Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Erthygl newydd! - Cyflwyno Dana & Etta

21ain o Dachwedd, 2019

Croeso i adran erthyglau a blogs newydd!

Heddiw rydym yn cyflwyno dwy aelod o staff newydd ein adran Ymgysylltu, Dana Williams ac Etta Trumper, dewch i'w hadnabod!

Dana Williams

Swydd

Swyddog Twristiaeth Cynaladwy

Cefndir

Rwy'n byw ym Mhenmaenmawr a mi es i Ysgol Tryfan cyn symud ymlaen i Brifysgol Bangor i astudio Gwyddoniaeth Amgylcheddol. Rwyf wedi gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn flaenorol ym maes parcio Pen y Pass a fel warden tymhorol rhan amser yn ogystal a chael fy nghyflogi gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel Swyddog Profiad Ymwelwyr yn Ogwen.

Beth sy'n gwneud Eryri mor arbennig i fyw a gweithio?

Mae gennyf ddiddordeb brwd mewn gweithgareddau awyr agored a mae Eryri'n darparu profiadau o safon byd-eang yn y meysydd hyn. Rwyf hefyd yn mwynhau cerdded a dysgu am fywyd gwyllt yn enwedig planhigion arctic-alpaidd Eryri ac wrth gwrs y golygfeydd godidog sydd yma!

Beth wnaeth wneud i ti ymgeisio am y swydd?

Wedi gorffen fy ngradd roedd hi'n gam amlwg i ymgeisio am y swydd gyda APCE. Mae gennyf ddiddordeb mawr yn rhinweddau arbennig Eryri a dyma gyfle gwych i gynorthwyo'r Awdurdod i sicrhau bod pawb sy'n ymweld yn cael y cyfle i rannu'r r'un profiadau a mi.

Be ti'n gobeithio gyflawni yn y rôl? 

Mae gennyf ddiddordeb mewn pynciau gwleidyddol megis cynhesu byd-eang a newid hinsawdd a hoffwn weld APCE yn bod yn flaengar fel Parc Cenedlaethol rhagweithiol ar y materion hyn. Rwyf hefyd yn barod i gynorthwyo gyda phroblemau capasiti sydd yma er mwyn i bawb allu ymweld a mwynhau yr holl sydd gan Eryri i'w gynnig.

Etta Trumper

Swydd

Swyddog Gwirfoddoli a Lles

Cefndir

Rwy'n byw ym Mhorthmadog a mi es i Ysgol Eifionydd cyn symud ymlaen i Goleg Meirion Dwyfor ym Mhwllheli ac yna i astudio Cymdeithasog a Throseddeg ym Mhrifysgol Caer. Rwyf wedi gweithio i APCE am dair mlynedd dros yr haf yn Nghanolfan Ymwelwyr Beddgelert.

Beth sy'n gwneud Eryri mor arbennig i fyw a gweithio?  

Tra'n gweithio ym Meddgelert roeddwn wrth fy modd yn cwrdd ymwelwyr a'u darparu gyda gwybodaeth am y llwybrau cerdded, yr atyniadau a'r holl sydd gan Eryri i'w gynnig, mae'n le mor unigryw. Rwyf wedi dysgu llawer yn y gorffennol am sut mae gwario amser yn y Parciau Cenedlaethol yn cyfrannu at iechyd a llesiant felly mae'n wych cael cyfle i ddilyn gyrfa yma.

Beth wnaeth wneud i ti ymgeisio am y swydd?  

Rwyf wedi treulio llawer o amser ar leoliad ac yn gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Northumberland a dysgais faint o werth oedd yn y mathau yno o waith a cymaint mae'n datblygu sgiliau, nid yn unig mae'n werthfawr ar gyfer eich CV ond hefyd ar gyfer eich llesiant corfforol a meddyliol. Roedd cyfuno gwaith swyddfa gyda chyfarfod pobl a gweithio gyda grwpiau cymunedol hefyd yn apelio ataf.

Be ti'n gobeithio gyflawni yn y rôl?

Rwy'n gobeithio datblygu nifer o brosiectau megis teithiau iechyd ar gyfer pobl sydd eisiau colli pwysau yn ogystal a theithiau grwp i bobl efallai sydd yn teimlo ychydig yn unig a ddim yn cael cyfle i gymdeithasu cymaint. Mi fyswn i'n hoffi edrych i mewn i'r posibiliadau o ragnodi cymdeithasol ar gyfer pobl a phroblemau corfforol neu feddyliol. Rwy'n teimlo'r pwysigrwydd o barhau a gwaith da yr Awdurdod tra'n ymgysylltu a chymunedau lleol a chynnig cyfleon i bobl dreulio cymaint o amser a phosib yn Eryri am ba bynnag reswm.

Dana Williams & Etta Trumper (© APCE / SNPA)

Dana Williams & Etta Trumper (© APCE / SNPA)