol ac mae angen lefel uchel o gywirdeb a manylder. Bydd y swydd hon yn gyfrifol am ddyletswyddau gweinyddol cyffredinol y prosiect, cydgasglu taflenni amser, cydgasglu data ariannol ar gyfer paratoi hawliadau, gan sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud yn brydlon i gyflenwyr dan arweiniad y swyddog prosiect a'r rheolwr prosiect.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Gethin Davies (Uwch Reolwr Prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF