Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE

Swydd llawn amser hyd at Gorffennaf 2025.

Dyddiad Cau: 20 Medi 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £26,999 - £30,507

Graddfa Gyflog: 8 (Pwyntiau 23 - 27)

Lleoliad: Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Yn Atebol i: Uwch Reolwr Prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE.

Yn Gyfrifol am:

Prif swyddogaeth Swyddog Prosiect Coedwig Law LIFE yw sicrhau y caiff Prosiect LIFE CR ei gyflawni'n effeithiol.

Mae'r prosiect yn rhaglen LIFE £7M a ariennir am 7 mlynedd, i adfer a chyflawni statws cadwraeth ffafriol mewn nifer sylweddol o safleoedd dynodedig Coetiroedd Derw Gorllewin yr Iwerydd mewn Ardal Gadwraeth Arbennig (AGA) Natura 2000 yng Nghymru.

Mae hwn yn brosiect partneriaeth gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE), y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), Ymddiriedolaeth Coetiroedd Dwr Cymru (DC), Plant Life, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (YG), Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Llywodraeth Cymru (LlC).

Mae'r gwaith o gyflawni'r prosiect yn cael ei gydlynu a'i arwain gan APCE ar gyfer yr holl safleoedd yn y Gogledd, tra bod y safleoedd deheuol yn cael eu cyflawni gan yr RSPB. Bydd yr Uwch Reolwr Prosiect yn goruchwylio a rheoli'r ddau dîm cyflawni.

Bydd prif gwmpas y gwaith yn cynnwys rheoli a chael gwared â rhywogaethau ymledol a datblygu cyfundrefnau pori cynaliadwy i warchod y cynefinoedd bregus hyn.

Swydd Ddisgrifiad Llawn (PDF)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Gethin Davies (Uwch Reolwr Prosiect Coedwig Law Geltaidd LIFE.)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF