Awdurdod y Parc

Lliwedd o Llwybr Watkin

alt=

Fforymau Lleol

Yn sgîl y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, gofynnwyd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, fel 'Awdurdod Penodi' i sefydlu un neu fwy Fforwm Mynediad Lleol er mwyn cynghori’r Awdurdod a mudiadau eraill ynghylch gwella mynediad y cyhoedd yn Eryri at ddibenion hamdden a mwynhad y cyhoedd.

Yn Ebrill 2002, sefydlodd Parc Cenedlaethol Eryri ddau Fforwm Mynediad Lleol - un ar gyfer gogledd y Parc ac un (ar y cyd â Chyngor Gwynedd) ar gyfer de’r Parc.

Cafodd y fforymau eu sefydlu yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cynulliad Cymru a chanllawiau Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae aelodaeth y fforymau wedi ei rannu’n gyfartal rhwng y rhai sy’n ymwneud â rheoli tir a’r rhai sy’n ymwneud â hamdden. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

Mae'n rhaid i'r aelodau gael eu hailbenodi bob tair blynedd yn unol â'r Rheoliadau. Gwnaethpwyd hyn ym mis Ebrill 2014 ac fe fydd y broses yn cael ei hailadrodd yn gynnar yn 2017.

Mae gwefan yr Awdurdod yn cyhoeddi'r wybodaeth ganlynol am y Fforymau Mynediad Lleol (Gogledd a De):

Dyddiadau cyfarfodydd 2019- Gogledd Eryri

  • **GOHIRIWYD Dydd Llun, 4ydd o Fawrth 2019
  • Dydd Llun, 3ydd o Fehefin 2019
  • Dydd Llun, 2il o Fedi 2019
  • Dydd Llun, 2il o Ragfyr 2019

Dyddiadau cyfarfodydd 2019 - De Eryri

  • ** GOHIRIWYD Dydd Mawrth, 12fed o Fawrth 2019
  • Dydd Mawrth, 11eg o Fehefin 2019
  • Dydd Mawrth, 10fed o Fedi 2019
  • Dydd Mawrth, 3ydd o Ragfyr 2019

Am fanylion pellach cysylltwch ag:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Facs: 01766 771211

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru