Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Diweddariad Maes Parcio Pen y Pass

Awdurdodau’n dod ynghyd er mwyn gweithredu mesurau parcio brys ar gyfer yr Wyddfa

Mae Parc Cenedlaethol Eryri, Heddlu Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd wedi dod ynghyd er mwyn gweithredu mesurau brys i sicrhau na fydd y sefyllfa ddigynsail a welwyd dros y penwythnos, lle parciodd tua 500 o geir yn anghyfreithlon ym Mhen y Pass, yn cael ei ail adrodd.

Mae’r awdurdodau hefyd yn bwrw ‘mlaen yn gyflym â strategaeth drafnidiaeth hir dymor sydd wedi bod yn cael ei ddatblygu ers mis Ionawr 2020. Mae’n strategaeth arloesol sydd wedi ei seilio ar fodel trafnidiaeth gynaliadwy alpaidd, sy’n ail-feddwl y ffordd y mae’r ardal yn cael ei defnyddio gan ymwelwyr.

Yn y cyfamser, bydd yr awdurdodau’n cydweithio er mwyn adleoli ceir i’r meysydd parcio a wasanaethir gan y gwasanaeth Parcio a Theithio yn Nant Peris a Llanberis, sydd â llawer mwy o le parcio, ac er mwyn cael gwared â Phen y Pass fel opsiwn parcio ar benwythnosau. Bydd y trefniant newydd yma’n cyd-fynd â gwasanaeth bws wedi ei ehangu’n sylweddol, lle bydd bysus yn rhedeg bob 15 munud, a mesurau gorfodaeth cadarn er mwyn atal parcio anghyfreithlon ar ochrau ffyrdd.

Bydd disgwyl i unrhyw un sydd am gerdded llwybrau PyG neu’r Mwynwyr yn ystod y penwythnos ddefnyddio’r gwasanaeth parcio a theithio o Nant Peris a Llanberis hyd nes yr hysbysir yn wahanol, a bydd gwasanaeth Sherpa ehangach yn rhedeg bob 15 munud. Dim ond man gollwng fydd maes parcio Pen y Pass.

Bydd cyfres o fesurau diogelwch ffordd a gorfodaeth hefyd yn cael eu gweithredu yn cynnwys conau traffig, arwyddion ffyrdd a pharth llusgo i ffwrdd. Bydd yr Heddlu a Wardeiniaid Traffig hefyd yn cynyddu eu presenoldeb yn yr ardal.

Bydd yr awdurdodau yn monitro effaith ac effeithiolrwydd y mesurau brys yn ofalus dros yr wythnosau nesaf ac yn eu haddasu neu ddatblygu yn ôl yr angen.

Cliciwch yma i ddarllen y datganiad ar y cyd llawn