Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Pan y Pass - Cwestiynau Cyffredin

Beth sy’n newid?

O ddydd Gwener y 24ain o Orffennaf am 5:00yh ymlaen, ni fydd hi’n bosib parcio ym Mhen-y-Pass ar benwythnosau. Fe fydd defnyddwyr sy’n dymuno cerdded i fyny’r Wyddfa o Ben-y-Pass yn cael eu hannog i barcio yn Nant Peris neu yn Llanberis, gan fanteisio ar wasanaeth Parcio a Theithio’r Sherpa fydd yn rhedeg bob 15 munud rhwng 6:45yb a 18:45yh yn ddyddiol. Mi fydd y maes parcio yn ail agor am 18.00yh dydd Sul.

Pa mor aml mae’r bws Sherpa Parcio a Theithio yn mynd a dod i/o Ben-y-Pass?

Dydd Llun - Dydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus): Mae’r bysiau Sherpa S1 ac S2 yn darparu gwasanaeth rhwng Llanberis - Nant Peris - Pen-y-Pass bob 30 munud rhwng 7:30yb (o Lanberis) a 18:35yh (o Ben-y-Pass).

Dydd Sul, Dydd Sadwrn a gwyliau cyhoeddus: Mae’r bysiau Sherpa S1 ac S2 yn darparu gwasanaeth rhwng Nant Peris – Pen-y-Pass bob 15 munud. Mae’r bysiau Sherpa S1 ac S2 yn darparu gwasanaeth rhwng Llanberis - Nant Peris – Pen-y-Pass bob 30 munud. Mae’r gwasanaethau yma ar gael rhwng 6:45yb (o Lanberis) a 18:35yh (o Ben-y-Pass).

Cofiwch wirio’r daflen amser cyn i chi gychwyn gan fod ambell i newid yn bosib yn ystod y dydd.

Fyddai’n gorfod gwisgo mwgwd?

Byddwch. O ddydd Llun y 27ain o Orffennaf 2020 mae’n orfodol i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Ble alli gael gwybodaeth am feysydd parcio eraill?

Gwiriwch ein diweddariadau parcio cyn gadael eich cartref - os ydi hi’n edrych yn rhy brysur, gohiriwch eich ymweliad.

Fydd yn rhaid i mi ddefnyddio’r Sherpa i gael mynediad i Ben-y-Pass?

Bydd, oni bai fod rhywun yn eich gollwng a’ch danfon, eich bod yn cael tacsi, seiclo, neu yn cerdded ar y llwybr cyhoeddus o Ben y Gwryd i Ben-y-Pass..

O le yn union dwi’n dal y Sherpa i fynd i Ben-y-Pass?

Fe fydd y Sherpa yn cludo defnyddwyr o safleoedd bws yn Llanberis (LL55 4TD) ac o safle Parcio a Theithio Nant Peris (LL55 4UF).

Fydd rhaid i mi dalu am barcio hefyd?

Bydd yn Nant Peris (cerdyn yn unig). Mae toiledau newydd sbon ym maes parcio’r Parc Cenedlaethol yn Nant Peris, cofiwch eu defnyddio cyn teithio - nid oes toiledau ar y mynydd!

Beth os wnâi barcio ar y glirffordd?

Yn ôl Heddlu Gogledd Cymru, fe fydd cerbyd unrhyw un sydd wedi parcio ar y glirffordd neu yn achosi rhwystr yn cael ei symud ar draul ei hunain. Hynny ydi, fe fydd yn rhaid i chi dalu’n ddrud i gael eich cerbyd yn ôl.

Fydd rhai gyda bathodynnau glas yn cael parcio ym Mhen-y-Pass ar benwythnosau?

Na fydd. Fydd defnydd Pen-y-Pass yn newid yn gyfan gwbl ar benwythnosau nes cyhoeddir yn wahanol ac yn gweithredu fel man gollwn i fysiau a thacsis yn unig. Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi y bydd yr holl fysiau yn addas. Cysylltwch â ni os oes ganddoch anghenion penodol neu eisiau rhagor o fanylion.

Beth os dwi’n ddefnyddiwr cadair olwyn?

Mae holl deithiau’r Sherpa yn cael eu gweithredu gan fws llawr isel gyda gofod a ramp i gadeiriau olwyn er mwyn sicrhau fod pob stop yn addas ar gyfer bobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn.

Dwi’n aros yn hostel yr YHA, fydda i’n cael parcio ym Mhen-y-Pass?

Na. O ddydd Gwener y 24ain o Orffennaf am 5:00yh ymlaen, ar benwythnosau fydd neb yn cael parcio ym Mhen-y-Pass gyda’r lle yn gweithredu fel man danfon i fysiau a thacsis yn unig.

Fydd hi’n bosib parcio am gyfnod hirach (48 awr) yn Nant Peris heb orfod mynd yn ôl i roi ticed arall ar y car?

Bydd. Fe fydd hi’n bosib i westeon darparwyr llety fel yr YHA prynu ticedi parcio ychwanegol wrth gyrraedd Pen-y-Pass ar gyfer yr holl arhosiad – e.e 2 diced am arhosid hyd at 48awr, 3 ticed am 72 awr ayyb er mwyn osgoi gorfod dychwelyd yn ôl i’r car yng nghanol yr arhosiad. Fe fydd y wardeiniaid traffic yn ymwybodol o’r trefniadau yma. Ni chaniateir gwersylla neu gampio mewn cerbydau dros nos.

Sut ydw i’n talu am y Sherpa?

O’r 25ain o Orffennaf ymlaen prisiau’r Sherpa fydd:

  • Sengl oedolyn o £2
  • Dwyffordd oedolyn o £3
  • Sengl plentyn o £1
  • Dwyffordd plentyn o £1.50
  • Tocyn Dydd Sherpa'r Wyddfa £5 / £2.50

Beth os ydw’i eisiau mynd i weld y wawr yn torri ac felly angen y gwasanaeth bws cyn 6:45yb? Fydd hi’n bosib parcio ym Mhen-y-Pass?

Na fydd. Ond, fe fydd hi’n bosib parcio ym Mhen y Gwryd gan ddilyn y llwybr cyhoeddus am ryw ¾ milltir, neu i rywun eich nôl a danfon. Cofiwch barcio mewn man parcio cyfreithlon ac nid ar y glirffordd. Mae gan Heddlu Gogledd Cymru yr hawl i fynd a’ch cerbyd ymaith os ydych yn parcio’n angyffreithlon ar y glirffordd.

Mae digon o wybodaeth am lwybrau eraill Yr Wyddfa a llwybrau arbennig eraill yn Eryri ar ein gwefan.

Fydd maes parcio Pen-y-Pass ar agor ar benwythnosau ar yr adegau na fydd y bws yn gweithredu?

Na fydd. O ddydd Gwener y 24ain o Orffennaf ymlaen, ar benwytnosau fe fydd y maes parcio ym Mhen-y-Pass yn safle gollwng ar gyfer bysiau a thacsis yn unig.

Fydd y toiledau ym Mhen-y-Pass ar agor?

Bydd. Mae toiledau newydd sbon yn safle Parcio a Theithio Nant Peris. Ond, mae Hafod Eryri (adeilad y copa) wedi cau felly fydd ‘na ddim caffi na thoiledau ar y copa. Cofiwch FYND cyn cychwyn!

Am faint fydd y trefniadau newydd mewn lle?

Fe fyddwn yn adolygu’r trefniadau yn rheolaidd gyda’n Partneriaid ac yn addasu yn ôl yr angen.