Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Diweddariad Coronavirus (COVID-19)

Nodwch nad yw cynllun peilot rhagarchebu lleoedd parcio ym Mhen y Pass bellach yn weithredol. Gellid cael rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Diweddariadau Meysydd Parcio.

Helpwch ni i warchod cymunedau ac ymwelwyr y Parc Cenedlaethol trwy ddilyn y canllawiau canlynol.

Byddwch yn ddiogel - Cadwch at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol pob amser. Cadwch bellter diogel rhyngthoch chi/eich grŵp ac eraill. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw fannau cyfyng a golchwch eich dwylo ar ôl cyffwrdd unrhyw arwynebion caled gan gynnwys peiriannau talu ac arddangos.

Troediwch yn ysgafn – Byddwch yn barod i newid eich cyrchfan. Paratowch fwy nag un opsiwn rhag ofn i chi gyrraedd ardal sy'n prysuro.

Byddwch yn garedig – Parciwch yn y mannau priodol. Peidiwch a pharcio ar ochr y ffordd neu ar draws unrhyw fynediad, gall achosi problemau i ffermwyr, cymunedau neu'r gwasanaethau brys.

- Rydym wedi sefydlu system ymholiadau dros y ffôn neu e-bost - gall y cyhoedd gysylltu ar 01690 710 426 neu e-bostio tic.beddgelert@eryri.llyw.cymru gydag unrhyw ymholiadau yn ymwneud ag ymweld ag unrhyw ardal o Eryri.

- Mae Plas Tan y Bwlch, Canolfan Astudio’r Awdurdod ar gau nes yr hysbysir yn wahanol. Bydd ein staff mewn cysylltiad gyda phawb oedd wedi archebu lle ar gwrs yn y Plas.

- Bydd ein holl Ganolfannau Wardeiniaid wedi cau i’r cyhoedd. Gellir gwneud ymholiadau yn ymwneud â’r Gwasanaeth Wardeinio trwy gysylltu â’r Canolfannau Perthnasol Pen y Pass: 01286 872 555, Llyn Tegid: 01678 520 626, Betws y Coed: 01690 710 022, Dolgellau 01341 422 878 neu trwy e-bostio parc@eryri.llyw.cymru

- Bydd Yr Ysgwrn ar gau hyd nes yr hysbysir yn wahanol, ac mae pob digwyddiad oedd wedi eu trefnu ar gyfer y dyfodol rhagweladwy wedi eu canslo. Os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch e-bostio yrysgwrn@eryri.llyw.cymru neu ffonio 01766 772 534

- Bydd ein Wardeiniaid yn parhau i fynychu’r gwaith ond byddant yn cyfyngu eu cyswllt gyda phobl. Eu prif ffocws fydd ymateb i unrhyw faterion yn ymwneud â rheolaeth ymwelwyr (parcio, sbwriel ac ati) ac yn cydlynu contractwyr. Rydym hefyd yn trafod gydag asiantaethau eraill er mwyn canfod ffyrdd y gallwn ni gynnig gwasanaeth ein Wardeiniaid i helpu cymunedau lleol.

- Mae pob digwyddiad trefnedig wedi eu canslo nes yr hysbysir yn wahanol.

- Mae’r Gwasanaeth Cynllunio yn parhau i weithredu ond gyda llai o adnoddau. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl geisiadau cynllunio ac ymholiadau cyn cyflwyno cais yn cael eu prosesu, ond mae’n anochel y bydd rhywfaint o oedi.

- Mae ein pencadlys ar gau i’r cyhoedd, a bydd y lleiafswm o staff sydd eu hangen yno er mwyn delio â’r post, ebyst, anfonebau ac ymholiadau dros y ffôn ac e-bost. Bydd holl staff y pencadlys yn gweithio o gartref a gellir cysylltu â hwy trwy eu e-bost a ffôn arferol. Byddwch yn ystyriol y gall rhai staff fod yn hunan-ynysu a gyda’r teulu cyfan gartref felly gall fod oedi mewn ymateb.

- Mae’r holl staff wedi derbyn cyfarwyddyd i beidio â mynychu unrhyw gyfarfodydd, a dim ond i fynychu cyfarfodydd ar-lein a dros y ffôn, ond mae’n bosib y bydd rhai swyddogion yn cynnal ymweliadau safle.

- Ni fydd unrhyw ymgynghoriadau wyneb i wyneb. Rydym wrthi’n ymchwilio i opsiynau amgen a byddwn yn rhyddhau manylion cyn gynted â phosib.

Lle bo hynny’n bosibl bydd unrhyw wasanaethau contract a phrosiectau yn parhau er mwyn cefnogi busnesau lleol a’r economi. Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol gallwch e-bostio parc@eryri.llyw.cymru