Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Am yr Awdurdod

Bydd yr Awdurdod yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn ym Mhlas Tan y Bwlch. Cynhelir y cyfarfodydd yn Gymraeg gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd. Mae gan yr Awdurdod 18 Aelod, 9 Cynghorydd Lleol a benodir gan Gyngor Gwynedd, 3 Cynghorydd Lleol a benodir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a 6 aelod a benodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Aelodau hefyd yn gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau.

Mae holl gyfarfodydd yr Awdurdod yn agored i'r cyhoedd. Gellir gweld yr amserlen lawn isod:

Hawl i'r Cyhoedd Holi

Mae'r Awdurdod wedi clustnodi hyd at 20 munud ar ddechrau ei gyfarfod i roi cyfle i aelodau'r cyhoedd ofyn cwestiynau penodol sy'n ymwneud â gwaith yr Awdurdod (ag eithrio ceisiadau cynllunio) sy'n berthnasol i ddyletswyddau a phwrpasau'r Parc.

Rhaid cyflwyno'r cwestiynau'n ysgrifenedig (trwy'r post neu e-bost) i'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfreithiol o leiaf 7 niwrnod cyn y cyfarfod.

Cyfarfodydd yr Awdurdod

 • 5ed o Fehefin 2019 am 10.00 y.b. (CCB)
 • 24ain o Orffennaf 2019 am 10.00 y.b.
 • 25ain o Fedi 2019 am 10.00 y.b.
 • 11fed o Ragfyr 2019 am 10.00 y.b.
 • 5ed o Chwefror 2020 am 10.00 y.b.
 • 22ain o Ebrill 2020 am 10.00 y.b.
 • 3ydd o Fehefin 2020 am 10.00 y.b. (CCB)

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau

 • 24ain o Orffennaf 2019 am 11.00 y.b.
 • 20fed  o Dachwedd 2019 am 10.00 y.b.
 • 25ain o Fawrth 2020 am 10.00 y.b.

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

Pwyllgor Cynllunio a Mynediad

 • 3ydd o Orffennaf 2019 am 10.00 y.b.
 • 4yddo Fedi 2019 am 10.00 y.b.
 • 16eg o Hydref 2019 am 10.00 y.b.
 • 4ydd o Ragfyr 2019 am 10.00 y.b.
 • 22ain o Ionawr 2020 am 10.00 y.b.
 • 4yddo Fawrth 2020 am 10.00 y.b.
 • 1af o Ebrill 2020 am 10.00 y.b.
 • 20fed o Fai 2020 am 10.00 y.b.

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

Pwyllgor Safonau

 • 6ed  o Fedi 2019 pm

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch, Maentwrog