Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Diweddariad Coronavirus (COVID-19)

Diweddariad Coronafirws (30/03): Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth rydym yn y broses o wneud addasiadau i’n gwasanaethau. Yn ystod yr amser anodd hwn ein blaenoriaeth yw iechyd ein staff a’n gwirfoddolwyr, a gofalu am y cymunedau a’r busnesau o fewn ac o amgylch y Parc Cenedlaethol.

Mae’r sefyllfa gyfredol ar 30.03.20 fel a ganlyn, fodd bynnag  mae’r sefyllfa yn newid yn gyflym:

- Rydym yn cau y mynyddoedd prysuraf yn Eryri, ni fydd mynediad i'r mynyddoedd hyn hyd nes hysbysir yn wahanol, mae hyn yn cynnwys;

  • Yr Wyddfa 
  • Cader Idris
  • 'Ogwen' - Y Garn, Glyderau, Tryfan a Cwm Idwal
  • Aran Benllyn ac Aran Fawddwy.

Mae rhestr llawn o fapiau yn dangos ardaloedd heb fynediad i'w gweld yma.

- Mewn cydweithrediad â’r heddlu ac awdurdodau mae APCE yn cau ei brif feysydd parcio. Ni fydd cyfleusterau parcio ar gael ar gyfer mynediad i safleoedd mwyaf poblogaidd Eryri yn cynnwys Yr Wyddfa, Cadair Idris, Llyn Tegid, y ddwy Aran, y Carneddau a’r Glyderau a Chrib Nantlle.

- Mae ein Canolfannau Croeso (Betws y Coed, Beddgelert ac Aberdyfi) ar gau nes yr hysbysir yn wahanol. Rydym wedi sefydlu system ymholiadau dros y ffôn neu e-bost - gall y cyhoedd gysylltu ar 01766 890615 neu e-bostio tic.beddgelert@eryri.llyw.cymru gydag unrhyw ymholiadau yn ymwneud ag ymweld ag unrhyw ardal o Eryri.

- Mae Plas Tan y Bwlch, Canolfan Astudio’r Awdurod ar gau nes yr hysbysir yn wahanol. Bydd ein staff mewn cysylltiad gyda phawb oedd wedi archebu lle ar gwrs yn y Plas.

- Bydd ein holl Ganolfannau Wardeiniaid wedi cau i’r cyhoedd. Gellir gwneud ymholiadau yn ymwneud â’r Gwasanaeth Wardeinio trwy gysylltu â’r Canolfannau Perthnasol Pen y Pass: 01286 872 555, Llyn Tegid: 01678 520 626, Betws y Coed: 01690 710 022, Dolgellau 01341 422 878 neu trwy e-bostio parc@eryri.llyw.cymru

- Bydd Yr Ysgwrn ar gau hyd nes yr hysbysir yn wahanol, ac mae pob digwyddiad oedd wedi eu trefnu ar gyfer y dyfodol rhagweladwy wedi eu canslo. Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch e-bostio yrysgwrn@eryri.llyw.cymru neu ffonio 01766 772 534

- Bydd ein Wardeiniaid yn parhau i fynychu’r gwaith ond byddant yn cyfyngu eu cyswllt gyda phobl. Eu prif ffocws fydd ymateb i unrhyw faterion yn ymwneud â rheolaeth ymwelwyr (parcio, sbwriel ac ati) ac yn cydlynu contractwyr. Rydym hefyd yn trafod gydag asiantaethau eraill er mwyn canfod ffyrdd y gallwn ni gynnig gwasanaeth ein Wardeiniaid i helpu cymunedau lleol.

- Mae pob digwyddiad trefnedig a gweithgareddau gwirfoddolwyr wedi eu canslo nes yr hysbysir yn wahanol.

- Mae holl gyfarfodydd yr Awdurdod wedi eu canslo nes yr hysbysir yn wahanol. Mae hyn yn cynnwys y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.

- Mae’r Gwasanaeth Cynllunio yn parhau i weithredu ond gyda llai o adnoddau. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl geisiadau cynllunio ac ymholiadau cyn cyflwyno cais yn cael eu prosesu. Fodd bynnag, gan nad yw Swyddogion yn gallu ymgymryd ag unrhyw ymweliadau safle (i’w adolygu adeg y Pasg), bydd oedi wrth brosesu ceisiadau cynllunio a gyflwynwyd yn ddiweddar.

-Mae ein pencadlys ar gau.  Mae holl staff y swyddfa yn gweithio o gartref a gellir cysylltu gyda hwy trwy eu e-bost a ffôn arferol.  Byddwch yn ystyriol y gall rhai staff fod yn hunan-ynysu a gyda’r teulu cyfan gartref felly gall fod oedi mewn ymateb.  Ni fydd llinell ffôn y dderbynfa ar agor, ond mae’n bosib gadael neges ar y peiriant ateb os yw’n fater brys.  Dylid unrhyw ymholidau cyffrediniol cael eu gyrru trwy e-bost at parc@eryri.llyw.cymru

- Mae’r holl staff wedi derbyn cyfarwyddyd i beidio â mynychu unrhyw gyfarfodydd, a dim ond i fynychu cyfarfodydd trwy Skype a dros y ffôn.

- Ni fydd unrhyw ymgynghoriadau wyneb i wyneb ond mae’n bosib y bydd rhai swyddogion yn cynnal ymweliadau safle. Rydym wrthi’n ymchwilio i opsiynau amgen a byddwn yn rhyddhau manylion cyn gynted â phosib.

Lle bo hynny’n bosibl bydd unrhyw wasanaethau contract a phrosiectau yn parhau er mwyn cefnogi busnesau lleol a’r economi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol gallwch e-bostio parc@eryri.llyw.cymru