Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Blog Gwadd - Ysbrydoli Newid ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Mae hyfrytwch ac ysblander Parc Cenedlaethol Eryri yn cefnogi adferiad dibyniaeth alcohol, cyffuriau a gamblo yn ogystal â chyflyrau ymddygiad niweidiol eraill.

Mae gwesteion clinig Parkland Place, ger Hen Golwyn, yn aml yn defnyddio'r awyr agored, y tirluniau anhygoel a threftadaeth ddiwyllianol yr ardal fel adnodd allweddol yn eu triniaeth.

Mae'r ganolfan – sy'n cael ei redeg gan gan yr elusen ddibyniaeth CAIS – yn gwneud y mwyaf o'r adnoddau naturiol gerllaw er mwyn cefnogi rhaglen therapiwtig gyflawn ac yn cynnig cyfle i westeion ddod i adnabod y rhan arbennig yma o'r byd. Mae Parkland Place wedi denu ymwelwyr i'r ardal o bob rhan o'r DU, o Ewrop a'r Dwyrain Canol.

Mae ein prif therapydd ar ddibyniaeth, Jos Williams yn gerddwraig a rhedwraig profiadol ac yn un o'r nifer o staff sy'n mynd gyda'r gwesteion i ddysgu a mwynhau atyniadau naturiol a diwyllianol y Parc Cenedlaethol.

"Mae'r rhan fwyaf o'n gwaith yn herio dibyniaeth yn Parkland Place yn cymryd lle mewn sesiynau unigol â rhai grŵp mae cael Eryri mor agos yn ategu i'r hyn ydym am gyflawni," dywedodd.

"Mae'n cynnig cyfleoedd pwysig er mwyn myfyrio ac yn eu galluogi i ddefnyddio rhai o'r technegau newydd mae nhw wedi eu dysgu yn ystod eu arhosiad gyda ni."

Jos Williams & Jac (© Parkland Place)

Jos Williams & Jac (© Parkland Place)

Newid meddylfryd

"Pan rydym allan yn y bryniau mae ein gwesteion yn cael eu gorfodi i ganolbwyntio'n allanol ac nid yn fewnol - rhywbeth all fod yn hynod gynorthwyol wrth feddwl am boeni a gor-feddwl," dywedodd Jos.

"Mae'n swnio'n syml, ond o ganlyniad mae'n eu gwneud yn fwy ymwybodol o'u hamgylchedd a'r tirwedd sydd o'u cwmpas - os yw hynny'n rhywbeth sy'n ysbrydoli trwy'r tirluniau anhygoel, gweld y golau'n troi ar lethrau'r bryniau, teimlo'r gwynt ar eu bochau, neu'n syml wrth ganolbwyntio rhoi un troed o flaen y llall ar y llwybr o'u blaenau. Mae rhywbeth mor syml mae'r rhan fwyaf ohonym yn cymryd mor ganiataol yn gallu bod mor werthfawr."

Mae ein gwesteion weithiau'n bryderus i ymgolli yng nghyfleon bod yn yr awyr agored - ond yn fuan iawn yn goresgyn eu hofnau.

"Rydym yn credu bod hi'n bwysig herio'r meddylfryd ymgloddedig a chynorthwyo ein gwesteion dderbyn profiadau newydd" dywedodd Jos. "I rai mae hyd yn oed mynd am dro byr yn y Parc Cenedlaethol yn gamp ynddo'i hun".

"Yn aml mae aelodau o'n grwpiau'n falch eu bod wedi gwneud rhywbeth na fydda nhw fel arall yn gwneud. Mae nhw'n falch ac yn rhyfeddu eu bod wedi herio'u hunain, ac wedi mwynhau eu diwrnod - ac yn rhoi eu côf ar gadw wrth dynnu lluniau er mwyn dangos i deulu a ffrindiau."

(© Croeso Cymru)

(© Croeso Cymru)

Llên gwerin 

"Mae nifer o'n gwesteion yn mwynhau dysgu am y mynyddoedd ac am lên gwerin - sy'n ehangu eu gorwelion ac yn rhoi perspectif newydd ar fywyd," ychwanegodd Jos.

"Fel unrhyw ffurf o ymarfer corff, mae cerdded yn gwella stamina, yn llosgi caloriau ac yn iachau'r galon - ond mae hefyd y budd o fod yn hygyrch. Dyw ond yn un o'r ffyrdd yr ydym yn cynorthwyo'n gwesteion i ganfod ffyrdd amgen o reoli eu teimladau".

(© Croeso Cymru)

(© Croeso Cymru)

Ôl-ofal

Mae'r tîm yn Parkland Place yn gobeithio bod cyflwyno'r gwahanol ffyrdd o weithio a phrydferthwch naturiol y byd o'n cwmpas yn parhau wedi i'n gwesteion ymadael.

"Mae pob un o'n gwesteion yn gadael gyda chynllun ôl-ofal cynhwysfawr - cynllun all gynnwys hobÏau a gweithgareddau megis cerdded a mwynhau natur," dywedodd Jos.

"Rydym yn gobeithio y bydda nhw'n cymryd ysbrydoliaeth o'r hyn mae nhw wedi brofi yn Eryri gyda nhw, ac yn eu defnyddio yn eu siwrnai wrth ailafael yn eu bywydau."

Dywedodd Etta Trumper, Swyddog Gwirfoddoli a Llesiant APCE; "Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri'n awyddus i hyrwyddo iechyd a llesiant. Mae ardaloedd o Eryri'n berffaith er mwyn myfyrio ac yn cynnig nifer ddi-ddiwedd o gyfleoedd er mwyn adlewyrchu a datrys problemau all fod ym mywyd rhywun. Mae'n wych clywed am brosiectau fel hyn yn ffynnu yn y Parc Cenedlaethol."