Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Addunedau Flwyddyn Newydd

Mae'r flwyddyn newydd wedi cyrraedd! Mae addunedau blwyddyn newydd yn gyfle perffaith i'r rheini sydd wedi methu gwneud newidiadau yn ystod y flwyddyn. Dyma bum cynnig gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri . . .

1.  Gwella iechyd a lles

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan arbennig o'r wlad lle mae pobl yn dod i ymlacio a mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden mewn amgylchedd godidog. Mae Eryri yn enwog am y cyfleoedd di-ri sydd ar gael i fynd i gerdded a dringo, ond y mae yma hefyd rai o'r cyfleusterau beicio mynydd gorau yn y byd! Gyda'r arfordir a'r holl lynnoedd ac afonydd nid yw'n syndod fod chwaraeon dŵr a physgota yn boblogaidd iawn yma! Mae Eryri yn cynnig llecynau i ddianc, antur, mwynhâd, ysbrydoliaeth ac ymlacio ac yn cael eu defnyddio gan filoedd o bobl. 

Cymrwch olwg ar adran Taith y Mis ar ein gwefan am deithiau wedi ei dethol gan arbenigedd ein wardeiniaid.

2.  Prynu'n lleol

Mae Eryri’n cynhyrchu bwyd a diod o‘r safon uchaf. Mae rhai o‘r cynnyrch lleol - megis caws Eryri, cig eidion Cymreig a chig oen sy’n enwog trwy’r byd. O siopau unigryw lleol i siopau mawr sy’n sdocio cynnyrch eang o nwyddau lleol, fyddwch chi byth yn bell o fwyd a diod blasus pan fyddwch yn ymweld.

Rydym hefyd yn enwog am ein crefftiau llaw, rydym yn sdocio nifer helaeth ohonynt yn ein Canolfannau Ymwelwyr, ewch yno am dro!

3. Gwirfoddoli

Mae nifer o bobl yn cael mwynhâd o‘r parciau cenedlaethol. Os ydych yn teimlo eich bod am gynnig rhywbeth yn nôl neu wneud gwahaniaeth be am wirfoddoli gyda phobl a meddylfryd tebyg o bob oedran a chefndir.

Mae gennym gymaint o gyfleon gwirfoddoli gydol y flwyddyn cysylltwch â ni i ganfod mwy o wybodaeth. Fel arall mae Cymdeithas Eryri. yn elusen gadwraeth sy’n gweithio gyda cymunedau lleol, sefydliadau, busnesau ac unigolion i warchod Eryri.

4. Dysgu sgil newydd

Mae’r flwyddyn newydd yn adeg perffaith i ddysgu sgil neu grefft newydd. Mae ein Canolfan Astudio ym Mhlas Tan y Bwlch yn cynnal nifer o gyrsiau gan arbenigwyr lleol newydd yn ogystal a nifer eang o gyrsiau poblogaidd gan ein tîm cyson o diwtoriaid profiadol ar bynciau amrywiol.

Sgil arall i arbrofi yw Astroffotograffiaeth! Mae Eryri’n un o 15 Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol sy’n cynnig cyfle perffaith i dynnu lluniau awyr y nos, yr oll sydd angen arnoch ydi camera! Edrychwch ar ein cyfarwyddiadau am fwy o wybodaeth.

5. Amddiffyn yr amgylchedd

Rydym i gyd yn ymwybodol o newid hinsawdd, beth am wneud 2020 yn flwyddyn i wneud gwahaniaeth. Mae nifer o bethau allwch wneud i ymgymryd a‘r her. Mae ein adran Cadwraeth, Coed ac Amaeth yn aml yn plannu coed a gwrychowdd gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau.

Mae nifer o bethau eraill amgen allwch ei wneud hefyd megis garddio gwyllt a chadw gwenyn. Mae Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd yn edrych am aelodau newydd o hyd.

Blwyddyn Newydd Dda!