Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Cyllid

Mi fydd deilydd y swydd yn darparu cymorth cyffredinol i weithredu a chynnal systemau cyfrifo cyllidebol a systemau rheoli gwybodaeth cyllidol yr Awdurdod.

Dyddiad Cau: 28 Mehefin 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £22,021 - £23,836

Graddfa Gyflog: 6 (Points 13 -17)

Lleoliad: Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Yn Atebol i: Pennaeth Cyllid

Yn Gyfrifol am:

Pwrpas y swydd yw prosesu trafodion incwm yr Awdurdod a sicrhau cofnod cywir yn y systemau ariannol ynghyd â gweithredu trefn adennill dyledion fel bo’r angen. Cymryd cyfrifoldeb am gysoniadau nifer o gyfrifon banc, dychweliad TAW misol yr Awdurdod, gwyrio neu fewnbynnu hawliadau costau teithio misol, cysoni rhwng y brif system ariannol a system llogi cyrsiau Plas Tan y Bwlch a rhoi cymorth cyffredinol ar drefniadau ariannol perthnasol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (PDF)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Emyr Roberts (Pennaeth Personél)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF